Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora sociálního podnikání

Číslo: 129

Platnost od: 30. 6. 2017 04:00

Platnost do: 30. 11. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2017 04:00

Alokace v Kč: 150 000 000

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Upozornění k 3. 10. 2018: výzva č. 129 bude prodloužena do 2. čtvrtletí 2019, současně bude navýšena alokace. Přesný termín ukončení příjmu žádostí bude oznámen revizí výzvy v listopadu.

Soubory ke stažení:

Ve výzvě došlo k těmto zásadním změnám:

rozšíření okruhu podporovaných aktivit - nově mohou být podporovány mj. rozvojové stávající podnikatelské aktivity (sociálních) podniků; rozšíření cílových skupin o osoby,  které byly příjemcem příspěvku na živobytí podle zákona o hmotné nouzi, odstranění cílové skupiny azylantů, lidí mladších 30 let a neaktivních osob; výzva nově neomezuje výši investičních výdajů (možných je max. 50 %)

Další informace:

Prezentace k seminářům pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 30. 6. 2017
 
Aktualizováno: 26. 10. 2018