GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.11.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyři jedno- až třípodlažní domy s byty pro neplatiče nájemného (bývalé nádražní budovy)
Celkem je zde 77 bytů 3. a 4. kategorie
V jednom z domů je ubytovna pro bezdomovce (celkem 6 lužek).
Kolem domů jsou „načerno“ postavené kůlny, kde obyvatelé skladují topivo. Obec je hodlá nechat sbourat.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází 2 km od Kadaně.
Horní část lokality je od spodní části vzdálená cca 1 km.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Poblíž se nenacházejí žádné další obytné budovy, pouze objekty sloužící různým podnikatelským subjektům a technickým službám. Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí až v Kadani.
Přímo v lokalitě se nachází pouze drahý obchod se smíšeným zbožím. Základní občanská vybavenost se nachází v Kadani, která je vzdálená 20 – 25 minut chůze. Jezdí tam autobus ze zastávky vzdálené 4 – 10 min.

Stav domu/ů

Solidní
Objekty byly před několika lety rekonstruovány. U jednoho objektu se propadá střecha. Je zde problém s vlhkostí a plísněmi.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na pevná paliva.
Byty 4. kategorie mají společné WC a sprchy, pro vodu se musí do umýváren nebo prádelny. V koupelnách není topení. V jednom z objektů jsou sprchy na mince. Byty 3. kategorie mají vlastní koupelny a WC.
Dochází k nelegálním odběrům elektřiny ze společných prostor. Z důvodu neodborné elektroinstalace zde v minulosti hořelo.

Vlastník nemovitosti

Obec
Domy jsou spravovány soukromou firmou. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (většinou na 3 měsíce), která se prodlužuje podle platební morálky (výjimečně i na 1 rok).
Je zde využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Lokalita vznikla cca před 14 lety pro neplatiče a sociálně nepřizpůsobivé. Od Českých drah budovy odkoupilo město, elektrárny a šachta a umístilo si tam své neplatiče.
Obyvatelé mluví o tom že to mají za trest. I když dochází ke splacení dluhů, lidé se nemají šanci dostat z lokality (v minulosti se to podařilo jen dvěma rodinám).
V současnosti je migrace z jiných lokalit (mimo města) potlačena.
Byla zjištěna i migrace do EU a na Nový Zéland.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

17 731

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

41 %

Od 16 do 60 let

58 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

97 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Dvě osoby jsou zaměstnány trvale u technických služeb. Několik dalších osob pak bývá zaměstnáno na VPP.
Někteří příležitostně chodí na brigády, někdy „načerno“.
Někteří si přivydělávají dovozem použitého zboží (nábytku, ledniček a elektroniky) z Německa nebo sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou zde zastoupeny krádeže. Jen zcela výjimečně se zde vyskytuje prostituce, prodej drog a lichva. Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, významněji je rozšířená narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 118

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 3 speciální pedagogové.
Pořádají besedy s městskou policií, lékaři, preventivní programy.
Doučování zajišťují každodenně.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky: keramický, sportovní, vaření, stolní tenis). Děti z lokality je využívají.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 490
Na škole jsou třídy s rozšířenou výukou přírodopisu a tělesné výchovy.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Jedna učitelka absolvovala školení multikulturní výchovy.
Zajišťují doučování (využívá asi polovina dětí) a nápravu specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie).
Organizují volnočasové aktivity (kroužky: angličtina, kopaná, PC). Děti z lokality je využívají.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V současné době se zpracovává komunitní plán. Hotový by měl být v červnu 2006. V jeho rámci pracuje skupina pro národnostní menšiny a pro osoby se závislostí.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Od letošního roku zde působí jeden TSP.
Pořádají víkendové pobytové akce pro děti (v rámci sociálně – právní ochrany dětí).
Město plánuje vybudování nízkoprahového centra.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni (Spolupracují s Asistenční agenturou Most.). Mají praktické zkušenosti se SROP (projekt na komunitní plánování).

Nestátní neziskové organizace

Lepší zítřek o. s.
Husova 1297 (sídlo)
Goldvinova 1340 (komunitní centrum)

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum, v jehož rámci zajišťují doučování a volnočasové aktivity (účastní se 25 – 45 dětí denně).
Zajišťují TSP (především v lokalitě B).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informování, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Ústecký kraj
Město Kadaň.
NROS

Občanské sdružení Světlo Kadaň
Husova 1325

Aktivity a projekty:
Poskytují pomoc drogově závislým a jejich rodinám.
Poskytují sociální poradenství a psychologickou pomoc, streetwork.
V roce 2004 prováděli ve spolupráci s Partners Czech monitoring drogově závislých v romské populaci.
Pořádají besedy na zvláštních školách.
Realizují projekt „Vzdělávání a následné zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněných skupin“ (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ a SROP.
MŠMT
MPSV
Ústecký kraj

Nadační fond Charita Kadaň
Komenského 1185

Aktivity a projekty:
Od roku 1993 pracují se sociálně slabými. Usilují o snižování neplatičství.
Příležitostně organizují aktivity pro děti.
Financování:
Město Kadaň

O. s. Romano Rat
Chomutov

Aktivity a projekty:
Od roku 2004 zajišťují TSP v lokalitě A.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Partners Czech

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.