GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.14.5.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dům s 11 jednopokojovými byty se statusem holobytů

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází cca 3 km od centra města.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Holobyty se nachází na okraji města. Od ostatní zástavby jsou odděleny průmyslovou zónou a tunelem, který je při dešti či v zimním období zaplaven vodou. Alternativní cesta vede přes železniční trať (nedávno zde došlo ke smrtelnému úrazu).
Prostranství před domem je neupravené, často rozbahněné. Vedle jsou ruiny neobydlených unimobuněk, na vedlejším pozemku se nachází zavezená skládka.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 2 km od lokality.
Občanská vybavenost je od lokality vzdálena cca 2,5 km. K lokalitě nezajíždí prostředky veřejné dopravy. Děti do školy docházejí pěšky.

Stav domu/ů

Špatný
Některé dveře a okna jsou rozbité.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se přímotopy.
Do objektu není zavedena teplá voda. Přívod vody někdy zamrzá. Nejsou k dispozici sprchy.
Toalety jsou společné pro několik bytů.

Vlastník nemovitosti

Obec
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (na jeden rok).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita vznikla v roce 1994 jako holobyty pro neplatiče a náhradní ubytování pro nezadlužené obyvatele. Ve druhém případě měl být do 6 měsíců přidělen byt. Do dnešního dne zde ovšem někteří takto umístění bydlí. Původně zde byly instalovány unimobuňky, které ale byly po požáru jedné z nich nahrazeny stávajícím objektem.
V minulosti byly dvě rodiny z důvodu neplacení nájemného vystěhovány bez náhrady.
Byla zaznamenána migrace několika rodin do jiné sociálně vyloučené lokality.
Podle nejnovějších informací (z počátku května 2006) by zde měly být do podzimu 2006 vybudovány další objekty, kam by mělo být přesunuto cca 30 romských rodin z pavlačového domu v centru města (lokalita A), který je určen k demolici. Původní návrh přestěhovat do lokality všechny obyvatele pavlačového domu (cca 60 rodin), byl zavržen. V lokalitě by měla být postupně zbudována základní občanská vybavenost (obchod, hřiště, komunitní centrum, chodníky, úprava okolních ploch). Město již vypsalo výběrové řízení na realizaci tohoto projektu.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

28 350

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

61 %

Od 16 do 60 let

39 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

11,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří pracují příležitostně „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.
Ve Vsetíně existují dvě romské firmy. Jedna najímá Romy na kopáčské práce, druhá se zabývá stavebními pracemi, ta však zaměstnává pouze rodinné příslušníky.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog, lichva a drobné krádeže. Ojedinělé jsou také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, speciální škola
Celkový počet žáků: 186

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %
Vedení školy se snaží získat co nejvíce romských žáků, romští asistenti pedagoga přesvědčují rodiče, aby dali děti na tuto školu. Zápis do první třídy v loňském roce vypsali o dva týdny dříve než ostatní školy. Město Vsetín v této věci jedná s krajským úřadem (jakožto zřizovatelem školy) ve snaze zamezit těmto aktivitám.

Existence přípravného ročníku

Ano (2 třídy přípravného ročníku)

Aktivity a projekty

Na škole působí 5 romských asistentů pedagoga.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity (10 kroužků – florball, PC, angličtina, výtvarná výchova, ruční práce aj.)

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje, v současnosti je zpracovávána.

Funkce romského poradce

Ano (na půl úvazku s TSP)

Aktivity a projekty

Zřídili Pracovní skupinu pro spolupráci s Romy (Romové si sami vybrali členy – zástupce města, NNO), která se schází 1x měsíčně.
Od roku 2002 realizují TSP (celkem 2,5 úvazku, jeden úvazek je spojen s romským poradcem).
Město se podílelo na vzniku o. p. s. SPKP i ji finančně podporuje (organizace zajišťuje přípravu projektů).
U Technických služeb ve spolupráci s Úřadem práce od září 2005 do března 2006 zaměstnali 20 Romů na VPP a dalších 5 na pozice předáků (společensky účelná místa). Od září bude projekt pokračovat rekvalifikacemi.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Diakonie ČCE Vsetín
Smetanova 1336

