GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.2.3 Český Krumlov

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik šesti- až sedmipatrových panelových domů ve třech ulicích ve staré části sídliště
Byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Celé sídliště je "odříznuté" od zbytku města.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí ve stejných či sousedních domech.
Občanská vybavenost (základní služby a obchody) se nachází přímo na sídlišti.

Stav domu/ů

Bezvadný
Některé vchody jsou hůře udržované.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V domech není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy
Z celkového počtu 829 bytů jich nejvíce vlastní stavební bytové družstvo, o něco méně jich je v osobním vlastnictví, část jich je dosud ve vlastnictví města. Do konce roku 2004 by měla být většina městských bytů prodána (město si jich hodlá ponechat jen 44).
Problémy s neplatičstvím se údajně příliš nevyskytují. Institut zvláštního příjemce není využíván. Výjimečně jsou využívány splátkové kalendáře.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově kombinací "přirozeného" a řízeného sestěhovávání
Před rokem 1989 na sídlišti bydlelo jen několik romských rodin. V devadesátých letech zde byly nabízeny byty Romům jako náhradní bydlení za privatizované a restituované byty v centru města.
V současné době má neromské obyvatelstvo tendenci stěhovat se ze sídliště.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

13 942

Odhad počtu romských obyvatel lokality

701 – 800

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

30 – 40 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9, 60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 – 85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. V sezóně část mužů pracuje ve stavebnictví, často "načerno". Ve městě působí několik romských firem. Nejvýznamnější z nich každoročně zaměstnává až 30 Romů na VPP (úklid veřejných prostranství, úprava zeleně). Většinou jsou takto zaměstnáváni příbuzní.

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jen výjimečně dochází k drobným krádežím. Ojediněle se vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus. Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 650

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Projekt "Škola nanečisto" určený budoucím prvňákům a rodičům (společný program ve třídě, navázání kontaktů s rodiči, účast speciálního pedagoga). Realizován od roku 2001.
Doučování je realizováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity (10 kroužků zdarma; účast dětí z lokality malá)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat z ESF jsou informování, realizují projekt "Hodina" financovaný z ESF.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Je zpracováván komunitní plán na léta 2006 – 2008, ve kterém má být zahrnuta také problematika menšin (hlavní cíle: podpora vzdělání, vytvoření komunitního centra, snižování nezaměstnanosti, zlepšení informovanosti o etniku).

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické programy.
Město podporuje granty NNO, zabývajícími se problematikou. Od roku 2006 1 TSP

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Připravovaný komunitní plán do budoucna počítá s využitím ESF.

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení ICOS
(Informační centrum občanského sektoru)
Náměstí Svornosti 2

Aktivity a projekty:
Zastřešující NNO, pod níž funguje Centrum ochrany lidských práv, Centrum sociálních služeb a Komunitní projektové centrum Český Krumlov.
Projektové pracoviště, je hlavním partnerem města v komunitním plánování.
Financování:
Zkušenosti s ESF – SROP na otevření a aktivity Centra sociálních služeb.
Další žádost podána v rámci SROP na aktivity pro klienty Červeného dvora (léčení drogové závislosti) – výsledek do doby zpracování podkladů pro mapu nebyl známý.

Centrum ochrany lidských práv (COLP)
Náměstí Svornosti 2

Aktivity a projekty:
Funguje pod ICOS.
Poradenské a informační služby v oblasti lidských práv, právní poradenství zdarma (začínají ho využívat i Romové), osvěta a vzdělávání v oblasti lidských práv, projekty zaměřené na minoritní skupiny obyvatelstva.
COLP úzce spolupracuje s OS Soužití (poradenství a pomoc při psaní grantů, pomoc se zřizováním komunitního centra pro mládež (pomoc při shánění prostředků na financování), v současné době pomoc při organizaci oslav mezinárodního dne Romů, příprava letního hudebního festivalu). Pracovnice COLP dochází do romských rodin (získávání důvěry, informuje o možnostech pomoci).
Financování:
O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají (pouze v rámci ICOS – viz výše). Do budoucna plánují využití ESF.
Na aktivity spojené s romskou problematikou čerpány především prostředky z KÚ.

Občanské sdružení Romů – Soužití
Chvalšinská 108

Aktivity a projekty:
Existuje od roku 1989, v roce 2003/4 se spojilo s OS Drom.
Realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež (víkendové zájezdy, tábory, dětské dny, besídky, taneční kroužek), pořádání kulturních akcí (ve spolupráci s COLP). V současnosti – hlavním cílem – zřízení Komunitního centra pro děti a mládež (zatím se nerealizovalo, problémy se sháněním prostor). V rámci KC plánováno: volnočasové aktivity pro děti a mládež, doučování. Dále plánováno: dokumentace romské kultury na Českokrumlovsku, informační servis pro Romy i majoritu.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Zkušenosti s čerpáním grantů obecně mají malé.
Jsou podporováni městem, částečně sponzory.

CPDM, o.p.s.
Špičák 114

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové centrum
Volnočasové aktivity (výroba hudebních nástrojů + hudební dílna, výtvarná dílna, hudební zkušebna – pomoc s nahráváním CD, pomoc s projekty iniciativ mládeže)
Financování:
O možnosti čerpat z ESF jsou informování, zkušenosti zatím nemají.
Jiné zdroje: Phare (Projekt Gabriel).

Jiný subjekt

Úřad práce Český Krumlov

Aktivity a projekty:
Od roku 2006 rekvalifikační program "Příprava na práci" pro dlouhodobě nezaměstnané osoby se základním vzděláním (OPRLZ). Motivační počítačový kurs, rekvalifikace, praxe v podnicích dle výběru zaměstnání.
Smlouvy na VPP pro 21 měst regionu. Jako SUM připláceno na mzdy 1 TSP Diecézní charity České Budějovice (působí na okrese Český Krumlov). Připláceno na 4 místa romských asistentů na školách (forma VPP).
Financování:
O možnosti financování projektů z ESF jsou dostatečně informováni.
Program "Příprava na práci" financován z OP RLZ. Mají zkušenosti také se SROP.