GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.1.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina pěti domů v jedné ulici
Všechny domy jsou stejné, mají 4 vchody (2 byty nahoře a 2 byty dole). Většinou se jedná o byty 1+1, v jednom z domů jsou byty 2+1.
Byty jsou 4. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Přestože jsou domy specifickou dominantou této části města a jsou velmi lehce rozpoznatelné, nejedná se o typický případ prostorového vyloučení. Ze tří stran sousedí s majoritní obytnou zástavbou.
Sociálně nevyloučení bydlí v sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 25 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Budovy jsou v poměrně dobrém technickém stavu. Problémem je spíše jejich vybavenost.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbava chybí
Domy nejsou vybaveny koupelnami a záchody (ty jsou suché mimo domy, pro každou domácnost jeden).
Topí se pevným palivem, vaří se na kamnech.
K dispozici je pouze studená voda.
Do domů není zaveden plyn.
Každý byt má svůj vlastní elektroměr, vodoměr je jeden na celou lokalitu.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Domy v lokalitě patřily dříve Železárnám a drátovnám Bohumín.
Po roce 1989 je železárny postoupily městu, které zde zřídilo byty pro sociálně slabé.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

23 078

Odhad počtu romských obyvatel lokality

201 – 250

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

75 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

48 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

93 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik obyvatel je trvale zaměstnáno.
Někteří příležitostně pracují (často „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu nebo dřeva.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena lichva.
Gamblerství, narkomanie, prodej drog, krádeže a alkoholismus se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Převážná většina dětí z lokality chodí do běžné místní ZŠ.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 351

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Zcela chybí zkušenosti s ESF.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola a 3 speciální třídy
Celkový počet žáků: 570

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %
Zaznamenána vzrůstající tendence.

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

ESF jako zdroj financí nepovažují pro školu za důležitý. Nesnaží se opatřit si informace.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, 4 speciální třídy se vzdělávacím programem zvláštní škola
Celkový počet žáků: 198

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 6 asistentů pedagoga.
V roce 2004/05 realizovali projekt „Tvoříme pozitivní sociální klima ve škole“ (vzdělávání pedagogického sboru).
Realizují projekt „Neorganizovaná mládež“, který je zaměřen na volnočasové aktivity.
Dále realizují projekt „Žijeme a bavíme se spolu“, jenž se také zaměřuje na využití volného času.
Na škole funguje 18 kroužků.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby (na vlastní žádost dětí).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. V minulosti žádný projekt nepodávali, a ani se nechystají.
Mají bohaté zkušenosti v oblasti čerpání různých dotací a grantů, např. z 
MŠMT
Moravskoslezský kraj
Město Bohumín
Phare (vybavení přípravného ročníku)
Asociace TOM

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce romské integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V komunitním plánování, které se rozbíhá (připravují se pracovní skupiny a chystá se analýza potřeb), se počítá s pracovní skupinou zabývající se otázkou národnostních menšin (Romů, Řeků, Poláků).

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Veškeré aktivity ze strany města se výrazně omezily po medializovaném vyklizení Hotelového domu
V současné době vzniká pracovní skupina, která se komplexně zaměří na řešení situace v romských lokalitách (otázky sociální, bydlení, vzdělávání). Momentálně je projekt ve fázi oslovování osob – nezjištěny podrobnosti o uvažovaných řešeních.
Město vyhlásilo Program nulové tolerance (impulsem rozšířené neplatičství, podrobnosti na www.mesto-bohumin.cz)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají (ze SROP realizují např. projekt komunitního plánování sociálních služeb nebo „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“).

Nestátní neziskové organizace

Slezská Diakonie
Drátovenská 246

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KANAAN, založeno v roce 2002), které nabízí volnočasové aktivity (kurzy vaření, šití, PC, besedy /o nebezpečí lichvy apod./).
Zajišťují TSP pro lokalitu B.
Během letních měsíců při komunitním centru funguje mateřské centrum pro matku a dítě Klub Sluníčko.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají řadu praktických zkušenosti s čerpáním dotací z Phare, SROP (projekt “Kontakt Bohumín – metodika komunitního centra a sociálního poradenství v romské minoritě“, „Rovná šance – podporované zaměstnávání“), z nadačních zdrojů apod.

Charita Bohumín
Čáslavská 1061

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 provozují občanskou poradnu, která se zabývá otázkou bydlení, sociálně-právním poradenstvím, občanskými a finančními problémy. Spolupracují v projektu SPES (síť poraden zabývajících se problematikou zadluženosti).
Od roku 1999 funguje charitní šatník (oblečení je poskytováno na poukázky, spolupráce se sociálním odborem).
Jsou partnerem komunitního plánování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Byla by nutná spolupráce s okolními zkušenějšími charitami.
MPSV
Město Bohumín

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.