GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.1.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Městská ubytovna pro neplatiče s byty 1+1 či 2+1.
Ostraha objektu zajišťována bezpečnostní agenturou.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Na okraji průmyslové zóny

Míra prostorového vyloučení

Jasné
V okolí nejsou obytné budovy, jen průmyslové haly a sídla firem.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 100 metrů od objektu.
Občanská vybavenost lokality je špatná. Většina služeb je dostupná v okolních čtvrtích a v centru města (cca 15 minut za použití prostředku MHD, 30 minut pěšky).

Stav domu/ů

Bezvadný
Pravidelně udržovaný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Společné sprchy na patře (na žetony), WC vždy společné pro dvě domácnosti.
Do budovy není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Obyvatelé mají vůči městu dluhy z minulosti. Neplatičství se vyskytuje i v současnosti. Došlo k několika soudním exekucím. Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
V místě někdejšího průmyslového podniku byla v roce 2003 zřízena městská ubytovna pro neplatiče. Byly sem sestěhovány rodiny neplatičů z různých částí města.
Někteří ze zdejších obyvatel se vrátili z Anglie. Během nepřítomnosti přišli o byt a skončili zde.
Nastěhovávání příbuzných je zamezeno kontrolami ostrahy objektu.
Šance získat bydlení v jiné části města je velmi malá.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

94 622

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

4,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Hodně lidí v lokalitě je na mateřské dovolené, v invalidním důchodu, pobírají příspěvek péče o osobu blízkou.
Někteří muži v produktivním věku pracují "načerno" (kopáčské, pomocné stavební a úklidové práce).
10 osob zaměstnáváno městem na VPP.

SOCIÁLNĹ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Někteří z obyvatel mají problém s gamblerstvím.
Ojediněle se u mládeže vyskytuje konzumace drog.
Alkoholismus se zde (díky ostraze objektu) nevyskytuje.
Velká zadluženost u firem poskytujících půjčky na vysoký úrok.
Občasné krádeže páchané dětmi.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 % Vzhledem k dosavadní krátké existenci lokality je tento údaj irelevantní.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 71
Škola má jen I. stupeň

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Podíl neromských žáků na škole se snižuje. Rodiče je zapisují jinam. Kromě dětí z lokality, které jsou vnímány jako "hůře přizpůsobivé", do školy docházejí romské děti z okolí.

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

1 asistentka pedagoga (působí v MŠ i ZŠ) Asistentka pedagoga zajišťuje individuálně doučování.
ZŠ nabízí zdarma 5 kroužků, děti z lokality je ale nenavštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Zpracován komunitní plán, jako jedna z priorit je v něm stanovena pomoc menšinám. Existuje katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

MÚ podporuje NNO pracující v sociální oblasti (Městská Charita, Salesiánské středisko mládeže). Spolupracuje s Úřadem práce.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Městská charita České Budějovice
B. Němcové 53

Aktivity a projekty:
Přímo do ubytovny pro neplatiče dochází 1 TSP z charitního azylového domu sv. Pavla (řeší naléhavé krizové případy, nejedná se tedy o systematickou činnost v lokalitě).
Od června 2005 je v lokalitě provozován nízkoprahový klub Jilorol. 2 pracovníci klubu zaměstnáni na VPP. Kapacita 30 dětí. Projekt se osvědčil (vysoká návštěvnost), v současnosti plánováno rozšíření poskytovaných služeb, zlepšení vybavení klubovny. S tímto záměrem podán projekt na OP RLZ (opatření 3. 2.) - projekt "Tolerance 2006 - 2007".
Plánováno poskytování komplexních služeb cílených na sociálně znevýhodněnou skupinu obyvatel lokality ubytovny – podporované zaměstnávání, nízkoprahový klub pro děti a mládež, zájmové dílny, jobkluby, doučování, předškolní příprava. Počítáno i s činností TSP, speciálního pedagoga, arteterapeuta, spoluprácí s romským psychoterapeutem (zaměstnanec věznice). V další místnosti plánováno zřízení otevřené klubovny pro vlastní iniciativu volnočasových aktivit místních obyvatel (tanec, zpěv, hudební zkušebna).
Rekvalifikace – sanitářský kurz akreditovaný MŠMT.
Financování:
Činnost nízkoprahového centra financována ze SROP, příspěvek na provoz z rozpočtu MÚ. Čerpány dotace z Globálního grantu, KÚ.
V současnosti podán projekt "Tolerance 2006 – 2007" na OP RLZ (opatření 3.2.).

