GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.7.2 Bruntál

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita je tvořena třemi ulicemi na sídlišti. Jedná se o panelové domy s různým počtem pater i vchodů, jde většinou o malé byty.
Součástí lokality je dále objekt bývalých kasáren, který byl přestavěn na malometrážní byty (1+0).

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství (někdy i ve stejných domech).
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 – 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní / Bezvadný
Některé domu jsou v solidním stavu, jiné v bezvadném.
Společné prostory jsou hůře udržované.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých vchodech zaznamenán odběr elektřiny „načerno“.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby a firmy
Vlastníkem některých domů, v nichž žijí sociálně vyloučení, je město, jedná se především o objekt bývalých kasáren s malometrážními byty.
Jeden z objektů má soukromého majitele, dům je spravován správcem. Ubytování je poskytováno na dobu určitou a jsou uzavírány „dohody o ubytování“.
Některé byty jsou v soukromém vlastnictví a některé vlastní družstvo.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Proběhla výstavba městských malometrážních bytů v objektech bývalých kasáren, do kterých se stěhují sociálně slabší neromové i Romové. Malé byty ani čtvrť nejsou atraktivní pro jiné skupiny obyvatel.
V soukromém objektu byla v letech 1998/1999 zřízena ubytovna, majitel zde ubytovává Romy z jiných oblastí v ČR (Olomoucko, Ostravsko).
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Migrace do jiné sociálně vyloučené lokality byla zaznamenána.
V minulosti několik rodin emigrovalo do zahraničí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

17 631

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna
Řádově několik set
Velká fluktuace romských obyvatel – počty se neustále mění, byty jsou přeplněné.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

30 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Většina

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

3 studenti VŠ

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Působí zde několik romských podnikatelů, kteří sezónně zaměstnávají Romy na „pozemní práce“. Jedna z firem působí přímo v lokalitě.
Někteří obyvatelé z lokality organizovaně odjíždějí pracovat do jiných měst na sezónní práce.
Několik obyvatel je trvale zaměstnáno.
Někteří příležitostně pracují příležitostně (často „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu, barevných kovů a rozebíráním aut.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže a lichva.
Gamblerství, narkomanie a alkoholismus se vyskytují ojediněle.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola (od roku 2007/2008 bude mít nový program)
Škola je výtvarně zaměřená.
Celkový počet žáků: 173

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Asistentka denně vede doučování.
Zajišťují volnočasové aktivity (13 kroužků – tanec, PC, zpěv, dramatický, angličtina, hudební, keramický, zdravotní, náboženský, sportovní). Romské děti tvoří cca 30 % účastníků.
Pořádají výtvarné akce.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Bruntál
Sponzorské dary (Škoda Auto a. s.)

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.

Funkce romského poradce

Ano (Zároveň působí v o. s. Liga.)

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP (od roku 2003).
Pod Radou města byla zřízena Komise pro řešení problémů „lokality A“ a přilehlého okolí. Sdružuje zástupce města a vedoucí jednotlivých odborů (snaha o společné komplexní řešení problémů).
V rámci pracovní skupiny pro komunitní plánování existuje také pracovní skupina pro národnostní menšiny. Mapuje se situace v oblasti sociálních služeb, SWOT analýzy, zajištění služeb ze strany NNO.
Oddělení prevence kriminality v lokalitě realizuje sociální prevenci. Organizují různé projekty zaměřené na prevenci sociální patologických jevů (většinou ve spolupráci s romským poradcem a NNO).
Je zde realizován „Projekt rozšíření kamerového systému v Západní lokalitě“ (Program prevence kriminality MV ČR).
Úzce spolupracují s NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

LIGA o. s.
Tyršova 4

Aktivity a projekty:
V různých formách pracují od roku 1990.
V současnosti realizují 3 základní programy:
1. Programy sociální práce – pracovní agentura, která se soustředí na přímou práci s klienty ohroženými sociální exkluzí, klienty s kumulovaným znevýhodněním, poradenství, hledání možností uplatnění na trhu práce, analýzu schopností, pomoc při vyhledávání vhodných rekvalifikačních kurzů. V rámci pracovní agentury běží projekty „Dříč“ a „Mikrobus“ (v partnerství s o. s. Drom Brno).
V rámci programu funguje Romský klub, kde jsou pořádány volnočasové (práce na PC, rukodělné práce, hry, letní tábor) a vzdělávací aktivity pro děti. Klub sídlil přímo v lokalitě, činnost od ledna přerušena (v současnosti hledají a úprava nových prostor, činnost bude pokračovat).
„Šance pro nás“ – vzdělávací program pro romské studenty SŠ. Zajišťuje asistenci vybraným romským studentům SŠ při studiu, rozvíjení schopností, zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce (víkendové semináře, individuální profesní plán, praxe, stipendium).
2. Zelená dílna
Chráněná dílna, která se zabývá ekologickou likvidací elektrických a elektronických zařízení a odpadu. Je určena pro občany s kumulovanými znevýhodněními na trhu práce. V rámce tohoto projektu bylo vytvořeno 16 pracovních míst pro Romy i neromy.
3. Stavby Liga
Romská pracovní a úklidová četa (dláždění chodníků ve městě). Jedná se o program podporovaného zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných.
Většina programů má integrační charakter, snaží se, aby se účastnili Romové i neromové.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zatím nemají vlastní praktické zkušenosti s přípravou projektů, kromě partnerství v projektech Drom Brno.
MPSV
MŠMT
Moravskoslezský kraj
Město Bruntál
Úřad práce
Nadace Via
OSF
a další

Open House
Třída E. Beneše 47

Aktivity a projekty:
Provozují Nízkoprahový klub zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů
Realizují projekt „dětský streetworker“, v jehož rámci jsou organizovány volnočasové aktivity, specifické sociální služby, doučování. (Od dubna 2006 rozšířeno na 2 „dětské streetworkery“.)
Spolupracují s oddělením prevence kriminality a se sociálním odborem.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MV ČR (program „Prevence kriminality“)
Město Bruntál
Pomozte dětem
Partners Czech

Kofoedova škola
Kavalcova 7

Aktivity a projekty:
Zaměřují se na pomoc lidem bez zaměstnání. Cílovou skupinu tvoří nezaměstnaní, rodiče na mateřské dovolené, senioři, žadatelé o azyl. Pořádají vzdělávací a praktické kurzy, tvůrčí dílny, poskytují sociální poradenství a poradenství při hledání zaměstnání, organizují skupinová setkání pro nezaměstnané.
Realizují projekt „Jistota úspěchu“ zaměřený na sociální práci a vzdělávání nezaměstnaných.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s přípravou projektů v rámci SROP.

Partners Czech
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují zde nadregionální „Projekt romské integrace“, jehož cílem jsou komplexní systémová řešení ve spolupráci s obcí.
Cílem je vytvoření smírčí rady, partnerské řešení problémů.
Poskytují granty NNO.
Financování:
US AID

Společenství Romů na Moravě
Květná 26

Aktivity a projekty:
Poskytují poradenství.
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají (V současnosti chystají projekt do OP RLZ.).
MPSV.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Terne čhave – Mladí lidé“ – projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže. Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

DROM
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt