GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.1.5.2 Lokalita F
Lokalita F

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě ulice na sídlišti
Sedmipatrové panelové domy o několika vchodech s cca 21 bytovými jednotkami
Byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Panelové sídliště

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je dosahu cca 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Z důvodu neplatičství dochází k odpojení elektřiny.

Vlastník nemovitosti

Obec
Část bytů je v majetku městské části, část v majetku Hlavního města Prahy. Byty jsou spravovány různými správcovskými firmami.
Při řešení problémů s neplacením nájemného jsou využívány rozdílné postupy, které se liší i mezi jednotlivými správcovskými firmami. V některých případech správcovská firma komunikuje se sociálním odborem a snaží se stanovit rozumný splátkový kalendář. Při splacení dluhu je možné požádat o odpuštění penále. S potenciálními neplatiči pracuje TSP.
V případě tří nezaplacených nájmů podává správcovská firma žalobu. Dochází k rozhodnutí o poskytnutí náhradního ubytování, což řeší servisní organizace, která zajišťuje vystěhování do ubytoven (v jiných pražských lokalitách, případně i mimo Prahu).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Samotná panelová zástavba pochází z přelomu 80. a 90. let. Již v té době sem byli nastěhovány první romské rodiny. Většina jich zde stále bydlí.
Počet romských rodin narostl po bourání činžovních domů v oblasti Vysočanské a Harfy a dále po povodních v roce 2002.
Sociální mobilita byla zaznamenána u několika rodin.
Dochází k migraci do jiných sociálně vyloučených lokalit.
Několik rodin odjelo za prací do zahraničí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

40 574

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

20 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

25 %

Od 16 do 60 let

73 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

75 %

Střední bez maturity

22 %

Střední s maturitou a vyšší

3 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

3,60 %
Jedná se o celkovou míru nezaměstnanosti v Hlavním městě Praze.

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

30 %

Formy zabezpečení obživy

Více jak polovina obyvatel lokality je trvale nebo příležitostně zaměstnaná (především v blízkých hypermarketech). Zbývající část pobírá sociální dávky.

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus, prodej drog a drobné krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna
Rozšířená výuka počítačů pro 4., 5., a 6. ročník

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Škola má vyrovnávací třídu ve druhém ročníku, do které dochází 10 žáků.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 1063 (informace za rok 2004/05)
Rozšířená výuka jazyků ve 3. třídě.
Škola má 1 speciální třídu – dyslektickou.

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Spádová škola pro děti z lokality.

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, škola pro děti s poruchami chování
Celkový počet žáků: 170

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2000 pro speciální školu)

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Jsou partnery v projektu „Rozvoj vzdělání žáků se speciálními potřebami a zkvalitnění vzdělávání učitelů“ zaměřeném na doučování formou „doprovázení“ (JPD 3).
Organizují volnočasové aktivity (3 bezplatné kroužky), a to fotbal, turistika, šachy.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti s přípravou projektu mají pouze v rámci partnerství.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Existuje však „Koncepce rozvoje odboru sociálních věcí“, ve které je sledovaná problematika částečně zohledněna.
V připravách komunitního plánování počítají s pracovní skupinou pro řešení romské problematiky (navržení integrační politiky).

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP (od 2004).
Vypisuje dotační řízení na programy prevence kriminality a integrace minorit.
Zaštiťují místní nízkoprahové kluby (v rámci projektu „Partnerství“ MV – prevence kriminality).
Dále se podílejí jako partneři na projektech některých místních základních škol.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu (JPD 3, žádost nakonec z důvodu nedostatku financí nepodali).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Vlčkova 1067

Aktivity a projekty:
Provozují Komunitní centrum Motýlek. V jeho rámci funguje nízkoprahový klub Pacifik po děti, který nabízí volnočasové aktivity dle zájmu dětí a doučování pro děti od 6 do 18 let. Otevřeno je denně. V rámci klubu o prázdninách pořádají příměstské tábory
Dále zde funguje Školička Motýlek zajišťující předškolní výchovu, vyrovnávání znevýhodnění romských předškoláků před vstupem na školu (rytmika, řečová cvičení, hry, barvy…)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF, praktické zkušenosti zatím nemají.
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřad Městské části Praha 14
MPSV
Nadační zdroje

Cikne čhave
Novovysočanská 219/19

Aktivity a projekty:
Sdružení se orientuje především na děti z lokalit D, E, F. Pořádají volnočasové aktivity (taneční, malířský a hudební kroužek).
Dále chtějí program rozšířit o poradenské informační centrum.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti (OP RLZ – v době sběru informací nebyly známy výsledky výběrového řízení o udělení podpory).
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřad Městské části Prahy 14
Český literární fond

Romea, o. s.
Žitná 49

Aktivity a projekty:
Vyvíjejí aktivity v oblasti vzdělávání, médií, informovanosti (vydávají měsíčník Romano Voďi, spravují Romský informační server).
Organizují mediální kurzy pro příslušníky romské menšiny.
Provozují internetovou burzu práce.
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenost v projektu EQUAL coby partnerská organizace.
MK ČR
MŠMT
MI ČR
Magistrát Hlavního města Prahy
Sponzoři a další

Občanské sdružení Slovo 21
Blanická 4

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce“. Projekt je zaměřen na celoživotní vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze, skončí v roce 2008. Na projektu spolupracují s těmito partnery: Magistrát hl.m. Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, Občanské sdružení Romea, ZŠ Havlíčkovo náměstí - Praha 3 a Městská část Praha 3. Zapojeni jsou i mezinárodní partneři.
Realizují projekt “Pale o vudar – Otevřít dveře“ Příprava romských studentů na přijímací řízení na vysoké školy“ formou kurzů v Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě a Olomouci.
Projekt Ženská romská skupina Manushe (založena 2000): V rámci dlouhodobého programu „Edukace, sebevědomí, emancipace" romská ženská skupina pořádá vzdělávací a osvětové akce (letní školu pro romské ženy, workshopy, školení pro podnikatelky a romské ženy působící v NNO, kurzy PC, realizovala kampaň mamografie).
Dalšími aktivitami sdružení jsou organizování mezinárodních setkání (Mezinárodní letní romská škola Jdeme dlouhou cestou, Mezinárodní setkání pořadatelů romských festivalů), prezentace romské kultury v zahraničí a ediční činnost.
V současnosti realizují také projekt zaměřený na posilování kapacity organizace (Globální grant).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností (EQUAL, OP RLZ, Globální grant).
MPSV, MŠMT, MV ČR, MZV ČR, MK ČR
OSI Budapest – Roma Participation Program, a další…

Romodrom, o. s.
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Vězeňský (pracovní) program Vinařice“ zaměřený na předcházení recidivě osoby opouštějící vězení a práce s jeho rodinou tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti a tím i pro jeho rodinu (JPD 3).
Realizují projekt „Jedeme“ zaměřený na posílení kapacit organizace (Globální grant).
Ve spolupráci se sdružením Sananim se zabývají řešením drogové problematiky.
Organizují volnočasové aktivity (letní tábor, jednorázové akce, zprostředkování možnosti navštěvovat bezplatně zájmové kroužky).
Za využití dobrovolníků zajišťují předškolní přípravu a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřady vybraných pražských městských částí
Sponzorské dary
Další zdroje

Nová škola, o. p. s.
Na Poříčí 30

Aktivity a projekty:
V rámci programu Podpora komunitního vzdělávání realizují od ledna 2006 projekt „Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní komunity“. Zahrnuje výběr a zavedení funkce koordinátora komunitního vzdělávání na osmi základních školách v Praze, vyškolení koordinátora komunitního vzdělávání, vytvoření plánu rozvoje komunitního vzdělávání na každé ze škol, vytvoření sítě pro výměnu zkušeností mezi školami.
V rámci programu Rozlety realizují od ledna 2006projekt „Rozlety – podpora žáků se sociokulturně znevýhodněného prostředí při přechodu ze základní na střední školy“ Projekt je určen romským dětem, dětem cizinců a dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, zahrnuje pomoc při výběru školy, přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, prohloubení znalostí českého jazyka, matematiky a angličtiny. Zapojují dobrovolníky.
Od roku 1997 vyhlašují literární a výtvarnou soutěž Romano Suno – cílem je dát dětem, které umějí romsky, možnost uplatnění této schopnosti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
státní rozpočet
Hlavní město Praha

Step by Step
Učňovská 100

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora profesního rozvoje znevýhodněných skupin prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, dalšího vzdělávání a následného zaměstnání“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Scio, o. p. s.
Pobřežní 34

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Internetové kluby Čh@ve“ zaměřený na podporu počítačové gramotnosti romských žáků 2. stupně ZŠ.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Dženo
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „ROTA – romská informační a mediální síť“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Sdružení pro probaci a mediaci v justici
Sokolská 26

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Systém mentoringu v trestní justici“ (projekt je realizován ve vybraných městech celé ČR).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

European Consulting Company s. r. o.
Nad Rokoskou 2a

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Osvojení informační gramotnosti pro příslušníky romské komunity v Praze“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Evangelická akademie VOŠ


Hrusická 7

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Komplexní rozvoj vzdělání pro znevýhodněné skupiny“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Ekumenická síť pro aktivity mladých


U Nás 9

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Ohrožená mládež, Romové, dětské domovy, ústavy, nucená prostituce“ – sociální, psychologický, ekonomický a integrační projekt (bez další specifikace).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.