GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.12.19 Osek

[Obec s rozšířenou působností: Teplice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři jedno- až dvoupodlažní činžovní domy v jedné ulici a dva samostatné činžovní domy v přilehlých ulicích
Byty 3. a 4. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca do 15 minut.
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním okolí.

Stav domu/ů

Solidní
Fasády domů jsou oprýskané, u jednoho domu jsou rozbita některá okna.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V jednom z domů se topí kamny na tuhá paliva. Do tohoto domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jejich obyvatelé / Jiné soukromé osoby či firmy
Dva domy patří obci, jeden dům patří obyvateli, který pronajímá byty dalším Romům, jeden dům nedávno zakoupila soukromá osoba.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Ve většině domů bydlí „starousedlíci“. Pouze v domě, který má v soukromém vlastnictví jeden z obyvatel, bydlí nově příchozí (z Ústí nad Labem, Litvínova a Litoměřic).
Poměrně častá je zde migrace do Anglie. V loňském roce odešlo z Oseku 60 – 70 dospělých osob (nezjištěno, zda se jednalo i o obyvatele popisované lokality).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 954

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %
Údaj se týká jen popisovaných domů.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

47 %

Od 16 do 60 let

51 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

80 %

Střední bez maturity

18 %

Střední s maturitou a vyšší

2 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách nebo pobírají invalidní důchod.
Několik Romů pracuje pro město na VPP (nebylo zjištěno, zda se jedná o obyvatele lokality).
Někteří příležitosně pracují „načerno“ (pomocné stavební práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje krádeže, narkomanie a alkoholismus a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %
Ve městě není škola se speciálním vzděláváním. Děti dojíždějí do Duchcova či Litvínova.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 450

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Spolupracují s poradci pro primární prevenci.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky) děti z lokality se pravidelnš neúčastní.
Doučování nezajišťují, pouze přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ.
Realizují projekt „Hodina“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V současné době je připravován komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP (na poloviční úvazek, druhou polovinu vykonává v Bílině).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s SROP (komunitní plánování).

Nestátní neziskové organizace

Most k naději o. s.
Teplice

Aktivity a projekty:
Provádějí protidrogovou prevenci a terénní práci s uživateli návykových látek v Mostě, Bílině, Litvínově a Oseku (přibližně čtvrtinu klientely ve městě tvoří Romové).
Provozují kontaktní centrum a linku duševní tísně.
Realizují program reedukace zaměřený na zaměstnávání znevýhodněných osob.
Realizují projekt „Labirynth“ (probační program umožňující alternativní výkon trestu).
Připravují projekt „Vzdělávacího autobusu“ zaměřený na děti a mládež v lokalitě (spojení protidrogové prevence a zvyšování PC gramotnosti).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Úřad práce Teplice

Oblastní charita Most

Aktivity a projekty:
Zajišťují terénní sociální práci v sociálně slabých rodinách v Chomutově, Mostě a Oseku.
Spravují azylové domy pro muže a ženy v Oseku a Duchcově.
Realizují projekt „Asistenční centra pracovní reintegrace sociálně vyloučených osob v Euroregionu Krušnohoří – l. etapa – nezaměstnané matky“ (SROP)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti např. s OP RLZ, SROP.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
MPSV
MŠMT
Phare

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty