GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.30.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Blok panelových domů na sídlišti
Romové zdě žijí spolu s neromským obyvatelstvem. V některých místech je koncentrace Romů větší (dva vchody jsou téměř výhradně obývané romskými rodinami).

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí ve stejných či okolních domech.
Občanská vybavenost je v dosahu do cca 20 minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný
Jedná se o panelové domy, které jsou ve velmi dobrém stavu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného přistěhovávání
Po revoluci zde byly nabídnuty byty Romům žijícím do té doby v lukrativních domech v centru města. V letech 1990 – 92 se sem přistěhovalo asi 50 romských rodin. Sestěhovávají se sem nadále.
Byty v této lokalitě mají nižší tržní hodnotu. Je zde potenciál k vývoji v sociálně vyloučenou lokalitu.
Několik lidí se přistěhovalo ze Slovenska.
Sociální mobilita byla zaznamenána u více rodin.
Několik rodin se odstěhovalo do zahraničí za prací. Některé se vrátily zpět.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

19 535

Odhad celkového počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad počtu romských obyvatel lokality

201 – 250

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

9 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob je trvale zaměstnáno.
Někteří pracují příležitostně, většinou „načerno“.
Někteří si přivydělávají dovozem použitého nábytku, elektrospotřebičů a automobilů z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, prodej drog a krádeže.
Ojediněle se vyskytuje také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Fungují zde třídy pro dyslektické žáky.
Celkový počet žáků: 600 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

1 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

V každém ročníku I. stupně je dyslektická třída. Na II. stupni je individuální vzdělávací plán pro děti z dyslektických tříd.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, základní škola
Celkový počet žáků: 197 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Realizují projekty „Integrace romské komunity“, „Prevence sociálně – patologických jevů“ a „Prevence kriminality“.
Ve Speciálním pedagogickém centru působí 1 sociální pracovnice.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Spolupracují s VCP „Budoucnost“ (pomoc žákům při výběru vhodného povolání).
Organizují volnočasové aktivity (12 kroužků: kytara, vaření, zpěv, kapela, sporty, angličtina, dramatický kroužek atd.). Kroužky navštěvuje cca 120 dětí (i děti z jiných škol). Kroužky jsou napojeny na vyučování, aby děti neodcházely domů. Z lokality se kroužků účastní cca 80 % dětí.
Pořádají dětské tábory.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MV ČR
MŠMT
Phare
IPVZ

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současnosti je připravován komunitní plán. Romská problematika v něm ale nemá být zohledněna.

Funkce romského poradce

Ano (kumulovaná funkce)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity (Dříve zde působil 1 TSP. Do budoucna ovšem s funkcí nepočítají.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu (nikoli ale v sociální oblasti).

Nestátní neziskové organizace

Sdružení pro podporu integrace, o. s.
Podměstí 2161

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s jednou místní školou realizují projekt „Školáček“.
Zajišťují odpolední doučování (každý všední den kromě pátku, 13:00 – 17:00). K doučování využívají 11 dobrovolníků z řad středoškolských studentů.
Zajišťují terénní sociální práci zaměřenou na děti.
Organizují volnočasové aktivity (sportovní aktivity).
Financování:
Informace nezjištěna

K-centrum
Chelčického nám. 202

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové zařízení pro osoby v kontaktu s drogou a pro ty, kteří hledají pomoc v aktuální krizi. V praxi mají okolo 8 – 10 klientů.
Financování:
Informace nezjištěna

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří (VCP)
Masarykova 745

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Budoucnost“ zaměřený na žáky základních škol. Žákům je nabízena pomoc při volbě vhodného povolání. Je kladen důraz na zlepšení komunikace a na práci s PC. Po absolvování kurzu nastoupilo 15 romských dětí (ze všech žateckých lokalit) na učiliště.
Poskytují pracovní poradenství – projekt „Centrum pro nezaměstnané v Lounech“. Cílem je navržení vhodného pracovního uplatnění pro konkrétního nezaměstnané.
Realizují rekvalifikační kurzy „Pečovatel/ka“ (určený pro zájemce o práci v sociálních službách) a „Comeback“ (určený mladým lidem do 25 let se základním vzděláním; obory zednické práce, zámečnické práce a šička).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ.
Phare 2003

Jiný subjekt

Selli, s. r. o.
Masarykova 745

Aktivity a projekty:
Realizují projekty „Příprava na práci v Ústeckém kraji“, „Návrat do práce – Ústecký kraj“ aj.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
Phare