Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora sociálního podnikání

Číslo: 129

Platnost od: 30. 6. 2017 04:00

Platnost do: 30. 11. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 04:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Ve výzvě došlo k těmto změnám:

- vysvětlení environmentálního problému v případě principu I. společensky prospěšný cíl u environmentálního sociálního podniku, shodně doplněno i do přílohy č. 3 výzvy;

- v části e) definic „Nové podnikatelské aktivity“ došlo k redefinici situace, kdy jde o novou podnikatelskou aktivitu podle tohoto bodu, resp. doplněna vysvětlující věta, dále došlo k redefinici situace, kdy se o novou podnikatelskou aktivitu podle a) nejedná;

- do části věcné hodnocení doplněna informace o možnosti zapojení žadatele – osobní účast na hodnotící komisi;

- doplněna kap. 7.4 Další podklady nebo údaje nezbytné pro vydání právního aktu o poskytnutí podpory a do kapitoly 8.1 doplněny části k přípravě a vydání právního aktu, k novému rozhodnutí a doplněn specifický postup v případě zániku žadatele.

Další informace:

Semináře pro žadatele:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 30. 6. 2017
 
Aktualizováno: 12. 4. 2018