GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.1.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Část sídliště

Poloha lokality v rámci obce

Periferie V okrajové západní části města

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Uzavřený okruh tvořený bloky panelových domů.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí ve stejných nebo okolních panelových domech.
Občanská vybavenost je dobrá, v dosahu jsou obchody, zdravotní péče, předškolní i školní zařízení.
Dopravní obslužnost je dobrá.

Stav domu/ů

Bezvadný
Protože nejsou opravované, jsou domy tvořící lokalitu jasně rozpoznatelné. Společné prostory jsou neudržované, schránky rozbité.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Problém přelidněných bytů

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / Jejich obyvatelé / Obec
Část bytů v majetku stavebního bytového družstva, část odkoupena obyvateli do osobního vlastnictví.
Některé byty v majetku města.
V případě neplatičství je samosprávou využíván institut zvláštního příjemce. Nebylo zjištěno, v jaké míře to platí o této lokalitě. Institut zvláštního příjemce vnímán spíše negativně – neřeší situaci.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného i "přirozeného" sestěhovávání
Sídliště postaveno v 80. letech v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny v Temelíně. Po roce 1989 sem byli v důsledku privatizace a restitucí sestěhováni Romové z městských bytů z centra města. Na sídlišti Máj přidělovány byty dle pořadníku.
Řízené sestěhování provázeno "přirozeným" sestěhováváním do lokality (za příbuznými, z důvodů nižších životních nákladů).
Neromové mají v současnosti tendenci odstěhovávat se z lokality. Zejména ve dvou ulicích jsou byty téměř neprodejné, jsou nabízeny pod cenou. V okolních ulicích je situace o něco lepší. Při pokračování současného trendu by se lokalita mohla stát čistě romskou. Romy je sídliště považováno za lepší bydlení, mají tendence dále se sem přistěhovávat.
Migrace ze Slovenska probíhá jen z důvodu uzavírání sňatků.
V současné době probíhá migrace do Anglie. Lidé odcházejí jen dočasně za prací či za příbuznými.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

94 622

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300
(Ve dvou ulicích s největší koncentrací Romů)

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna
V jedné ulici až 70 %, v ostatních ulicích tvoří většinu obyvatel neromové

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

4,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Hodně lidí v lokalitě je na mateřské dovolené, v invalidním důchodu, pobírají příspěvek péče o osobu blízkou.
Někteří muži v produktivním věku pracují "načerno" (kopáčské, pomocné stavební a úklidové práce).
10 osob zaměstnáváno městem na VPP.

PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje gamblerství, problémy s drogami u mládeže (marihuana, toluen, medikamenty v kombinaci s alkoholem).
Časté zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.
Ojediněle obyvateli provozována prostituce (v některých případech přímo v bytech), distribuce drog, lichva (přímo v lokalitě žije lichvář), krádeže (zejména za účelem zajištění prostředků na drogy).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 577

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Škola má nálepku "romské školy" – podíl neromských dětí se v poslední době snižuje.

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Program "Škola na míru" – dělení žáků na I. stupni do skupin podle vzdělávacích potřeb (matematiku a český jazyk učí odděleně)
3 rekvalifikovaní asistenti pedagoga, kteří zajišťují individuálně doučování.
Volnočasové aktivity (20 kroužků – jen výjimečně je navštěvují romské děti z prvního stupně).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 534

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

V 1. třídě 1 asistentka pedagoga (do ročníku se zapsalo větší množství romských dětí, což vedlo k tomu, že neromské rodiny zapsaly své děti jinam).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Zpracován komunitní plán, jako jedna z priorit je v něm stanovena pomoc menšinám. Existuje katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

MÚ podporuje NNO pracující v sociální oblasti (OS Městská Charita, Salesiánské středisko mládeže).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Salesiánské středisko mládeže
Emy Destinové 1

Aktivity a projekty:
Program zaměřený na romskou komunitu: Cílová skupina – děti do 15 let, především děti ze sídliště, v menším množství i děti z jiných částí města.
V nízkoprahovém zařízení (v blízkosti sídliště) realizováno: 1) doučování (žáci 1. – 5. třídy, individuální péče, spolupráce se školou; pravidelně dochází 20 – 30 dětí; dětem se věnují až 3 dospělí) a 2) "oratoř" – volnočasové aktivity pro děti (docházejí především romské děti ze sídliště; třikrát týdně, různé kroužky: hudební, PC, výtvarná výchova, aktivity v tělocvičně aj.; dochází 40 – 70 dětí).
Od listopadu 2005 je realizována "Terénní práce", organizování volnočasových aktivit přímo na sídlišti (třikrát týdně). Pracovníci částečně docházejí i do rodin.
Podporované zaměstnávání (informování, doprovod do informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání UP).
Financování:
Zkušenosti s ESF zatím nejsou, informovanost je dobrá (působí zde profesionální fundraiser). Vnímáno jako problematické -předfinancování.
Prostředky čerpány z MÚ, MŠMT, KÚ.

