GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.15.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Sídliště – zejména 5 ulic tvořených vždy jedním blokem sedmipatrového panelového domu o několika vchodech
(Romové ovšem bydlí i v jiných částech.)
Byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Okrajová část města Litvínova směrem na Horní Jiřetín

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí spíše v horní části sídliště. Soužití je problémové.
Základní občanská vybavenost je dostupná v rámci sídliště. Některé služby a instituce se nacházejí v centru vzdáleném cca 30 minut chůze (jezdí sem ovšem i veřejná doprava, Romové se často „skládají“ na taxi).

Stav domu/ů

Solidní
Některé vchody jsou rozbité, domy vypadají neupraveně.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Část domů vlastní Stavební bytové družstvo Krušnohor, část pražská společnost Tellmer, s. r. o. („nejproblémovější“ domy) a část společenství vlastníků.
Neplatičství řeší sestavováním splátkových kalendářů i po menších částkách a odpuštěním části penále. Je zde využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence řízeného i „přirozeného“ sestěhovávání
Sídliště Janov bylo vystavěno na počátku 80. let. Původně bylo určeno pro dělníky Chemopetrolu a zaměstnance dolů. Na sídliště byli dále stěhováni lidé z obcí, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí (Kopisty, Pomořany, Albrechtice aj.). Po roce 1989 město domy postupně rozprodalo.
Původně zde bydleli Romové i neromové, postupem času ale došlo k větší koncentraci Romů doprovázené odchodem neromů. Tento proces byl způsoben tím, že sem město vystěhovává romské rodiny z centra města, jakož i tím, že byly romským žadatelům přidělovány byty výhradně na tomto sídlišti.
Lokalita je považována za neatraktivní (stává se z ní „špatná adresa“), takže je zde relativně nízké nájemné. Zdejší byty jsou tak dostupné pro romské rodiny z jiných lokalit v regionu (Most včetně Chánova) i mimo něj (Praha, Kladno, ale i Slovensko). Do lokality jsou dále stěhováni rodiny z nemovitostí skupovaných realitními kancelářemi z vnitrozemí (Praha, Louny, Slaný).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

27 027

Odhad počtu romských obyvatel lokality

3 001 – 3 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 – 50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

75 %

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

5 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

23,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Část trvale pracuje (chemické závody, prodavačky, prádelna, technické služby, domovníci).
Několik osob pracuje na VPP či chodí na příležitostné brigády (často „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či dovozem použitého zboží z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně je zde zastoupena lichva a zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.
Ojediněle se vyskytuje prostituce, prodej drog a krádeže. Ojediněle se vyskytují také gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 457

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %
Do budoucna lze očekávat vzestupné tendence.

Existence přípravného ročníku

Ano (Od školního roku 2006/7 budou otevřeny dvě třídy.)

Aktivity a projekty

Působí zde asistenti pedagoga.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby (učitelkami i asistenty).
Organizují volnočasové aktivity (kroužky).
V rámci přípravy na středoškolské studium připravují pro žáky 8. a 9. ročníků besedy se zástupci SŠ a SOU, pořádají exkurze na Úřad práce, poskytují pomoc v předprofesní orientaci (v 9. třídě vyučují povinný předmět „volba povolání“; výchovný poradce poskytuje konzultace rodičům žáků).
Realizují projekt „Školení počítačové gramotnosti pro Litvínov – Janov“ (veřejné internetové centrum – základy PC rodičů s dětmi).
Dále realizují projekty zaměřené na mimoškolní aktivity, poznávání a environmentální výchovu a projekt multifunkčního hřiště.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti se SROP.
Ústecký kraj
Město Litvínov
MUS a. s.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Při sociálním odboru funguje od roku 2000 Romské informační centrum vedené romskou poradkyní (poskytuje poradenství, nezajišťuje terénní práci).
Podporují činnost NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. Přípravu a vedení projektů vnímají jako příliš komplikovanou.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Společné soužití
Ukrajinská 283

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 provozují sociální poradnu (sociálně – právní poradenství, poradenství pro ženy /otázky rodičovství, domácího násilí, vedení domácnosti/, terénní sociální práce v Litvínovských lokalitách a okolních městech). V letošním roce plánují otevřít pobočku v lokalitě A.
Dále provozují dvě komunitní centra: i) „Paprsek“ (od roku 2001 v lokalitě B) a ii) „Sluníčko“ (od roku 2004 v lokalitě C). V centrech je zajištěna dopolední předškolní příprava, výchova k základním hygienickým a sociálním návykům, odpolední doučování pod dohledem asistentů a volnočasové aktivity (výtvarný, hudební, taneční a sportovní kroužek, dětský klub). Centra dále organizují jednorázové akce (výlety, návštěvy bazénu a kulturních zařízení, příměstský tábor).
Od roku 2003 realizují projekt „David“ zaměřený na poskytování pracovních příležitostí (ve středisku jsou zaměstnáváni lidé dělnických profesí, jejich služby jsou pak nabízeny firmám).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ a globálního grantu.
MPSV
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
Město Litvínov
Úřad práce Most
OSF
Pomozte dětem
Step by Step

O. s. Libuše
Opltova 155

Aktivity a projekty:
Od roku 2000 organizují volnočasové aktivity (dětský klub, aktivity na hřišti v lokalitě A). Využívají dobrovolníků z řad českobratrské mládeže
Organizují dětské křesťanské kroužky, pobytové akce pro děti, spolupracují s rodiči.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
Ústecký kraj
Město Litvínov

O. s. Oáza
Přátelství 160

Aktivity a projekty:
Pomáhají dětem s mentálním postižením, činnost je propojena se školním klubem
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

MUS a. s.

Aktivity a projekty:
Vypisují „dotační“ programy na kulturní a sociální aktivity.
Financování:
Vlastní program podpory regionu

Městská policie

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 provozují nízkoprahový klub „Jaklík“, v rámci kterého jsou nabízeny volnočasové aktivity (do klubu denně dochází 10 – 15 dětí).
Klub vede preventistka, která dále na školách organizuje přednášky zaměřené na prevenci a v omezené míře poskytuje poradenství.
Pořádají příměstské tábory pro děti z lokalit (zdarma).
Financování:
MV ČR