Příběhy lidí, kterým se zlepšil život. Fotografie, videa, publikace, tiskové zprávy. Kontakty, na které se můžete obracet, a informace o nás. To vše najdete v této sekci, která představuje nás a naše výsledky.  

Vyhodnocení šetření Místních akčních skupin: nastavení programového rámce OPZ

 

Cílem šetření bylo zmapovat startovní fázi čerpání prostředků z programového rámce Operačního programu Zaměstnanost v rámci Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Zkoumán byl průběh přípravné fáze – zejména příprava výzev Místních akčních skupin (MAS), formování spolupráce jednotlivých aktérů CLLD a nastavení způsobu hodnocení projektů.

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ po ukončení podpory (dodatek 2017)

 

Cílem šetření, které navazuje na rozsáhlejší dotazníkový průzkum z roku 2016, bylo zmapovat situaci sociálních podniků, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v letech 2009 až 2015, po skončení podpory. Hlavním cílem bylo zjistit, kolik sociálních podniků je stále v provozu i po uplynutí 12 měsíců od předchozího šetření.

Strategická evaluace OPZ I – relevance

 

Cílem evaluace bylo v souvislosti s aktuálním socio-ekonomickým vývojem ověření platnosti nastavení strategie OPZ. Evaluace tedy ověřuje aktuálnost v OPZ identifikovaných problémů a potřeb a návazně správnost nastavení intervencí OPZ (jejich cílů, podporovaných aktivit, cílových skupin a příjemců), včetně nastavení územní dimenze, integrovaných nástrojů a komplementarit.  V návaznosti na změny v prostředí  a pokrok implementace OPZ byla v rámci evaluace formulována doporučení zejména k zacílení nových výzev a projektů.

Evaluace komunikačních aktivit OPZ 2014 – 2020

 

Cílem evaluace bylo vyhodnotit realizaci publicity OPZ zejména ve stěžejních oblastech online komunikace a přímé komunikace. Hodnocena byla mj. uživatelská přívětivost portálu esfcr.cz; účinnost internetové kampaně, jejímž cílem bylo informovat o možnostech OPZ potencionální žadatele; efektivita komunikace zadavatele na Facebooku a příspěvek tiskových zpráv k publicitě programu.

Vyhodnocení šetření sociálních podniků podpořených v OP LZZ po ukončení podpory

 

Cílem šetření mezi sociálními podniky, které čerpaly podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), bylo zmapovat jejich situaci po skončení podpory. Klíčové bylo zjišťování udržitelnosti – tedy jaký podíl podniků, které čerpaly dotaci, je aktuálně stále v provozu. Šetření také zkoumalo složení cílových skupin zaměstnanců se znevýhodněním na trhu práce, hospodářské výsledky a zdroje financování sociálních podniků, ale i jejich potřeby z hlediska poradenství, finančních nástrojů či nastavení podnikatelského prostředí.

 

 

Šetření sociálně inovačních kapacit v ČR "Sociální inovace 2014-15"

 

Cílem šetření bylo výchozí zmapování sociálně inovačního prostředí v ČR v souvislosti se zahájením podpory sociálních inovací z OPZ. V rámci šetření byly zkoumány kapacity pro vytváření a zavádění nových přístupů k řešení sociálních problémů, a to jak na straně inovátorů, tak na straně subjektů, které inovace podporují a financují. Vedle stávajících inovačních řešení byly identifikovány hlavní překážky realizace sociálních inovací, žádoucí zaměření inovačních aktivit a vhodné nástroje jejich podpory.