GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.15.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Komplex městské ubytovny pro neplatiče čítající 6 jednopodlažních budov
K ubytování je využíváno 5 budov, poslední slouží jako sklad nábytku.
V jednom bloku, který je určen pro početnější rodiny, jsou byty velikosti 1+1 a 2+1 (s vlastním sociálním zařízením). V ostatních blocích jsou byty o jedné místnosti se společným sociálním zařízením a kuchyní na chodbě.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází na okraji města, do centra to ovšem není daleko.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Objekt je oplocený. Od zástavby rodinných domků je oddělený silnicí.
Základní občanská vybavenost je v dosahu 5 – 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Do objektů není zaveden plyn.
Hodiny na elektřinu a vodu jsou společné pro celý komplex, platí se paušál za ubytování. Roční vyúčtování se rozpočítává mezi nájemníky.

Vlastník nemovitosti

Obec
Na chod ubytovny dohlíží správce.
Nájemné se vypočítává podle počtu osob v domácnosti.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (na 3 měsíce), poté jsou obnovovány.
Vyskytuje se zde neplatičství. K jeho řešení jsou využívány splátkové kalendáře a institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Ubytovna byla zřízena v roce 1999.
Jsou zde ubytováváni neplatiči nájemného. Bydlí zde celé rodiny i jednotlivci.
Její status je o něco vyšší než status ubytovny v lokalitě C (je zde lepší dostupnost služeb).
Byla zaznamenána pouze migrace do jiné lokality v Litvínově.
Asi 100 rodin z celého Litvínova odcestovalo do zemí EU. Některé se vrátily, některé ne. Podrobnější počty nebyly zjištěny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

27 027

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna
Převažují zde mladé rodiny s dětmi.

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

23,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Nastálo nepracuje nikdo, v minulosti několik osob pracovalo na VPP.
Mnozí muži pracují „načerno“ (dojíždí pro ně dodávky z jiných měst).
Někteří si přivydělávají sběrem železa či dovozem a prodejem použitého nábytku a elektroniky z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena lichva.
Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog a krádeže.
Ojediněle se vyskytuje také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 756
Spádová škola pro tuto lokalitu

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Připravují školní vzdělávací program, který bude zohledňovat potřeby sociokulturně znevýhodněných dětí.
Zařídili učebnu pro nápravu vývojových poruch učení.
Organizují volnočasové aktivity (32 kroužků). Žáci z lokality se účastní sportovních aktivit.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Při sociálním odboru funguje od roku 2000 Romské informační centrum vedené romskou poradkyní (poskytuje poradenství, nezajišťuje terénní práci).
Podporují činnost NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. Přípravu a vedení projektů vnímají jako příliš komplikovanou.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Společné soužití
Ukrajinská 283

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 provozují sociální poradnu (sociálně – právní poradenství, poradenství pro ženy /otázky rodičovství, domácího násilí, vedení domácnosti/, terénní sociální práce v Litvínovských lokalitách a okolních městech). V letošním roce plánují otevřít pobočku v lokalitě A.
Dále provozují dvě komunitní centra: i) „Paprsek“ (od roku 2001 v lokalitě B) a ii) „Sluníčko“ (od roku 2004 v lokalitě C). V centrech je zajištěna dopolední předškolní příprava, výchova k základním hygienickým a sociálním návykům, odpolední doučování pod dohledem asistentů a volnočasové aktivity (výtvarný, hudební, taneční a sportovní kroužek, dětský klub). Centra dále organizují jednorázové akce (výlety, návštěvy bazénu a kulturních zařízení, příměstský tábor).
Od roku 2003 realizují projekt „David“ zaměřený na poskytování pracovních příležitostí (ve středisku jsou zaměstnáváni lidé dělnických profesí, jejich služby jsou pak nabízeny firmám).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ a globálního grantu.
MPSV
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
Město Litvínov
Úřad práce Most
OSF
Pomozte dětem
Step by Step

O. s. Libuše
Opltova 155

Aktivity a projekty:
Od roku 2000 organizují volnočasové aktivity (dětský klub, aktivity na hřišti v lokalitě A). Využívají dobrovolníků z řad českobratrské mládeže
Organizují dětské křesťanské kroužky, pobytové akce pro děti, spolupracují s rodiči.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
Ústecký kraj
Město Litvínov

O. s. Oáza
Přátelství 160

Aktivity a projekty:
Pomáhají dětem s mentálním postižením, činnost je propojena se školním klubem
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

MUS a. s.

Aktivity a projekty:
Vypisují „dotační“ programy na kulturní a sociální aktivity.
Financování:
Vlastní program podpory regionu

Městská policie

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 provozují nízkoprahový klub „Jaklík“, v rámci kterého jsou nabízeny volnočasové aktivity (do klubu denně dochází 10 – 15 dětí).
Klub vede preventistka, která dále na školách organizuje přednášky zaměřené na prevenci a v omezené míře poskytuje poradenství.
Pořádají příměstské tábory pro děti z lokalit (zdarma).
Financování:
MV ČR