Městská charita České Budějovice
B. Němcové 53

Aktivity a projekty:
Do ubytovny pro neplatiče (další identifikované lokality) dochází 1 TSP z charitního azylového domu sv. Pavla (řeší naléhavé krizové případy, nejedná se tedy o systematickou činnost v lokalitě).
Od června 2005 je v lokalitě provozován nízkoprahový klub Jilorol. 2 pracovníci klubu zaměstnáni na VPP. Kapacita 30 dětí. Projekt se osvědčil (vysoká návštěvnost), v současnosti plánováno rozšíření poskytovaných služeb, zlepšení vybavení klubovny. S tímto záměrem podán projekt na OP RLZ (opatření 3. 2.) – projekt "Tolerance 2006 – 2007".
Plánováno poskytování komplexních služeb cílených na sociálně znevýhodněnou skupinu obyvatel lokality – ubytovny: podporované zaměstnávání, nízkoprahový klub pro děti a mládež, zájmové dílny, jobkluby, doučování, předškolní příprava. Počítáno i s činností TSP, speciálního pedagoga, arteterapeuta, spoluprácí s romským psychoterapeutem (zaměstnanec věznice). V další místnosti plánováno zřízení otevřené klubovny pro vlastní iniciativu volnočasových aktivit místních obyvatel (tanec, zpěv, hudební zkušebna).
Rekvalifikace – sanitářský kurz akreditovaný MŠMT.
Financování:
Činnost nízkoprahového centra financována ze SROP, příspěvek na provoz z rozpočtu MÚ. Čerpány dotace z Globálního grantu, KÚ.
V současnosti podán projekt "Tolerance 2006 – 2007" na OP RLZ (opatření 3.2.).

Jiný subjekt

Úřad práce České Budějovice

Aktivity a projekty:
Podpora oblasti vzdělávání (projekt "Družina" od roku 2003 – 10 romským asistentů na ZŠ). Program "Příležitost, integrace, prevence" (pro mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí – 4 asistenti na ZŠ v lokalitě sídliště Máj – doučování, příprava do školy). Projekt "Profesní příprava" pro mladší osoby se základním vzděláním: pětiměsíční kurs s praxí, následné zaměstnání na VPP (od roku 1994).
Projekt "Šance" pro osoby se základním vzděláním do 25 let – profesní příprava, umisťováni na VPP, SUPM, poradenství, program pro matky s dětmi.
Projekty "Najdi si práci" a "Příprava na práci" (cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní, ohrožení sociální exkluzí, se základním vzděláním; 35 účastníků, z toho 13 Romů). Právě probíhá blok profesní rekvalifikace (9 Romů – obory prodavač, kuchař, skladník).
Spolupráce s romskými podnikateli: stavební firma (dotovány mzdy 3 – 4 osobám na VPP); firma zajišťující úklid veřejných prostranství pro město (18 lidí jako VPP).
Veřejné služby města (a. s.) – 10 Romů jako VPP.
Městská Charita – příspěvek na mzdu 1 romského pracovníka (3 roky).
Salesiáni – příspěvek na mzdy pracovníků s mládeží (3 roky), podporované zaměstnávání (informování, doprovod do informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání UP v budově).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.
MPSV
APZ

Městská policie České Budějovice

Aktivity a projekty:
Záměr zřídit sdružení pro tzv. méně přizpůsobivé osoby. Nesetkalo se s podporou subjektů, působících v sociální oblasti. Žádány dotace z MV ČR (program prevence kriminality) - iniciativa vytvoření "řízeného squatu" (kapacita 17 osob). Poskytnuty prostory od MÚ, finance na vybavení z MV ČR, KÚ. Projekt selhal v pilotní fázi, dotace musely být vráceny.