GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.1.3 Lokalita C

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita C

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Starší městský panelový dům s 29 malometrážními byty (24 m²) pro sociálně slabé

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Městská čtvrť za průmyslovou zónou, cca 15 minut prostředkem MHD od centra

Míra prostorového vyloučení

Částečné
V okolí domu nejsou obytné budovy, pouze průmyslové haly a sídla firem.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí cca 300 metrů od lokality.
Občanská vybavenost lokality je špatná. Většina služeb je dostupná v okolních čtvrtích a v centru města (cca 15 minut za použití prostředku MHD).

Stav domu/ů

Solidní
Společné prostory a dveře jsou v zanedbaném stavu, dům však nejeví známky závažného poškození.
Některé byty jsou vlhké, vyskytuje se plíseň.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Byty jsou rozdílně vybavené. V některých nejsou koupelny.

Vlastník nemovitosti

Město
Byty pronajímány na dobu určitou.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Někdy se sem stěhují obyvatelé městské ubytovny pro neplatiče.
Počet obyvatel se sezónně zvyšuje díky dlouhodobým návštěvám příbuzných.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

94 622

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

4,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Hodně lidí v lokalitě na mateřské dovolené, v invalidním důchodu, pobírají příspěvek péče o osobu blízkou.
Někteří muži v produktivním věku pracují "načerno" (kopáčské, pomocné stavební a úklidové práce).
Sběr kovů, rozebírání vraků aut.
10 osob zaměstnáváno městem na VPP.

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle obyvateli provozována prostituce (v některých případech přímo v bytech), distribuce drog, lichva (lichvář bydlí nedaleko od lokality), krádeže (zejména za účelem zajištění prostředků na drogy).
Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství, problémy s drogami a alkoholem.
Časté zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok. Problémem jsou exekuce sociálních dávek.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

1 asistentka pedagoga
Asistentka pedagoga se věnuje doučování dětí z I. stupně. Dětem z druhého stupně nabízejí individuální doučování jednotliví pedagogové, děti z lokality ho ale nevyužívají.
ZŠ nabízí 16 zájmových kroužků. Jen ojediněle se jich účastní děti z lokality.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Zpracován komunitní plán, jako jedna z priorit je v něm stanovena pomoc menšinám. Existuje katalog poskytovatelů sociálních služeb.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004)

Aktivity a projekty

MÚ podporuje NNO pracující v sociální oblasti (OS Městská Charita, Salesiánské středisko mládeže).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Salesiánské středisko mládeže
Emy Destinové 1

Aktivity a projekty:
Program zaměřený na romskou komunitu:
Cílová skupina – děti do 15 let, především děti ze sídliště, v menším množství i děti z jiných částí města.
V nízkoprahovém zařízení (v blízkosti sídliště) realizováno: 1) doučování (žáci 1. – 5. třídy, individuální péče, spolupráce se školou; pravidelně dochází 20 – 30 dětí; dětem se věnují až 3 dospělí) a 2) "oratoř" – volnočasové aktivity pro děti (docházejí především romské děti ze sídliště; třikrát týdně, různé kroužky. hudební, PC, výtvarná výchova, aktivity v tělocvičně aj.; dochází 40 – 70 dětí).
Od listopadu 2005 je realizována "Terénní práce" organizování volnočasových aktivit přímo na sídlišti (třikrát týdně). Pracovníci částečně docházejí i do rodin.
Podporované zaměstnávání (informování, doprovod do informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání UP).
Financování:
Zkušenosti s ESF zatím nejsou, informovanost je dobrá (působí zde profesionální fundraiser).
Vnímáno jako problematické – předfinancování.
Prostředky čerpány z MÚ, MŠMT, KÚ.

Městská charita České Budějovice
B. Němcové 53

Aktivity a projekty:
Do ubytovny pro neplatiče (další identifikovaná lokalita) dochází 1 TSP z charitního azylového domu sv. Pavla (řeší naléhavé krizové případy, nejedná se tedy o systematickou činnost v lokalitě).
Od června 2005 je v lokalitě provozován nízkoprahový klub Jilorol. 2 pracovníci klubu zaměstnáni na VPP. Kapacita 30 dětí. Projekt se osvědčil (vysoká návštěvnost), v současnosti plánováno rozšíření poskytovaných služeb, zlepšení vybavení klubovny. S tímto záměrem podán projekt na OP RLZ (opatření 3. 2.) - projekt "Tolerance 2006 - 2007".
Plánováno poskytování komplexních služeb cílených na sociálně znevýhodněnou skupinu obyvatel lokality ubytovny – podporované zaměstnávání, nízkoprahový klub pro děti a mládež, zájmové dílny, jobkluby, doučování, předškolní příprava. Počítáno i s činností TSP, speciálního pedagoga, arteterapeuta, spoluprácí s romským psychoterapeutem (zaměstnanec věznice). V další místnosti plánováno zřízení otevřené klubovny pro vlastní iniciativu volnočasových aktivit místních obyvatel (tanec, zpěv, hudební zkušebna).
Rekvalifikace – sanitářský kurz akreditovaný MŠMT.
Financování:
Činnost nízkoprahového centra financována ze SROP, příspěvek na provoz z rozpočtu MÚ. Čerpány dotace z Globálního grantu, KÚ.
V současnosti podán projekt "Tolerance 2006 – 2007" na OP RLZ (opatření 3.2.).

Jiný subjekt

Úřad práce České Budějovice

Aktivity a projekty:
Podpora oblasti vzdělávání (projekt "Družina" od r. 2003 – 10 romským asistentů na ZŠ).
Program "Příležitost, integrace, prevence" (pro mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí – 4 asistenti na ZŠ v lokalitě sídliště Máj – doučování, příprava do školy).
Projekt "Profesní příprava" pro mladší osoby se základním vzděláním: pětiměsíční kurs s praxí, následné zaměstnání na VPP (od roku 1994).
Projekt "Šance" pro osoby se základním vzděláním do 25 let – profesní příprava, umisťováni na VPP, SUPM, poradenství, program pro matky s dětmi.
Projekty "Najdi si práci" a "Příprava na práci" (cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnaní, ohrožení sociální exkluzí, se základním vzděláním; 35 účastníků, z toho 13 Romů). Právě probíhá blok profesní rekvalifikace (9 Romů – obory prodavač, kuchař, skladník).
Spolupráce s romskými podnikateli: stavební firma (dotovány mzdy 3 – 4 osobám na VPP); firma zajišťující úklid veřejných prostranství pro město (18 lidí jako VPP). Veřejné služby města (a. s.) – 10 Romů jako VPP.
Městská Charita – příspěvek na mzdu 1 romského pracovníka (3 roky).
Salesiáni – příspěvek na mzdy pracovníků s mládeží ( 3 roky), podporované zaměstnávání (informování, doprovod do informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání UP v budově).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
MPSV
APZ

Městská policie České Budějovice

Aktivity a projekty:
Záměr zřídit sdružení pro tzv. méně přizpůsobivé osoby. Nesetkalo se s podporou subjektů, působících v sociální oblasti. Žádány dotace z MV ČR (program prevence kriminality) - iniciativa vytvoření "řízeného squatu" (kapacita 17 osob). Poskytnuty prostory od MÚ, finance na vybavení z MV ČR, KÚ. Projekt selhal v pilotní fázi, dotace musely být vráceny.