GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.1.2 Praha 5

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednotlivé činžovní domy, ubytovny nebo holobyty v rámci městské čtvrti
Většina bytů spadá do 4. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je velmi dobrá.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava / Část standardní výbavy chybí
Topí se převážně tuhými palivy nebo jsou využívány přímotopy.
V některých domech není k dispozici teplá voda.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy
Některé domy jsou ve vlastnictví obce, jiné mají soukromého majitele.
Institut zvláštního příjemce je uplatňován pouze na přání klienta. V případě neplatičtství jsou využívány splátkové kalendáře.
Bytový odbor se snaží zlepšovat bytovou situaci Romů, není však k dispozici dostatečný počet volných bytů.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Většina obyvatel je považována za „starousedlíky“. Velká vlna migrace Romů ze Slovenska proběhla v 90. letech.
Byly zaznamenány případy, kdy sem Romové přicházeli také z Prahy 4, kde se vyskytly problémy v důsledku privatizace bytového fondu.
U zhruba desítky rodin byla zaznamenána sociální mobilita nebo migrace do jiné sociálně vyloučené lokality.
Byly zaznamenány případy migrace do zahraničí, některé rodiny se vracejí zpět do Čech.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

79 057

Odhad počtu romských obyvatel lokality

3 001 – 3 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

70 %

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

10 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

3,60 %
Jedná se o celkovou míru nezaměstnanosti v Hlavním městě Praze.

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

75 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Část obyvatel je trvale legálně zaměstnána (úklidová firma, údržba zeleně, úklid ve firmách apod.).
Někteří trvale nebo příležitostně pracuje „načerno“ (stavebnictví).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena prostituce, prodej drog, narkomanie, alkoholismus a krádeže.
Ojediněle se zde vyskytuje lichva.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 155
Integrované skupinky v jednotlivých třídách postupují dle vzdělávacího programu speciální školy.

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1998)

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Realizují řadu specifických projektů a aktivit. Z relevantních vybíráme:
Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Od roku 2003 mají vypracovanou koncepci „Škola s výrazným zastoupením žáků ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí“, jedná se o školu s celodenním programem. Důraz je kladen na úzký vztah školy a rodiny.
Vybrané děti pracují v malých skupinkách, které fungují podle osnov speciální školy. Touto metodou se škola snaží maximum dětí udržet v běžné základní škole, pokud to nenarušuje výuku nad rámec únosnosti.
Od roku 2004 zde funguje poradenské pracoviště, ve kterém působí výchovný a kariérový poradce školy a externí spolupracovník – logoped. Chtějí tým rozšířit o etopeda, speciálního pedagoga pro SPU, psychologa, sociální pracovnici a metodika prevence. Cílem je vylepšit sociální klima školy, zajistit následnou péči o žáky, kteří ukončili školní docházku, zejména pro žáky s SPU, zavést koncept kariérového poradenství a metodickou podporu pedagogům při aplikaci psychologických a speciálních pedagogických aspektů vzdělávání.
Funguje zde studovna, kde mají žáci možnost psát si úkoly, je otevřena denně od 12:00 – 15:00.
Plánují otevření komunitního centra, které chtějí financovat z projektu „Škola s celodenním programem“. Projekt byl podán v lednu 2006 na MŠMT (výsledky výběrového řízení nebyly v době sběru informací známy).
Od roku 2005 realizují grantový projekt „Učíme se velcí – malí“, v jehož rámci probíhá doučování v prostorách školy. Doučování zajišťují pedagogové školy. Cílem projektu je naplňovat principy komunitní školy, rozšířit nabídku vzdělávání.
Na doučování dále spolupracují s různými NNO (Nová škola, Slovo 21, Člověk v tísni).
V rámci projektu „Sbližování společnými zájmy“ organizují zájmové kroužky.
V rámci programu prevence kriminality (MV ČR) získali vybavení školního klubu (otevřený klub).
Realizují program „Primární prevence sociálně patologických jevů“, v jehož rámci probíhají zážitkové, interaktivní programy.
Organizují tématická setkání (zdraví, odpovědnost, drogy, problematika výchovy) pro 90 žáků a jejich rodiče a školení pedagogů.
Realizují celorepublikový systémový projekt „Hodina“ (ESF).
Probíhalo vzdělávání pedagogů – školení o roli romské rodiny a romského asistenta. Zdůrazněny byly obtíže provázející vzdělávání romských dětí (organizátor - Institut pedagogicko psychologického poradenství).
Běží projekt „Tandem“, který se zaměřuje na spolupráci učitelů s asistenty (organizuje ho Nová škola, o.p.s.).
Spolupracují s Novou školou, o.p.s. na projektu „Rozlety“, účastní se 50% žáků. Program běží od roku 1997.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Některých projektů se účastní jako partneři (JPD 3).

