GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

3.1 Jak pracovat s mapou?

Za vědomí skutečnosti, že elektronická mapa má být k dispozici velmi širokému spektru uživatelů z různých prostředí, bylo naší snahou vytvořit především přehledný produkt jednoduchý na orientaci. Způsob, jakým je mapa koncipována, umožňuje jak hlubší poznání konkrétní lokality, tak i získání komplexní představy o stavu věcí v kraji či na území celé ČR.

Hlavní část aplikace, která je věnovaná popisu životních podmínek v jednotlivých lokalitách a jejich institucionálního okolí (Interaktivní mapa), je uvedena podkapitolou shrnující základní informace za celou ČR. Dále už jsou informace tříděny podle krajů a následně podle jednotlivých identifikovaných a zkoumaných lokalit. Informace o životních podmínkách v jednotlivých lokalitách předkládáme ve formě tabulky. Tabulku doplněnou o vysvětlení, resp. komentář k jejím jednotlivým polím, uvádíme níže.

Obec: Název

[Název obce s rozšířenou působností, pod kterou daná obec s lokalitou spadá]

Lokalita A

Název lokality není uveden ve snaze zajistit ochranu soukromí jejích obyvatel.

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Počet, velikost a typ domů/ulic, počet a velikost a kategorie bytů
+ Případný komentář

Poloha lokality v rámci obce

Centrum / Běžná zástavba / Periferie
+ Případný komentář

Míra prostorového vyloučení

Žádné / Částečné / Jasné
+ Případný komentář
Jak daleko bydlí nejbližší sociálně nevyloučení?
Je v dosahu základní občanská vybavenost (základní obchody, služby, doprava, lékař, potřebné úřady)?

Stav domu/ů

Níže uvádíme možné varianty odpovědí s tím, že v reálu nemusí být nutně naplněny všechny jevy nebo naopak mohou nastat některé další neuvedené.
Bezvadný: pouze místy narušená omítka, pouze výjimečně rozbité okno či dveře, střecha zcela v pořádku atd.
Solidní: některá okna či dveře rozbité, omítka narušená ve větším rozsahu, plísně v malé míře, místy neudržované společné prostory atd.
Špatný: sociální zařízení a rozvody v nevyhovujícím/havarijním stavu, zničené společné prostory, narušená střecha – do domu zatéká, rozbitá okna a dveře, částečné narušená statika atd.
Neobyvatelný: objekt nesplňuje nutné technické parametry k obývání, závažně narušená statika, rozbitá střecha, bortící se zdi, rozsáhlé plísně, sociální zařízení/rozvody ve zcela havarijním stavu nebo nejsou k dispozici, zcela rozbitá okna či dveře atd.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava / Část standardní výbavy chybí / Standardní výbava chybí
Elektřina, teplá voda, topení, pitná voda, příp. plyn – existence/neexistence přípojky
Možné odpojení přívodů
Sociální zařízení – v každém bytě/společné/neexistence
+ Případný komentář

Vlastník nemovitosti

Obec / Obyvatelé lokality / Jiné soukromé osoby či firmy
+ Případný komentář k nájemním vztahům, popř. problematice neplatičství (a jejího řešení)

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita – lokalita vznikla před rokem 1996
Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním – lokalita vznikla po roce 1996 z rozhodnutí obyvatel (např. nižší životní náklady na bydlení apod.)
Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním – lokalita vznikla po roce 1996 nuceným sestěhováním především rozhodnutím obce, majitele objektu atd.
Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání + Případný komentář k možnostem odchodu z lokality a k migraci dovnitř i ven, zkušenosti s migrací do zahraničí

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

Údaj ČSÚ k 1. 1. 2005

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Interval

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Procentní údaj

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Procentní údaj

Od 16 do 60 let

Procentní údaj

Nad 61 let

Procentní údaj

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Procentní údaj

Střední bez maturity

Procentní údaj

Střední s maturitou a vyšší

Procentní údaj

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

Údaj Úřadu práce z ledna 2006

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

Procentní údaj

Formy zabezpečení obživy

Slovní komentář

PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Slovní komentář

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Interval vyjádřený procentem

Základní škola A

Název školy není uveden ve snaze zabránit možné stigmatizaci školy.

