Informace z hromadného online semináře k vyhodnocení Akčního plánu OPZ+ ze dne 27. 6. 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF seznámil Místní akční skupiny s požadavky na vyhodnocení Akčního plánu OPZ+.

Dokumenty ke stažení:

 

Informace z tematického semináře Ohrožené rodiny s dětmi dne 29. 4. 2024 v Dobříši

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s novými trendy, nástroji a metodami i s připravovanou legislativou v oblasti péče o ohrožené děti, prezentovat funkční modely spolupráce, a současně umožnit MAS sdílení zkušeností z praxe (a přenos těchto zkušeností z terénu k věcným garantům).

Informace ze setkání realizátorů Komunitní práce dne 26. 3. 2024 v Praze

Cílem setkání bylo sdílení zkušeností s uplatňováním principů komunitní práce a zároveň vytvoření prostoru pro vyzkoušení participativních technik práce. Programem provázela a facilitovala Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. z Ostravské univerzity.

 

Informace z tematického semináře Sociální práce ve venkovských oblastech ze dne 16. 1. 2024 v Jihlavě

Cílem semináře bylo představení tématu sociální práce a výzvy Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (č. 008). Prezentovány byly také příklady dobré praxe MAS při nastavení koordinace a spolupráce sociálních pracovníků na malých obcích se sociálními pracovníky ORP a krajských úřadů. Dále jsme se věnovali vymezení hranic mezi sociální prací a sociální službou, specifikaci kompetencí sociálních pracovníků na malých obcích a zejména sdílení informací a nastavení komunikace a spolupráce v území. Téma sociální práce prezentovaly PhDr. Melanie Zajacová, Ph.D. z Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Mgr. et Mgr. Jaroslava Šibravová a Mgr. Veronika Havlová, DiS. z Oddělení koncepce sociální práce, sociálního bydlení a řešení bezdomovectví, MPSV ČR. Následovaly prezentace příkladů dobré praxe MAS (MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s., NAD ORLICÍ, o.p.s., Posázaví o.p.s., MAS Holicko, o.p.s., MAS Lednicko-valtický areál, z.s.) a diskusní panel a workshopy s krajskými metodiky sociální práce (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj).

Videozáznam ze semináře:

Prezentace:

 

Informace z hromadné online metodické konzultace Evaluace a evidence komunitní práce (MAS) ze dne 7. 12. 2023

Metodická hromadná konzultace měla dvě části.

  • 1.  Metodický úvod k tématu evidence a evaluace komunitní práce s možností závěrečné diskuse (Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D.)
  • Účastníci dozvěděli, co evidovat v komunitní práci, tak aby to přinášelo komunitnímu týmu relevantní informace o vývoji realizace metody komunitní práce, seznámili se s doporučeními a zkušenostmi v rámci evidování činností komunitních pracovníků, zjistili, jak měřit kvalitu, a nikoliv kvantitu v komunitní práci. Na tyto otázky nacházeli v online prostředí odpovědi v souladu s metodou komunitní práce.
  • Prezentace Evidence a evaluace - Zuzana Stanková
  • 2. Prezentace a zodpovězení dotazů kladených na ŘO OPZ+ k monitoringu a evaluacím komunitní práce (pracovníci odd. 875) 
  •  Druhá část byla věnována vykazování, monitoringu a evaluacím komunitní práce ze strany zástupců odd. projektů CLLD a ITI a zodpovídání souvisejících dotazů.
  • Prezentace - Monitoring komunitní práce z pohledu ŘO OPZ+
     

 

Informace z tematického semináře ke komunitní práci ze dne 5. 10. 2023 v Ostravě

Cílem semináře bylo představení tématu komunitní práce, a to i ve vztahu k sociální práci, seznámení s principy a postupy v komunitní práci, provazbou komunitní práce s činností komunitních center, výhodami komunitní práce a prezentace příkladů dobré praxe. Téma komunitní práce prezentovaly PhDr. Melanie Zajacová z MPSV ČR a Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D. z Ostravské univerzity, následovaly prezentace příkladů dobré praxe MAS (MAS Frýdlantsko, MAS Brdy-Vltava a MAS Sdružení SPLAV) a diskusní workshopy.

 

Informace z tematického dne k evaluaci projektů OPZ+ v rámci SCLLD ze dne 10. 5. 2023

Tematický den k evaluaci projektů OPZ+ v rámci SCLLD za účelem seznámení s požadavky na průběžný monitoring a hodnocení projektů uspořádala NS MAS společně s ŘO OPZ+ na on-line na platformě ZOOM. 

 

Informace ze seminářů pro žadatele a příjemce k výzvě 008

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

 

Informace ze semináře CLLD v OPZ+
ze dne 2. 6. 2022

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF informovalo o přípravách nového programového období pro CLLD na semináři, který se uskutečnil dne 2. 6. 2022.

Dokumenty ke stažení:

Informace ze semináře CLLD v OPZ+
ze dne 15. 10. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF informovalo o přípravách nového programového období pro CLLD na semináři, který se uskutečnil dne 15. 10. 2021.

Dokumenty ke stažení:

Informace ze semináře CLLD v OPZ+ ze dne 29. 6. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF informovalo o přípravách nového programového období pro CLLD na semináři, který se uskutečnil dne 29. 6. 2021.

Dokumenty ke stažení: