GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.8.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Hotelový dům
1. patro je vyhrazeno k hotelovému ubytování, následující čtyři patra jsou obydleny nastálo rodinami, v části 5. patra bydlí senioři. V těchto 4 patrech je celkem 180 malometrážních bytů (velikosti 1+1 či 2+1).

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází asi 10 – 15 minut chůze od centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí ve stejném domě.
U vchodu do domu je vrátnice, návštěvy se musí hlásit, návštěvní hodiny 14 – 18 h). Ve vstupním prostoru jsou umístěny bezpečnostní kamery.
Občanská vybavenost je v dosahu do 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
S obyvateli jsou uzavírány pouze ubytovací smlouvy.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Hotelový dům je předstupněm před přidělením obecního bytu, čekací doba dle pořadníku je 5 let.
Do objektu by nadále by neměli být umísťováni další nájemníci a současní by měli být postupně vystěhováni.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

100 752

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik málo obyvatel pracuje příležitostně „načerno“ (drobné subdodávky stavebním firmám).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva.
Problémem je také zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 508

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Účastní se projektu „Sokrates – Komenius“ (spolupráce se školami v Irsku a Dánsku). Děti si navzájem posílají ručně vyrobené výrobky a dopisují si se žáky v zahraničí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. Přípravu projektů považují za příliš náročnou.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 560

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity (romskými dětmi navštěvovány nepravidelně).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Zpracovávají komunitní plán, který bude v otázce romské integrace vycházet z krajské koncepce.

Funkce romského poradce

Ano (Od roku 2003 funkci na půl úvazku vykonává sociální kurátor.)

Aktivity a projekty

Působí zde 6 TSP.
V roce 2005 byla zřízena Mezioborová komise pro bydlení. Jedním z cílů v rámci komunitního plánování má být vytvoření nové bytové politiky (uvažuje se o zřízení dalších sociálních bytů a využití prostředků MMR).
Zprostředkovávají rekvalifikace, podporované zaměstnávání (např. Technické služby města Olomouc).
Při sociálním odboru funguje Komunitní centrum Miraklo, které nabízí volnočasové aktivity a doučování.
Besip a drogová prevence.
Realizují projekt „Rodinka“ zaměřený na přípravu na život v dospělosti (jak hospodařit atd.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají četné praktické zkušenosti s přípravou projektů (např. s SROP).

Nestátní neziskové organizace

Arcidiecézní charita Olomouc
Wurmova 11

Aktivity a projekty:
Provozují Středisko pro etnické menšiny a poradenství Khamoro, které je složeno ze tří částí:
i) Charitní školka Khamoro (působí v lokalitě A od roku 1995);
ii) Nízkoprahové komunitní centrum (v lokalitě A od roku 1998), které se zaměřuje na práci s mládeží. Jsou zde nabízeny volnočasové aktivity, doučování (jedenkrát týdně v centru, případně doučování v rodinách) a poradenství.
iii) Agentura podporovaného zaměstnávání: zlepšení postavení nezaměstnaných osob na trhu práce formou sociální. Projekt navázal na působení o. s. Spolu Olomouc. Ve spolupráci s Úřadem práce zprostředkovávají zaměstnání a rekvalifikace.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají bohaté praktické zkušenosti (např. s SROP či OP RLZ)
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Město Olomouc
Phare
Další zdroje

Společenství Romů na Moravě
Pavlovická 27a

Aktivity a projekty:
Provozují Komunitní centrum, v jehož rámci jsou zajišťovány volnočasové aktivity, doučování
Organizují přednášky o drogách a sexuální výchově.
Organizují letní tábory.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti (prostřednictvím své brněnské centrály)
MV ČR (Program prevence kriminality)
Město Olomouc
Další zdroje

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Caduceus, sdružení pro podpůrná společenství
Dolní nám. 38

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, v jehož rámci je zajišťováno doučování a volnočasové aktivity (klubové činnosti, ale i výlety, plavání atd.)
Organizují besedy s policií, sexuální výchovu.
Financování:
MŠMT
MPSV
MV ČR
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Olomoucký kraj (programy „Malé projekty“ a „Významné projekty“)
Město Olomouc
Phare 2003
Různé nadační zdroje

Art Language – Půvab managementu
Pavelčákova 13

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Půvab managementu“ zaměřený na vzdělávání pracovníků sociálních služeb (účast zástupců řady NNO, které se věnují práci se sociálně vyloučenými Romy).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

Upre Roma
Na Šibeníku 914

Aktivity a projekty:
Realizují projekt “Předškolní výchova romských dětí“ (cílem projektu je odstranit rozdíl v připravenosti romských dětí pro absolvování ZŠ jako základního kamene vedoucího k budoucímu pracovnímu uplatnění).
Dále realizují projekt “Podpora zaměstnávání osob ohrožených sociální exkluzí na střední Moravě“ (cílem je vytvoření systému, který by umožňoval získat osobám ohrožených sociální exkluzí základní pracovní návyky a schopnosti tak, aby byli schopni uplatnit se poté na trhu práce).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají četné praktické zkušenosti (výše uvedené projekty jsou hrazeny z prostředků SROP).

Občanské sdružení Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“ zaměřený na podporu vzdělávání romské komunity (podpora studia Romů na VŠ – příprava středoškoláků na přijímací zkoušky; podpora vzdělávání romských žen – PC kurzy a kurzy angličtiny, kurzy pro začínající podnikatelky).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

Jiný subjekt

Univerzita Palackého
Pedagogická fakulta

Aktivity a projekty:
Realizují celorepublikově orientovaný projekt „Vzdělávání poskytovatelů služeb minoritním skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich uplanění na trhu práce“.
Spolupracují s Charitou a sdružením Saduceus na doučování dětí (dobrovolníci z řad studentů).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
Nám. Republiky 3

Aktivity a projekty:
Realizují projekt “Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb“ (ESF)
Nabízejí studium oborů: Charitativní sociální práce, Humanitární sociální práce. Studenti absolvují praxi v práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit.
Vybraní studenti zajišťují doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

Úřad práce Olomouc
Vejdovského 988/4

Aktivity a projekty:
Realizují standardní projekt s celokrajskou působností „Příprava na práci v Olomouckém kraji“
Financování:
OP RLZ (ESF)