Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Vyhodnocení šetření mezi příjemci OPZ k nastavení spolufinancování v období 2021–2027

 

Názory a postoje příjemců podpory z OPZ k tématům spolufinancování a zálohového financování se dle realizovaného dotazníkového šetření liší především na základě typu organizací respondentů. Už z hlediska významnosti podílu financí z projektů OPZ na celkovém financování organizací respondentů je zřejmé, že pro nestátní neziskový sektor je OPZ obecně velmi důležitý zdroj financování, zatímco pro obce či obchodní společnosti jde spíše o zdroj doplňkový. Z výsledků lze usuzovat, že komerční subjekty a organizace veřejné správy by pravděpodobně absenci ex-ante financování překonaly spíše než většina NNO, vyšší spolufinancování by pocítili všichni. Dopady na strukturu žadatelů by byly velmi pravděpodobně v obou případech značné a především pro mnoho NNO by prostředky z OPZ po změnách nebyly dosažitelné, pro jiné subjekty by zase bylo méně výhodné nebo nevýhodné se o ně ucházet a čerpat. Celkově by dopad na absorpční kapacitu v oblastech podporovaných programem byl značný.

Strategická evaluace OPZ II.

 

Cílem Evaluace bylo vyhodnocení dosaženého pokroku v implementaci OPZ cca v polovině období k 31. 12. 2018, včetně identifikace dosažených výsledků a hlavních faktorů dosaženého pokroku na úrovni jednotlivých Specifických cílů OPZ. Hlavní závěry: Dosažený pokrok souhrnně odpovídá fázi realizace OPZ, nejvíce pokročilá je IP 1.1. a 1.5 na podporu zaměstnanosti. Nejnižšího pokroku dosahují velké projekty systémového typu v IP  1.4., 2.2. a 4.1., realizované převážně veřejnou správou. Socioekonomická situace zejm. na trhu práce se v poslední době výrazně zlepšila, zejm. v oblasti nezaměstnanosti mladých, ale přinesla i nové výzvy: nedostatek pracovníků, zaměstnávání nejvíce znevýhodněných, rychlá robotizace a automatizace v některých odvětvích. Na tuto situaci ŘO OPZ adekvátně zareagoval v tzv. Revizi OPZ v roce 2018, která změnila alokace na jednotlivé oblasti a vydefinovala aktuální priority podpory ve výzvách.

Vyhodnocení šetření mezi žadateli o podporu projektů v rámci ITI_IPRÚ

 

Cílem šetření mezi žadateli o podporu projektů v rámci ITI a IPRÚ bylo získat informace k tomu, jaké mají dosavadní žadatelé zkušenosti s integrovanými nástroji a jak nahlížejí na výzvy ITI/IPRÚ ve srovnání s jinými formami podpory a financování projektů. Vzhledem k nízkému počtu žadatelů v době realizace šetření (začátek roku 2019) a tedy i nízkému počtu respondentů slouží výsledky především k zachycení možných tendencí v postojích těchto klientů OPZ k využívání integrovaných nástrojů.

1. průběžné vyhodnocení dotazníku ZoR (pro soutěžní projekty do závěrečné zprávy o realizaci projektu)

 

Dotazník mapuje výsledky projektů podpořených v otevřených výzvách OPZ. Vedle toho zjišťuje problémy a překážky během přípravy a realizace projektů a také dobrou praxi. Do aktuálního průběžného vyhodnocení byly zařazeny odpovědi za ukončené projekty sesbírané do 17. 1. 2019. Jedná se o odpovědi za 1084 projektů.

Procesní evaluace implementace KPSVL v rámci OPZ

 

Předmětem tohoto evaluačního šetření bylo vyhodnotit implementaci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci tří výzev Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Jednalo se o procesní evaluaci , která měla zhodnotit zejména způsob čerpání přidělených finančních alokací v rámci obcí / skupin obcí zařazených do KPSVL a faktory, které ovlivňují míru čerpání a kvalitu projektových žádostí podaných v těchto výzvách. Zpracovatelem evaluace byla společnost Evaluation Advisory CE s.r.o.

 

Evaluace iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých v ČR - průběžná zpráva

 

Průběžná evaluace vznikla na základě požadavku Evropské Komise a primárně se zaměřuje na vyhodnocení evaluačních otázek, které vychází ze společné metodiky k evaluaci projektů YEI. Evaluace uvádí sociodemografické charakteristiky podpořených osob, popisuje jejich situaci při výstupu z projektu i z dlouhodobějšího hlediska, zjišťuje nabídky zaměstnání, vzdělání a stáží, které podpořené osoby obdržely a zkoumá další výsledky intervence či proces nastavení projektů. Evaluace byla připravena interně Oddělením evaluací (802).

Evaluační vyhodnocení výzev 126 a 127 OPZ (pilotní ověření mikrojeslí)

 

Předmětem této evaluace je vyhodnocení vybraných aspektů projektů ve výzvách na pilotní ověření nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích. Evaluace byla připravena interně Oddělením evaluací (802) v úzké spolupráci s Oddělením koncepce rodinné politiky MPSV. Cílem realizovaného šetření bylo zejména zhodnotit úspěšnost realizovaných projektů z hlediska výsledků a dopadů na zapojení žen s malými dětmi na trhu práce, zhodnotit zájem o službu ze strany cílové skupiny a zároveň schopnost zřizovatelů naplnit kapacitu zařízení a zhodnotit nastavení služby v pilotních projektech.

Hodnocení dopadů podpory sociálního podnikání – kvalitativní šetření přínosů pro cílovou skupinu 

 

Cílem kvalitativního šetření bylo vyhodnotit přínosy zaměstnání osob se znevýhodněním na trhu práce v rámci sociálních podniků, které čerpají podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Kvalitativní rozhovory byly provedeny přímo se zástupci osob zaměstnaných v sociálních podnicích, vedle toho pak také s manažery sociálních podniků.

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ po ukončení podpory (dodatek 2018)

 

Cílem šetření, které navazuje na rozsáhlejší dotazníkový průzkum z roku 2016 a došetření z roku 2017, bylo zmapovat situaci sociálních podniků, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v letech 2009 až 2015, po skončení podpory. Hlavním cílem bylo zjistit, kolik sociálních podniků je stále v provozu i další rok od ukončení podpory.

Evaluace podpory kapacit sociálních partnerů

 

Cílem evaluace bylo získání informací vypovídajících o fungování a výsledcích/dopadech intervence do podpory kapacity sociálních partnerů u výzvy č. 03_15_002 OPZ a výzev č. 95 a B9 (OP LZZ). Účelem evaluace bylo získání námětů pro zlepšení nastavení podpory kapacit sociálních partnerů v dalších (navazujících) výzvách. Oblastí zkoumání bylo 22 projektů, přičemž u 6 projektů byly zpracovány případové studie. Zpracovatelem evaluace byla společnost HaskoningDHV.

Evaluační zpráva výzev 35 a 36 Operačního programu Zaměstnanost (evaluace dětských skupin)

 

Cílem evaluace bylo přinést vyhodnocení vybraných aspektů projektů ve výzvách na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu (výzva č. 35) a v Praze (výzva č. 36). Podkladovým materiálem pro tuto průběžnou zprávu byla zejména dotazníková šetření realizována mezi příjemci podpory OPZ a cílovou skupinou rodičů. Evaluace byla připravována interně Oddělením evaluací (655). Cílem zejména bylo zhodnotit a analyzovat úspěšnost výzev z hlediska výsledků a dopadů, které realizace projektů přinesla vyhodnotit výzvy z hlediska efektivity/úspornosti, zhodnotit zájem cílové skupiny o službu zařízení péče o předškolní děti a formulovat doporučení pro budoucí výzvy s obdobným zaměřením, příp. další projekty zabývající se otázkou dětských skupin.

 

Vyhodnocení šetření sociálních podniků (průběžná zpráva): výzva OPZ č. 15 po 12 měsících

 

Cílem šetření mezi sociálními podniky, které čerpají podporu z OP Zaměstnanost, bylo vyhodnotit průběh prvních 12 měsíců realizace podpořených projektů a také zmapovat potřeby sociálních podniků z hlediska poradenství, finančních nástrojů či nastavení podnikatelského prostředí. Toto vyhodnocení se týká pouze sociálních podniků (projektů) podpořených v rámci výzvy OPZ č. 015 - Podpora sociálního podnikání.