Salesiánské středisko mládeže
Emy Destinové 1

Aktivity a projekty:
Program zaměřený na romskou komunitu: Cílová skupina – děti do 15 let, především děti ze sídliště, v menším množství i děti z jiných částí města.
V nízkoprahovém zařízení (v blízkosti sídliště) realizováno: 1) doučování (žáci 1. – 5. třídy, individuální péče, spolupráce se školou; pravidelně dochází 20 – 30 dětí; dětem se věnují až 3 dospělí) a 2) "oratoř" – volnočasové aktivity pro děti (docházejí především romské děti ze sídliště; třikrát týdně, různé kroužky: hudební, PC, výtvarná výchova, aktivity v tělocvičně aj.; dochází 40 – 70 dětí).
Od listopadu 2005 je realizována "Terénní práce" - organizování volnočasových aktivit přímo na sídlišti (třikrát týdně). Pracovníci částečně docházejí i do rodin.
Podporované zaměstnávání (informování, doprovod do informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání UP).
Financování:
Zkušenosti s ESF zatím nejsou, informovanost je dobrá (působí zde profesionální fundraiser).
Prostředky čerpány z MÚ, KÚ, MŠMT..
Vnímáno jako problematické vzheldem k nutnosti předfinancování.

Jiný subjekt

Úřad práce České Budějovice

Aktivity a projekty:
Podpora oblasti vzdělávání (projekt "Družina" od r. 2003 – 10 romským asistentů na ZŠ).
Program "Příležitost, integrace, prevence" (pro mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí – 4 asistenti na ZŠ v lokalitě sídliště Máj –doučování, příprava do školy).
Projekt "Profesní příprava" pro mladší osoby se základním vzděláním: pětiměsíční kurs s praxí, následné zaměstnání na VPP (od roku 1994).
Projekt "Šance" pro osoby se základním vzděláním do 25 let – profesní příprava, umisťováni na VPP, SUPM, poradenství, program pro matky s dětmi.
Projekty "Najdi si práci" a "Příprava na práci" (cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní, ohrožení sociální exkluzí, se základním vzděláním; 35 účastníků, z toho 13 Romů). Právě probíhá blok profesní rekvalifikace (9 Romů – obory prodavač, kuchař, skladník).
Spolupráce s romskými podnikateli: stavební firma (dotovány mzdy 3 – 4 osobám na VPP); firma zajišťující úklid veřejných prostranství pro město (18 lidí jako VPP).
Veřejné služby města (a. s.) – 10 Romů jako VPP.
Městská Charita – příspěvek na mzdu 1 romského pracovníka (3 roky).
Salesiáni – příspěvek na mzdy pracovníků s mládeží ( 3 roky), podporované zaměstnávání (informování, doprovod do informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání UP v budově).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
MPSV
APZ

Městská policie České Budějovice

Aktivity a projekty:
Záměr zřídit sdružení pro tzv. méně přizpůsobivé osoby. Nesetkalo se s podporou subjektů, působících v sociální oblasti. Žádány dotace z Ministerstva vnitra ČR (program prevence kriminality) - iniciativa vytvoření "řízeného squatu" (kapacita 17 osob). Poskytnuty prostory od MÚ, finance na vybavení z MV ČR, KÚ. Projekt selhal v pilotní fázi, dotace musely být vráceny.