GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.26.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní domy v několika ulicích v jedné čtvrti
Jedná se o byty 2., 3. a 4. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je z jedné strany vymezena silnicí a průmyslovou zónou, z druhé strany potokem a železniční tratí.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí cca 500 metrů od lokality.
Občanská vybavenost je v dosahu cca do 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný / Solidní / Špatný
Některé domy jsou po rekonstrukci. Ostatní jsou v solidním nebo špatném stavu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy nebo elektrickými přímotopy.
Do některých domů není zaveden plyn.
Některé domácnosti mají z důvodu neplatičství odpojenou elektřinu.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Některé domy jsou ve vlastnictví bytového družstva Spobyt.
Některé vlastnictví Romové z Moravy (od svých romských nájemníků vybírají velmi vysoké nájmy).
Pouze jeden dům v lokalitě je ve vlastnictví města.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Zhruba necelou čtvrtinu Romů v lokalitě je možné považovat za „starousedlíky“, ostatní přišli až v průběhu 90. let.
Stále přicházejí noví Romové (z různých míst v ČR i ze Slovenska).
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Dochází k migraci do jiných sociálně vyloučených lokalit (v rámci Ústí i do jiných měst v regionu – Teplic a Krupky).
Bylo zaznamenáno několik případů migrace do zemí EU. Většina rodin se vrátila zpět.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

93 859

Odhad počtu romských obyvatel lokality

1 001 – 1 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

97 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří obyvatelé lokality jsou trvale či příležitosně zaměstnáni (uklízečky, pracovníci v hypermarketech, na VPP).
Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog, lichva a krádeže.
Ojediněle se vyskytují také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 200

Odhad podílu romských žáků na škole

91 – 100 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 5 asistentů pedagoga.
Realizují projekt v rámci OP RLZ „Vytvoření a ověření školního vzdělávacího programu pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v romské lokalitě Předlice“.
Ralizovali projekt „Škola s celodenním programem“.
Od roku 2000 realizují rekvalifikační kurz pro nekvalifikované do 21 let „Malá řemesla“ (ve spolupráci s Úřadem práce a Výchovným ústavem pro děti a mládež Beletice nad Labem).
Od roku 2003 provozují komunitní centrum, v rámci kterého nabízejí především volnočasové aktivity pro děti i dospělé (k dispozici je klubovna, hřiště a tělocvična; sportovní, taneční a pěvecké kroužky, kurz keramiky). Do budoucna by chtěli zřídit šicí a truhlářské dílny, založit skautský oddíl, poskytovat sociální a právní poradenství.
Spolupracují s Novou školou o. p. s., Úřadem práce Ústí nad Labem, Městskou policií, o. s. Black&White, o. s. Kheroro aj.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.
MŠMT
Phare
Různé další zdroje

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (jednoletá a dvouletá)
Celkový počet žáků: 200

Odhad podílu romských žáků na škole

91 – 100 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga a (2 asistenti pro postižené děti).
Organizují řadu volnočasových aktivit (kroužků).
Při škole působí občanské sdružení Unie rodičů (jeho prostřednictvím podává škola žádosti o granty).
Spolupracují s občanským sdružením Romano Jasnica.
Připravují projekt zaměřený na vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků a jejich rodičů. Projekt je navržen ve třech stupních (jazyky, PC, zájmová činnost).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
MŠMT
Sponzorské dary

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V současnosti se připravuje již třetí komunitní plán (první platil v letech 1998 – 2003, druhý v letech 2004 – 2006). Součástí komunitního plánování je skupina pro etnické menšiny. Prví komunitní plán byl moc obecný, ze stanovených cílů nebyl žádný uskutečněn. Druhý komunitní plán již byl zaměřen na jednotlivé cíle.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2003 je zde zřízena fukce poradce primátora pro etnické menšiny)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.
Pouze podporují činnost NNO a to dvojím způsobem:
i) podporují vlastní činnost NNO
ii) podporují psaní projektů na ESF (poskytují prostředky na vypracování kvalitního projektu)
O zřízení funkce TSP nemají zájem.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti (nikoli ovšem s projekty zaměřenými na sociální oblast).