Aktivity a projekty:
V prostorách nacházejících se v lokalitě A provozují komunitní centrum, kde probíhají dopolední programy určené romským předškolákům a jejich rodičům (prohlubování znalosti češtiny, procvičování základních schopností a dovedností potřebných k úspěšnému zahájení školní docházky).
Dále zde funguje odpolední nízkoprahový klub „Romaklub“, který je určen především romským dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let a který nabízí řadu volnočasových aktivit (stolní tenis, stolní fotbal, společenské hry, výtvarné a rukodělné práce, tanec, zpěv a hra na hudební nástroje, výlety, exkurze a návštěvy různých kulturních akcí). V jeho rámci je rovněž zajišťováno doučování.
Ve večerních hodinách v prostorách probíhají programy pro tatínky a dědečky (v úterý) a pro maminky a babičky (ve středu). Čtvrteční večery jsou vyhrazeny mládeži. Jednou za 14 dní zde probíhá „filmový klub“
Klub navštěvují Romové ze všech lokalit ve městě.
Od jara 2006 realizují projekt „Motivační a vzdělávací centrum pro romské děti“, jehož cílem je pomoci romským dětem s přípravou do školy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají se SROP (motivační centrum) a OP RLZ (zvýšení kapacity).
MŠMT
MPSV
Nadace Olgy Havlové
Město Vsetín

Charita Vsetín
Sychrov 53

Aktivity a projekty:
Provozují Centrum pro romské matky a děti, které nabízí volnočasové aktivity pro děti i pro dospělé (3 taneční kroužky, programy pro děti ve školách), doučování (doučovací program pro děti ze základních škol a pro děti na OU s kapacitou 15 – 20 dětí), sociální poradenství, přednášky z oblasti péče o rodinu a plánování rodičovství a TSP v rodinách.
Dále provozují Azylový dům pro matky s dětmi.
Financování:
MPSV
MŠMT
Zlínský kraj
Město Vsetín
Výbor dobré vůle
NROS

Elim o. s.
Horní Jasenka 119

Aktivity a projekty:
Provozují Agenturu podporovaného zaměstnávání, která mimo jiné provedla výzkum postojů mezi Romy a zaměstnavateli v regionu a realizovala projekty „Zlepšení dlouhodobých pracovních příležitostí pro Romy“ (z 20 klientů se kterými spolupracovali, umístili 10), „Jdeme do práce“ (kde jsou Romové jednou z cílových skupin) a „Vzdělání pro život“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají s OP RLZ a EQUAL.
NROS
Phare
MPSV
MŠMT
Zlínský kraj
Úřad práce Vsetín
Město Vsetín

SPKP o. p. s.

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství a pomoc při tvorbě projektů, ustavování partnerství a podávání grantových žádostí, pomoc při administrativě v případě schválení projektu. Služby poskytují zdarma, finanční náhrada při schválení projektu (většinou pokračují v administrativě).
V současné době realizují projekty „Youngpool“ (zaměřený na rizikové skupiny nezaměstnaných – mladé do 25 let, ženy po mateřské, ZTP, osoby nad 60 let; těm jsou poskytovány motivační kurzy a semináře profesní orientace) a „Call center region“ (kurz na operátora).
Připravují projekt se zaměřením na Romy (v oblasti zaměstnanosti) a pomáhají Diakonii při tvorbě projektu zaměřeném na zvyšování kvalifikace poskytovatelů sociálních služeb.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají s EQUAL, SROP. INTEGRA

DROM, o. s.
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Adorea, dobrovolnické centrum
Nemocniční 955

Aktivity a projekty:
Spolupracují s MÚ, státními institucemi, poskytovateli služeb a NNO (např. Elim).
Realizují projekt „Nezaměstnaný dobrovolník“ zaměřený na pomoc nezaměstnaným, sociálně slabým, příslušníkům menšin aj. při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase.
Financování:
Zlínský kraj
Město Vsetín

Jiný subjekt

Úřad práce
Vsetín

Aktivity a projekty: V letech 2003 – 2004 realizovali ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí (a jeho holandským partnerským městem Bussum) „Romprojekt“ (zahrnoval okresy Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm). Cílem bylo zvýšení zaměstnanosti Romů prostřednictvím rekvalifikačních kurzů s následnou praxí a možností zaměstnání (v případě spokojenosti s pracovníkem). Výuka probíhala na Středních odborných učilištích a Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí. Účastníci na konci získali osvědčení v oborech kuchař - číšník, stavební dělník a administrativní pracovník. Do projektu bylo zařazeno 24 nezaměstnaných Romů, 22 dokončilo kurz, do zaměstnání nastoupilo 19, v současné době pracuje 5 Romů.
Spolupodílejí se na realizaci standardních celokrajských přípravných i rekvalifikačních programů ze zdrojů ESF.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni.
Na „Romprojektu“ se finančně podílel česko-holandský fond Matra.

Policie ČR a Městská policie Vsetín

Aktivity a projekty:
V současné době probíhá výběrové řízení na Asistenty Policie ČR a na městského strážníka (v rámci projektu vzdělávacího institutu „Polis“), více viz www.obecnipolicie.eu
Financování:
ESF