GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.17.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Sídliště tvořené původně 13 obytnými bloky:
6 třípodlažních domů o dvou či třech vchodech;
4 sedmipodlažní domy;
1 dům s malometrážními byty
Některé byty jsou zničené, jeden dům je po demolici. Z celkového počtu bytů je 291 obsazených a 64 zničených.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Sídliště se nachází cca 2 km za městem ve směru na Bílinu.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Od ostatní městské zástavby je sídliště oddělené víceproudou silnicí a železnicí. Poblíž je pouze stejnojmenná vesnice, která ovšem správně nespadá pod Most.
Na sídliště autobus nezajíždí. Zastávka MHD je pod kopcem u sídliště. Jediná příjezdová cesta, která vede na sídliště, už nikam nepokračuje.
Na sídlišti žije několik málo romských rodin, které nejsou sociálně vyloučené. Další sociálně nevyloučení žijí ve zmíněné vesnici či v Ornicích (cca 800 metrů od lokality).
Většina občanské vybavenosti se nachází v Mostě (tj. cca 30 minut chůze). Pošta se zde neroznáší, dopisy se vyzvedávají u domů.

Stav domu/ů

Špatný
Některé objekty jsou v lepším stavu. Polovina jednoho domu je po rekonstrukci a daří se ho udržovat. Město plánuje demolice některých sedmipatrových domů. Ročně investují do oprav cca 3,5 milionu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Od roku 2000 není do lokality zavedena teplá voda.
Některé domácnosti mají odpojenou elektřinu. Dochází k připojování „načerno“.
Do domů není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Prakticky všichni obyvatelé sídliště měli nebo mají problémy s placením nájmu a hlavně energií a vody. I noví nezatížení nájemníci se po vysokém společném vyúčtování za energie stávají dlužníky. Je zde využíván institut zvláštního příjemce.
Přidělování bytů v Chánově má na starosti sociální odbor.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Sídliště bylo postaveno v letech 1978/9. Kvůli těžbě uhlí se bourala stará zástavba Mostu, kde bydleli Romové, kteří se přestěhovali na sídliště. Nejprve bylo sídliště rozděleno na horní a dolní část. V horní části bydleli i rodiny z majority. Ty se však postupně stěhovaly a byty byly obsazovány pouze Romy. Z Chánova se tak postupně stalo „romské sídliště“. Úplně obsazeno bylo při bourání Komořan.
Byla zaznamenána migrace jak v rámci Mostecka, tak i do Teplic, Ústí nad Labem aj.
V roce 2002 migrovalo větší množství rodin do zemí EU, většina rodin se vrátila. Někteří se vracejí do zahraničí na sezónní práce.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

67 815

Odhad počtu romských obyvatel lokality

1 501 – 2 000

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

38 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

94 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

21,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob pracuje trvale (v továrnách), větší množství příležitostně (většinou v rámci různých programů Úřadu práce).
Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a dovozem použitého nábytku a automobilů z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně rozšířena lichva.
V menší míře se zde vyskytuje prostituce, prodej drog a krádeže.
Dále je zde významně rozšířená narkomanie, gamblerství a alkoholismus se vyskytjí spíše ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: obecná škola, zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 279

Odhad podílu romských žáků na škole

91 – 100 %

Existence přípravného ročníku

Ano (2 třídy)

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Realizují „Projekt na vytvoření studijních textů pro asistenty pedagoga a praxe studentů na ZŠ Zlatnické“.
Realizují poradenský program pro žáky ZŠ proti jejich sociálnímu vyloučení „Prointegra“.
Ve spolupráci se odbornými učilišti realizují projekt „Zručné dílny“ (žáci si mohou 14 dní před ukončením školy vyzkoušet různá řemesla v dílnách SOU).
Organizují volnočasové aktivity pro děti (kroužky) i pro rodiče (internet).
V rámci prevence kriminality organizují letní tábory.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MŠMT
Město Most
Phare 2003
Sponzorské dary

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plánování. V jeho rámci funguje pracovní skupina pro etnické menšiny. Komunitní plán bude vycházet z „Akčního plánu rozvoje města Mostu“, ve kterém byla zohledněna i problematika sociálně vyloučených Romů.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 1998)