Design služeb pro žadatele v rámci výzev OPZ na podporu sociálních inovací - manažerské shrnutí

 

V rámci této unikátní zakázky se dodavatel zaměřil na evaluaci procesů podpůrných služeb pro žadatele ve výzvách na sociální inovace (č. 018, 024 a 124). S využitím metody Human Centered Design (design zaměřený na člověka) kvalitativně analyzoval dílčí kroky a postupy v procesu poskytování služeb, a to ve všech fázích podpory od prvotního kontaktu s žadatelem po uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Klíčový byl vhled a názory samotných žadatelů, které odhalily jejich skutečné potřeby a motivace pro realizaci inovačních projektů (vývoj a zavedení inovací). Zakázka vyústila ve zpracování designu řešení úzkých míst podpory ve formě konkrétních doporučení a pomůcek pro práci s žadateli.

Vyhodnocení šetření Místních akčních skupin: nastavení programového rámce OPZ

 

Cílem šetření bylo zmapovat startovní fázi čerpání prostředků z programového rámce Operačního programu Zaměstnanost v rámci Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Zkoumán byl průběh přípravné fáze – zejména příprava výzev Místních akčních skupin (MAS), formování spolupráce jednotlivých aktérů CLLD a nastavení způsobu hodnocení projektů.

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ po ukončení podpory (dodatek 2017)

 

Cílem šetření, které navazuje na rozsáhlejší dotazníkový průzkum z roku 2016, bylo zmapovat situaci sociálních podniků, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v letech 2009 až 2015, po skončení podpory. Hlavním cílem bylo zjistit, kolik sociálních podniků je stále v provozu i po uplynutí 12 měsíců od předchozího šetření.

Strategická evaluace OPZ I – relevance

 

Cílem evaluace bylo v souvislosti s aktuálním socio-ekonomickým vývojem ověření platnosti nastavení strategie OPZ. Evaluace tedy ověřuje aktuálnost v OPZ identifikovaných problémů a potřeb a návazně správnost nastavení intervencí OPZ (jejich cílů, podporovaných aktivit, cílových skupin a příjemců), včetně nastavení územní dimenze, integrovaných nástrojů a komplementarit.  V návaznosti na změny v prostředí  a pokrok implementace OPZ byla v rámci evaluace formulována doporučení zejména k zacílení nových výzev a projektů.

Evaluace komunikačních aktivit OPZ 2014 – 2020

 

Cílem evaluace bylo vyhodnotit realizaci publicity OPZ zejména ve stěžejních oblastech online komunikace a přímé komunikace. Hodnocena byla mj. uživatelská přívětivost portálu esfcr.cz; účinnost internetové kampaně, jejímž cílem bylo informovat o možnostech OPZ potencionální žadatele; efektivita komunikace zadavatele na Facebooku a příspěvek tiskových zpráv k publicitě programu.

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ po ukončení podpory

 

Cílem šetření mezi sociálními podniky, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), bylo zmapovat jejich situaci po skončení podpory. Klíčové bylo zjišťování udržitelnosti – tedy jaký podíl podniků, které čerpaly dotaci, je aktuálně stále v provozu. Šetření také zkoumalo složení cílových skupin zaměstnanců se znevýhodněním na trhu práce, hospodářské výsledky a zdroje financování sociálních podniků, ale i jejich potřeby z hlediska poradenství, finančních nástrojů či nastavení podnikatelského prostředí.

 

 

Šetření sociálně inovačních kapacit v ČR "Sociální inovace 2014-15"

 

Cílem šetření bylo výchozí zmapování sociálně inovačního prostředí v ČR v souvislosti se zahájením podpory sociálních inovací z OPZ. V rámci šetření byly zkoumány kapacity pro vytváření a zavádění nových přístupů k řešení sociálních problémů, a to jak na straně inovátorů, tak na straně subjektů, které inovace podporují a financují. Vedle stávajících inovačních řešení byly identifikovány hlavní překážky realizace sociálních inovací, žádoucí zaměření inovačních aktivit a vhodné nástroje jejich podpory.