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 204
Škola má 4 speciální třídy (2 dyslektické a 2 logopedické)

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

V rámci projektu primární prevence „Cesta za sluníčkem“ pořádají volnočasové aktivity, besedy, kulturní programy.
Spolupracují s NNO:
Participují na programech primární a sekundární prevence ve spolupráci s o. s. Trigon (řešení problémů v kolektivu, diagnostika, terapie, doporučení diagnostických pobytů /pro rodiny, třídy/).
Ve spolupráci s Prak o. s. realizují návštěvy věznic, zvyšování právního vědomí v rámci preventivních programů MV ČR.
Spolu s PrevCentrum, o. s. realizují programy, které se zaměřují na harmonizování kolektivu.
Ve spolupráci s Nová škola, o. p. s. realizují další vzdělávání pedagogů.
Ve výuce aplikují alternativní metody (běží od roku 2005).
Účastní se celorepublikového systémového projektu „Hodina“.
Doučování zajišťují učitelé dle potřeby, po domluvě s žáky.
Nabízejí zájmové kroužky, jako jsou sportovní hry, angličtina hrou, turistika, floorball, logopedický kroužek, sbor, internet, klub diváků.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. Přípravu projektu považují za příliš náročnou.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 178

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, škola praktická
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ano (2 třídy)

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Působí zde 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP (od roku 2003).
Staví na úzké spolupráci s NNO působícími na Smíchově, vztahy jsou oboustranně hodnoceny velmi pozitivně.
Při sociálním odboru pracuje etnická komise (poradní orgán), streetworkeři a sociální kurátoři.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, v partnerství s organizací Romano ďives předložili žádost o financování projektu z oblasti řešení bytové problematiky (viz níže).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – Společnost při ČT, o. p. s.
Vítkova 24

Aktivity a projekty:
Působí zde 6 TSP (působnost: Žižkov, Smíchov, Karlín, Libeň).
Realizují komplexní sociální práci s rodinou.
Zajišťují sociálně právní poradenství a socioterapii.
Realizují projekt „Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách“ (JPD 3).
Realizují projekt „Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť“ (JPD 3). 
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají bohaté praktické zkušenosti. Z prostředků tohoto fondu financují i některé své aktivity (JPD 3).
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (Program předcházení sociálního vyloučení v roce 2006)
Magistrát Hlavního města Prahy,
Phare
Další zdroje

Romano ďives
Makovského 1145

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství v oblasti bydlení, zajišťují TSP (lokalita B), zaměřují se na prevenci vzniku a nárůstu dluhů na bydlení – projekt „Bydlení – nedílná součást integrace romské menšiny“.
Provozují kontaktní centrum.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti (projekt v partnerství s MČ Praha 5, v době sběru informací nebyl znám výsledek výběrového řízení)
Úřad Městské části Praha 5

Občanské sdružení Čikatar het
V Lesíčku 6

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP, zaměřují se na práci s mladými matkami ohroženými drogami a prostitucí a s mládeží (lokalita B a vybrané lokality na Kladně).
Ve spolupráci se školou D zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity coby formu prevence sociálně patologických jevů.
Poskytují telefonní a internetové poradenství
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Úřad Městské části Praha 5

O. s. Athinganoi
U Královské Louky 5

Aktivity a projekty:
Realizují projekty zaměřené na romské studenty, osvětu, poskytování informací, vzdělávání.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
OSF
NROS

Romea, o. s.
Žitná 49

Aktivity a projekty:
Vyvíjejí aktivity v oblasti vzdělávání, médií, informovanosti (vydávají měsíčník Romano Voďi, spravují Romský informační server).
Organizují mediální kurzy pro příslušníky romské menšiny.
Provozují internetovou burzu práce.
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenost v projektu EQUAL coby partnerská organizace.
MK ČR
MŠMT
MI ČR
Magistrát Hlavního města Prahy
Sponzoři a další

O. s. Slovo 21
Blanická 4

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce“. Projekt je zaměřen na celoživotní vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze, skončí v roce 2008. Na projektu spolupracují s těmito partnery: Magistrát hl.m. Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, Občanské sdružení Romea, ZŠ Havlíčkovo náměstí - Praha 3 a Městská část Praha 3. Zapojeni jsou i mezinárodní partneři.
Realizují projekt “Pale o vudar – Otevřít dveře“ Příprava romských studentů na přijímací řízení na vysoké školy“ formou kurzů v Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě a Olomouci.
Projekt Ženská romská skupina Manushe (založena 2000): V rámci dlouhodobého programu „Edukace, sebevědomí, emancipace" romská ženská skupina pořádá vzdělávací a osvětové akce (letní školu pro romské ženy, workshopy, školení pro podnikatelky a romské ženy působící v NNO, kurzy PC, realizovala kampaň mamografie).
Dalšími aktivitami sdružení jsou organizování mezinárodních setkání (Mezinárodní letní romská škola Jdeme dlouhou cestou, Mezinárodní setkání pořadatelů romských festivalů), prezentace romské kultury v zahraničí a ediční činnost.
V současnosti realizují také projekt zaměřený na posilování kapacity organizace (Globální grant).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností (EQUAL, OP RLZ, Globální grant).
MPSV, MŠMT, MV ČR, MZV ČR, MK ČR
OSI Budapest – Roma Participation Program, a další…

Romodrom, o. s.
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Vězeňský (pracovní) program Vinařice“ zaměřený na předcházení recidivě osoby opouštějící vězení a práce s jeho rodinou tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti a tím i pro jeho rodinu (JPD 3).
Realizují projekt „Jedeme“ zaměřený na posílení kapacit organizace (Globální grant).
Ve spolupráci se sdružením Sananim se zabývají řešením drogové problematiky.
Organizují volnočasové aktivity (letní tábor, jednorázové akce, zprostředkování možnosti navštěvovat bezplatně zájmové kroužky).
Za využití dobrovolníků zajišťují předškolní přípravu a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřady vybraných pražských městských částí
Sponzorské dary
Další zdroje

Nová škola, o. p. s.
Na Poříčí 30

Aktivity a projekty:
V rámci programu Podpora komunitního vzdělávání realizují od ledna 2006 projekt „Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní komunity“. Zahrnuje výběr a zavedení funkce koordinátora komunitního vzdělávání na osmi základních školách v Praze, vyškolení koordinátora komunitního vzdělávání, vytvoření plánu rozvoje komunitního vzdělávání na každé ze škol, vytvoření sítě pro výměnu zkušeností mezi školami.
V rámci programu Rozlety realizují od ledna 2006projekt „Rozlety – podpora žáků se sociokulturně znevýhodněného prostředí při přechodu ze základní na střední školy“ Projekt je určen romským dětem, dětem cizinců a dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, zahrnuje pomoc při výběru školy, přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, prohloubení znalostí českého jazyka, matematiky a angličtiny. Zapojují dobrovolníky.
Od roku 1997 vyhlašují literární a výtvarnou soutěž Romano Suno – cílem je dát dětem, které umějí romsky, možnost uplatnění této schopnosti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
státní rozpočet
Hlavní město Praha

Step by Step
Učňovská 100

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora profesního rozvoje znevýhodněných skupin prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, dalšího vzdělávání a následného zaměstnání“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Scio, o. p. s.
Pobřežní 34

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Internetové kluby Čh@ve“ zaměřený na podporu počítačové gramotnosti romských žáků 2. stupně ZŠ.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Dženo
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „ROTA – romská informační a mediální síť“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Sdružení pro probaci a mediaci v justici
Sokolská 26

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Systém mentoringu v trestní justici“ (projekt je realizován ve vybraných městech celé ČR).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

DDM Praha 5
Štefánikova 11

Aktivity a projekty:
Provozují Klub dětí a mládeže Holubník, poskytují nízkoprahové služby pro děti a mládež od 6 – 26 let.
K dispozici jsou šipky, fotbálek, ping-pong, internet. Klub je otevřený denně. Denně jej navštěvuje až 50 dětí z lokality.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT
Úřad Městské části Praha 5

European Consulting Company s. r. o.
Nad Rokoskou 2a

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Osvojení informační gramotnosti pro příslušníky romské komunity v Praze“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Evangelická akademie VOŠ
Hrusická 7

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Komplexní rozvoj vzdělání pro znevýhodněné skupiny“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Ekumenická síť pro aktivity mladých
U Nás 9

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Ohrožená mládež, Romové, dětské domovy, ústavy, nucená prostituce“ – sociální, psychologický, ekonomický a integrační projekt (bez další specifikace).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.