GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.4.11.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina šestnáci tříposchoďových činžovních domů po 2 až 3 vchodech (část sídliště)
Byty 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Okolo lokality je sice další zástavba, ale lokalita je natolik prostorově kompaktní, že tvoří jasně ohraničenou oblast.
Všechny nově opravené domy uprostřed lokality jsou obehnány ploty.

Stav domu/ů

Špatný
Většina domů je ve velmi špatném stavu. Některé „vybydlené“ domy (po soudně vystěhovaných Romech) jsou zcela vymláceny a zamřížovány (aby nemohly být obsazeny „načerno“). Dva až tři domy mají porušené střechy. Častá jsou rozbitá okna a vchodové dveře, opadané omítky, zchátralé společné prostory s nefunkčním osvětlením. Před domy se hromadí odpadky (obyvatelé zde rozebírají autovraky).
Majitel chce objekty postupně vystěhovat a zrekonstruovat. Tři domy již jsou opravené a oplocené. Bydlí v nich neromové a
Romové, kteří v minulosti neměli problém s placením nájemného.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V některých bytech odpojena elektřina.
V některých bytech je odpojený plyn, topí se tuhými palivy.
Část nájemníků má bojlery, někteří ne.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Dvanáct domů v lokalitě od města v roce 2001 odkoupila soukromá firma. Domy byly zadluženy, na neplatiče byly podány žaloby. Ze tří domů byli postupně Romové vystěhováni.
Vystěhovávání pokračuje.
Neplacení nájemného je řešeno exekučním vystěhováním. Institut zvláštního příjemce není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
V lokalitě původně bydleli zaměstnanci hnědouhelných dolů. Romové zde byli koncentrováni již před rokem 1989. Po revoluci sem byli sestěhováváni Romové z jiných částí města. Neplatiči jsou vystěhováváni do okolních měst a obcí (Kraslice, Habartov, Rotava aj.). Zvláště v sezóně přicházejí příbuzní ze Slovenska, aby si zde našli práci.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

24 724

Odhad počtu romských obyvatel lokality

1 001 - 1 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Některé osoby jsou negramotné 100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,4 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, poměrně velká část pracuje příležitostně „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem šrotu. Dalším zdrojem příjmu jsou fingované sňatky s cizinci (především Vietnamci).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena prostituce, výroba a prodej drog a lichva. Výjimečně se vyskytují drobné krádeže. Ojediněle se vyskytuje také gamblerství a alkoholismus, častěji narkomanie.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 227

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Dvě třídy přípravného ročníku pro děti z celého Sokolova (od roku 1996; v současné době 28 žáků, z 80 % romských)
Škola přispívá dětem na stravu (financováno z prostředků MÚ).

Aktivity a projekty

4 asistenti pedagoga (od roku 1994; chystají se zřídit další dvě místa)
Doučování (dopolední i odpolední; skupinové i individuální)
Volnočasové aktivity:
Projekt „Dovedné ruce“ (pro dívky 9. tříd) – vaření, zdravověda péče o rodinu, prevence obchodu se ženami a prostituce. Projekt „Děti v miléniu“ (ve spolupráci s Evangelickou charitou v Kynšperku)
Spolupráce s DDM Sokolov, dopravní hřiště
Romské děti se účastní cca ze 30 %.
Drogová prevence: centrum pro drogovou prevenci v Sokolově – spolupráce s o.s. Kotec a Člověkem v tísni - besedy o drogách.
Pro zájemce organizovány kurzy pro doplnění základního vzdělání

ESF a jiné zdroje financování


O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Ocenili by pomoc města při zpracování projektu, mají zájem o partnerství v projektech.
Aktivity financovány z dotací od MŠMT a ÚP Sokolov

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 252

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

1 asistentka pedagoga
Doučování podle potřeby asistentkou na doporučení učitele, ihned po vyučování (později již děti nepřijdou).
Volnočasové aktivity (kroužky bezprostředně po vyučování: sportovní hry, výuka cizích jazyků a keramický kroužek)
Projekty prevence sociálně patologických jevů (spolupráce se
Střediskem prevence kriminality MÚ Sokolov – od podzimu 2005)
Spolupráce na projektu Interreg III – rozvoj jazykové komunikace a výměna zkušeností mezi učiteli (partnerská základní škola ve Waldsasenu a Chrašticích)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Realizaci projektu vnímají jako příliš komplikovanou.
Projekty prevence sociálně patologických jevů jsou financovány KÚ.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 84

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1999)

Aktivity a projekty

Do roku 2005 zde působil asistent pedagoga, v současnosti ne.
Volnočasové aktivity – žáci o ně nejeví zájem
Prevence sociálně patologických jevů v době vyučování.
Spolupráce s Městským domem kultury Sokolov.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Mají zájem o účast v projektu v roli partnera.
Aktivity financovány z prostředků od MÚ, KÚ.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V roce 2003 bylo zahájeno komunitní plánování. Od té doby proces stagnuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 1998)

Aktivity a projekty

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Projekt „ZOMS – nestůj a pojď“ (pro děti po skončení ZŠ – možnost získat během 5 měsíců kvalifikaci; od roku 2004, v současnosti se účastní 12 dětí)
Středisko prevence kriminality
Prevence kriminality na sokolovských školách (od roku 1998)
Některé projekty se týkají přímo Romů (přípravné ročníky, nízkoprahový klub na jedné ze škol, dětské tábory, rodinná výchova pro romské dívky)
Projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ (od roku 1999 do současnosti; v současnosti pod vedením pracovnice společnosti Člověk v tísni)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Sociální odbor nemá na psaní projektů dostatečnou kapacitu.
Aktivity střediska prevence nejčastěji financovány MÚ, Radou vlády pro záležitosti Romské komunity, MPSV a MV.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Kotec
Boženy Němcové 453/5
Mariánské Lázně

Aktivity a projekty: Prevence drogové závislosti a streetwork v několika dalších obcích regionu
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou informováni.

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Nádražní 554

Aktivity a projekty:
2 TSP (budou zřizovat ještě jedno místo), sociální a právní poradenství, vzdělávání
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé.

Jiný subjekt

Střední odborná škola sociálně-právní
Čáslav

Aktivity a projekty:
Od září 2006 v prostorách 4. ZŠ působit pobočka této střední školy. Bude určena zejména Romům (kapacita bude 25 studentů).
Financování:
Informace nezjištěna

Střední integrovaná škola technicko-ekonomická v Sokolově (ISŠTE)
Jednoty 1620

Aktivity a projekty:
Projekt „Magnet – pro ty, kteří by rádi zpět do školy“ (Cílem projektu je mimo jiné motivace a opětovné začlenění do vzdělávacího procesu osob, které předčasně opustily školy - skupina klientů ÚP v Sokolově)“.
Projekt „Kompas“ (Iniciativa Equal) - Program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu práce.
Financování:
Projekt „Magnet“ financován ze SROP
Projekt „Kompas“ financován z Equal

Policie ČR, Městská policie Sokolov

Středisko prevence kriminality (viz výše) – iniciace i spolupráce na řadě projektů např. policejní schránky důvěry, nízkoprahové centrum, projekty s místními školami orientované na děti a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí, volnočasové aktivity apod.
Financování:
Informace nezjištěna, významnou část představují prostředky města