Aktivity a projekty

Od roku 2004 zde působí TSP (na půl úvazku).
Podporují činnost NNO.
Podíleli se na vzniku Klubu pro národnostní menšiny (působí v lokalitě C).
Společně s Úřadem práce a dalšími subjekty se podíleli na vzniku o. p. s. Dům Romské kultury (viz níže).
Realizují projekt „Romský klub pro děti ZŠ“, v jehož rámci organizují volnočasové aktivity a doučovací klub pro děti.
Uvažují o zřízení tzv. rotačního fondu – finanční částky, která by mohla pomoci NNO a dalším subjektům, podávajícím projekty na ESF překlenout dobu než získají dotaci.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ (volnočasové aktivity) a SROP (Komunitní plán).
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Phare 2003

Nestátní neziskové organizace

Dům Romské kultury o. p. s.
Zlatnická 5/184

Aktivity a projekty:
Provozují Školicí a vzdělávací centrum. V jeho rámci organizují 12 rekvalifikačních kurzů, poskytují poradenství.
Z absolventů rekvalifikačních kurzů zformovali stavební skupinu, která vedle komerčních zakázek provádí obnovu a údržbu majetku města Most.
Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR provozují od roku 2004 Středisko pro výkon alternativních trestů, kde si odsouzení odpykávají své tresty ve formě obecně prospěšných prací.
Rekonstruují objekt bývalého nákupního střediska v lokalitě A, ve kterém plánují zřídit polyfunkční centrum (poradensko – informační centrum, Muzeum romské historie a kultury, prodejní galerie a knihovna, keramické, truhlářské, zámečnické a textilní dílny, ubytovna pro rekvalifikační internátní kurzy, učebny atd.). Objekt rekonstruuje stavební skupina DRK.
Organizují společenské a kulturní akce.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ a EQUAL.
MŠMT
Ústecký kraj
Město Most
Úřad práce Most
Phare 2003

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov
Zlatnická 183

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP v lokalitě A.
Zajišťují předškolní výchovu (centrum „Klubíčko“) a doučování.
Organizují kulturní akce.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s globálním grantem.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
Město Most
Úřad práce Most

Romské občanské sdružení Dživas
Zlatnická 180/5

Aktivity a projekty:
V rámci VPP organizují úklidové práce v lokalitě A. Přijímají jednorázové zakázky od podnikatelů.
Pořádají rekvalifikační kurzy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Úřad práce

Oblastní Charita Most
Petra Jilemnického 2457

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum pro děti a mládež „Sovička“, v jeho rámci funguje předškolní klub (určený dětem od 4 do 6 let) a odpolední klub nabízející volnočasové aktivity a doučování (pro děti do 15 let).
Zajišťují terénní sociální práci v sociálně slabých rodinách v Chomutově, Mostě a Oseku.
Spravují azylové domy pro muže a ženy v Oseku a Duchcově.
Realizují projekt „Asistenční centra pracovní reintegrace sociálně vyloučených osob v Euroregionu Krušnohoří – l. etapa – nezaměstnané matky“ (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti např. s OP RLZ, SROP.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
MPSV
MŠMT
Phare

O. s. Sdružení Romů města Mostu
Budovatelů 2957

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnávají Romy na VPP.
Organizují kulturní a společenské akce.
Nabízejí volnočasové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
Úřad práce Most
Vlastní zdroje

Most k naději o. s.
Petra Jilemnického 1929

Aktivity a projekty:
Provádějí protidrogovou prevenci a terénní práci s uživateli návykových látek v Mostě, Bílině, Litvínově a Oseku.
Provozují kontaktní centrum.
Realizují program reedukace zaměřený na zaměstnávání znevýhodněných osob.
Realizují projekt „Labirynth“ (probační program umožňující alternativní výkon trestu).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Jiný subjekt

Úřad práce Most

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Memento“, jehož cílem je podpora tvorby a udržení pracovních míst pro mladé osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Realizují standardní celokrajský projekt „Příprava na práci v Ústeckém kraji“.
Jsou partnery v projektech Domu romské kultury, o. p. s. a Sdružení pro probaci a mediaci v justici.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL a OP RLZ.