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Masarykova 49

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 zde realizují pilotní projekt „Polis“ zaměřený na komplexní podporu sociálně – integračních politik a služeb.
V jeho rámci spolupracují s různými subjekty (úřady, školami, policií, zastupiteli, NNO), které přicházejí do styku s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.
Působí zde 3 terénní sociální pracovníci, poskytují sociální poradenství, věnují se aktivitám zaměřeným na podporu zaměstnanosti (působí zde 1 terénní pracovní poradce).
Zajišťují doučování v rodinách.
Provozují nízkoprahový klub v lokalitě A.
Organizují volnočasové a vzdělávací aktivity, které převzali po o.s. Rami.
Pořádají kurs „Alternativní pedagogická činnost“ ve spolupráci s fakultami PF a FSE univerzity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušností (např. s EQUAL, OP RLZ).
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Phare
Další zdroje

Centrum komunitní práce
Koněvova 18

Aktivity a projekty:
Úzce spolupracují na tvorbě Komunitního plánu pro Ústí nad Labem. (Kromě toho se podílejí na vytváření komunitních plánů v dalších 23 městech v celé ČR.)
Podílejí se na vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a managementu.
Realizují projekty zaměřené na zaměstnanost (aktivačně –motivační programy pro občany nad 50 let a pro mladistvé).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s projekty v rámci SROP, OP RLZ i EQUAL.

Drug out – club
Stará ulice 1

Aktivity a projekty:
Provozují kontaktní centrum pro drogově závislé.
Realizují projekt „Kontaktní centrum pro drogově závislé – služby pro romské uživatele drog“.
V několika lokalitách realizují terénní program. Poskytují služby jako Harm Reduction, poradenství, individuální psychoterapie, potravinový servis, telefonická služba, vyšetření na žloutenky, HIV, syfilis, hygienický servis.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

O. s. Sokrates
Prokopa Diviše 1605/5

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové zařízení, které poskytuje služby osobám závislým na drogách, osobám závislostí ohroženým, jejich rodinným příslušníkům, žákům a studentům. Mají celkem cca 400 klientů z toho až 80 % tvoří Romové.
Zajišťují streetwork. Poskytuje služby Harm Reduction, informační a poradenské služby.
Realizují program „Stop HIV/AIDS“.
Věnují se primární prevenci (přednášky, preventivní akce v klubech, na diskotékách aj.).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Ústecký kraj
Město Ústí nad Labem
Úřad práce Ústí nad Labem
Sponzorské dary a jiné zdroje

Oblastní charita
Kubelíkova 1

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum pro děti „Světluška“ (s kapacitou 30 dětí). V jeho rámci funguje:
i) předškolní dopolední klub určený dětem od 5 let. Klub má děti připravit na zahájení základní školní docházky.
ii) odpolední klub určený dětem od 6 do 15 let. Pomocí doučování a volnočasových aktivit má klub dětem pomoci zvládnutí školní látky a naučit je smysluplně využívat volný čas, motivovat rodiče, aby se změnil jejich přístup ke vzdělávání.
Realizují projekt „Varianta“ zaměřený na zaměstnávání osob odsouzených k trestu obecně prospěšných prací.
Dále realizují projekt „Prozam“ zaměřený na program pro dlouhodobě nezaměstnané.
Provozují azylový dům pro muže a ženy (zhruba třetinu klientů tvoří Romové).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.
MPSV
Město Ústí nad Labem
Phare
Pomozte dětem
Další zdroje

RoaSa
Mlýnská 454

Aktivity a projekty:
Realizují rekvalifikace na zpracování přírodních materiálů se základy ekologické recyklace surovin. V rámci tohoto kurzu funguje šicí dílna a truhlárna. Chtějí rozšířit nabídku a šíři kurzů (likvidace elektroniky, kováři do skanzenu, práce se dřevem atd.)
Plánují vytvořit komunitní centrum s právní poradnou, centrum pro matky s dětmi.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ.

Dobrovolnické centrum, o. s.
Prokopa Diviše 1605/5

Aktivity a projekty:
Jsou partnery projektu „Polis“ společnosti Člověk v Tísni. Zaměřují se na vyškolení a zprostředkování dobrovolníků do rodin ohrožených sociálním vyloučením (dobrovolníci docházejí jednou týdně do rodin, zajišťují doučování a volnočasové aktivity, komunikují s rodinou). V programu je zatím zapojeno 7 dobrovolníků a 14 romských rodin.
Dále realizují sociálně – preventivní volnočasové programy „Pět P“ (vytváření kamarádského vztahu mezi dítětem a starším dobrovolníkem) a „Kompas“ (pravidelné setkávání skupin dětí s dobrovolníky).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL.
MPSV
MŠMT
NROS
Pomozte dětem
Další zdroje

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Městská policie Ústí nad Labem

Aktivity a projekty:
Od roku 1996 realizují v rámci prevence kriminality programy zaměřené na romské děti. Organizují volnočasové aktivity (k dispozici je dopravní hřiště), letní tábory. Přispívají k utváření právního povědomí.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.