Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání a poradenské služby v projektu implementace strategie age managementu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12797

Název zakázky: Vzdělávání a poradenské služby v projektu implementace strategie age managementu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: INTEKA Brno spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Klíny 2209/25, 615 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Lukáš Malásek
 • Telefon: +420773103060
 • E-mail: malasek@inteka.cz

IČ zadavatele: 46981799

DIČ zadavatele: CZ46981799

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Lukáš Malásek
 • Telefon: +420773103060
 • E-mail: malasek@inteka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 6. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
Klíny 2209/25, 615 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět plnění zakázky vychází ze vstupního auditu před podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu a popisu klíčových aktivit schválených poskytovatelem dotace. Účelem zakázky je nákup poradenských služeb. Služby jsou rozděleny do tří samostatných částí zakázky. Každá část zakázky spočívá v zohlednění rozdílných funkčních celků pro jednotlivé činnosti v rámci plnění zakázky. Jedná se o samostatné oblasti činností rozdílné svým obsahem i charakterem činností.

Pro každou část zakázky bude podepsána samostatná smlouva s vybraným dodavatelem. Jednotlivé aktivity v rámci plnění zakázky budou realizovány v průběhu projektu na základě sjednaného rámcového harmonogramu a v souladu s potřebami zadavatele.

 

Jedná se o tyto části zakázky blíže specifikované v příloze č. 1 této výzvy:

část č. 1 - Vzdělávání a trénink zaměstnanců (dále také jen jako „Vzdělávání“), spočívá v provedení vzdělávacích a výcvikových programů zaměřených na problematiku zavádění age managementu. Jedná se o (i) „nástroje age managementu“ – specializované vzdělávací a výcvikové programy zaměřené na implementaci age managementu a (ii) další vzdělávací programy zaměřené na podporu zavádění strategie age managementu, podporu stavu pracovní schopnosti a podporu plánování kariéry a profesního rozvoje zaměstnanců a programů na přípravu zaměstnanců na změny související s Průmyslem 4.0. Vzdělávací programy v rámci opatření age managementu jsou založeny na využívání „skupinové metody“, tj. metody využívající skupinové práce a sociálního učení.

část č. 2 - Odborné poradenství zaměřené na aktivity, činnosti a procesy ve firmě Zadavatele související se strategií řízení využívající metod, vizí a principů  age managementu (dále také jen „Poradenství“), zejména v procesu zavádění strategie age managementu ve firmě Zadavatele. Odborné poradenství spočívá v odborných konzultacích k harmonogramu činností a jednotlivým aktivitám souvisejících s realizací projektu, připomínkování zpracovaných dokumentů, zpracovávání námětů, návrhů pro řešení činností a aktivit k naplňování jednotlivých vizí strategie age managementu vyplývajících z provedeného vstupního auditu AM a schválných aktivit projektu a to v souladu s podmínkami specifikovanými pro AM v čl. 1.4 ZD a dále v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

část č. 3 - Měření indexu pracovní schopnosti (dále také jen „Měření“) zaměstnanců firmy Zadavatele na základě mezinárodně uznávané validované metody. Měření spočívá ve zkoumání pracovní schopnosti zaměstnanců současně s vývojem jejich zdraví a stavem podmínek na pracovištích Zadavatele. Z dlouhodobého hlediska sleduje změny v průběhu času a zohledňuje i složení věkových skupin. Výstupy musí být možné následné srovnávat v mezinárodním kontextu se zahraničními databázemi. Současně budou tvořit základ pro plánování dalších aktivit a strategií v rámci AM ve firmě zadavatele.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 743400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
20.4.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Klíny 2209/25, 615 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pro každou jednotlivou část nabídky, tj. část č. 1 až č. 3 předmětu plnění, je jediným kritériem celková cena nabídky bez DPH za tu část zakázky, na kterou zájemce podá nabídku.
 • Nabídka bude hodnocena jen za předpokladu, že uchazeč předloží úplnou nabídku, tj. řádně doloží požadovanou kvalifikaci a všechny dokumenty specifikované v zadávací dokumentaci, která je přílohou této výzvy. Podmínkou je rovněž doručení nabídky Zadavateli ve lhůtě stanovené v této výzvě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje:

•prokázání základní způsobilosti;

•prokázání profesní způsobilosti;

•prokázání technické kvalifikace.

Podrobně jsou požadavky na kvalifikaci a způsoby prokázání kvalifikace dodavatele specifikované v zadávací dokumentaci ve článku č. 3.  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a tento účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti je důvodem k vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel musí být schopen realizovat všechny aktivity a dílčí plnění uvedené v každé jednotlivé části zakázky, na kterou podává nabídku a to v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách, zejména pak specifikaci předmětu plnění uvedenou v  Příloze č. 1. Dodavatel je povinen vyplnit vždy všechny položky nabídky a následně zajistit realizaci v té části plnění, na něž podává nabídku. Pokud nebudou vyplněny všechny položky nabídky v části, na kterou dodavatel podává nabídku, bude takto podaná nabídka vyhodnocena jako neúplná a bude vyřazena z dalšího hodnocení.

Pro realizaci poradenské činnosti v každé části plnění této zakázky musí dodavatel splnit kvalifikaci a doložit doklady prokazující požadovanou kvalifikaci jak pro dodavatele, tak pro pracovníky, kteří budou realizovat poradenskou činnost.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být doplněna u všech položek v části zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku. Tuto položkovou nabídku vyplní v příslušené části zakázky do Přílohy č. 1 zadávací dokumentace:

 • cena za jednotku bez DPH,
 • cena celkem za položku bez DPH,
 • cena celkem za položku s DPH.

Takto vyplněná Příloha č. 1, doplněná o podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele je nezbytnou součástí nabídky. Cenová nabídka musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele s plněním zakázky. Další navyšování ceny bez DPH je nepřípustné.

Celková cena za jednotlivé části nabídky, na které bude dodavatel podávat nabídku, bude doplněna do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, s výjimkou dokladů uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídka musí být doručena Zadavateli na adresu uvedenou ve Výzvě v jednom výtisku v písemné formě. Struktura nabídky: Podrobný popis struktury nabídky je uveden v zadávací dokumentaci v článku č. 9. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY1.Krycí list dle Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace (ZD).2.Doklad k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů [dle čl. 3. odst. 3.1 ZD].3.Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů [viz čl. 3 odst. 3.2 ZD].4.Doklady k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele [čl. 3.3 ZD].5.Položková nabídka - pro každou část plnění zakázky samostatně [příslušná číst Přílohy č. 1 ZD].6.Další přílohy nabídky specifikované v zadávací dokumentaci.Doklady vyžadující podpis oprávněné osoby dodavatele musí být opatřeny podpisem této osoby. Rovněž musí být dokumenty podepsány i jinými osobami, pokud je to vyžadování v zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel v krycím listu nabídky uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu – pro každou část zakázky, na kterou podává nabídku.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Další varianty nabídky jsou nepřípustné.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Bližší podmínky jsou uvedeny v ZD čl. 11.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré Zadavatelem stanovené podmínky pro výběrové řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách č. 1 až 15.
Obchodní podmínky a podmínky plnění předmětu jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v zadávací dokumentaci a v Rámcových smlouvách na jednotlivé části plnění zakázky. Smlouvy jsou přílohami č. 10 až 12 zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 5. 2019
 
Aktualizováno: 28. 5. 2019