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program:
Celkový počet žáků:
Případná další charakteristika

Podíl romských žáků na škole

Interval vyjádřený procentem

Existence přípravného ročníku

Ano / Ne
+ případný komentář (odkdy, zkušenosti)

Aktivity a projekty

Jakékoliv aktivity nebo specifické projekty přispívající k začleňování dětí z lokality do většinové společnosti (např. doučování, volnočasové aktivity, vzdělávání pedagogů, asistent pedagoga, exkurze do podniků či SOU nebo SŠ, předškolní výchova, komunitní škola atd.)

ESF a jiné zdroje financování

Stručné zhodnocení povědomí/informovanosti o ESF, praktické zkušenosti s přípravou projektů.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Existence specifického dokumentu (popř. komunitního plánu)

Funkce romského poradce

Ano / Ne (odkdy, zkušenosti)

Aktivity a projekty

Jakékoliv aktivity nebo specifické projekty přispívající k začleňování obyvatel lokality do většinové společnosti, které jsou iniciovány obcí, příp. v nichž je obec významným partnerem (např. TSP, zřízení nízkoprahového nebo komunitního centra, rekonstrukce objektů v lokalitě, jakékoliv snahy o komplexní a systematickou integraci, veřejně prospěšné práce atd.)

ESF a jiné zdroje financování

Stručné zhodnocení povědomí/informovanosti o ESF, praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Nestátní neziskové organizace

Název NNO
Sídlo, příp. kontaktní adresa

Aktivity a projekty:
Jakékoliv aktivity nebo specifické projekty přispívající k začleňování obyvatel lokality do většinové společnosti, které jsou danou NNO iniciovány.
Financování:
Stručné zhodnocení povědomí/informovanosti o ESF, praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Jiný subjekt

Název subjektu
Sídlo
(např. aktivní jednotlivec, universita, podnik, úřad práce, příspěvková organizace atd.)

Aktivity a projekty:
Jakékoliv aktivity nebo specifické projekty přispívající k začleňování obyvatel lokality do většinové společnosti, které jsou daným subjektem iniciovány.
Financování:
Stručné zhodnocení povědomí/informovanosti o ESF, praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Při práci s touto mapou je třeba mít neustále na paměti některé faktory, které do jisté míry ovlivňují informace v ní obsažené:

  1. Jak vyplynulo ze zadání, naším úkolem bylo zpracovat mapu sociálně vyloučených romských lokalit. Veškeré informace uvedené v této mapě je třeba chápat výhradně jako informace o zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalitách. Mapa tedy neposkytuje informace o situaci všech sociálně vyloučených Romů v ČR (a už vůbec ne o situaci všech Romů v ČR). Mnohé sociálně vyloučených romské rodiny totiž žijí jednotlivě mimo námi identifikované lokality. Zdaleka ne všechny Romy je navíc možné považovat za sociálně vyloučené.

  2. Sběr informací probíhal v období leden – květen 2006, samotná aplikace vznikla na konci června 2006 a ke svým uživatelům se dostala až na začátku září 2006. Mapu je proto třeba chápat jako orientační nástroj, informace v ní je dobré neustále aktualizovat, nelze je považovat za neměnné s ohledem k tomu, že problematika sociálního vyloučení má velmi dynamický charakter.

  3. Veškeré číselné údaje je nutné vnímat jako odhady. Situace v sociálně vyloučených romských lokalitách se vyvíjí, počet obyvatel se mění, žádné přesné a spolehlivé číselné údaje v celorepublikovém měřítku neexistují. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že jsme se vždy snažili získávat odhady od více důvěryhodných zdrojů, kteří lokalitu dlouhodobě znají a pracovat tak s co nejpřesnějšími odhady.

  4. Některé z odhadů v mapě (zvláště např. „Odhad počtu romských obyvatel lokality“ a „Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality“) jsou ovlivněny tím, jak byly výzkumníky a jejich informátory vymezeny hranice konkrétní lokality.

  5. Požadované informace se z různých důvodů ne vždy podařilo zjistit (do velké míry to bylo dáno tím, že důvěryhodní informátoři odmítali vzhledem ke specifikům sledované problematiky některé skutečnosti odhadovat). V takovém případě využíváme výrazu „Informace nezjištěna“.