GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.17.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Sídliště tvořené 35 – 40 sedmipatrovými panelovými domy o dvou vchodech
Byty různé velikosti

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází v městské části sousedící s centrem.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí ve stejných či okolních domech.
Základní občanská vybavenost je dostupná v rámci sídliště (cca 5 – 10 minut chůze).

Stav domu/ů

Solidní
Byty jsou dobře udržované.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy
Část domů vlastní Stavební bytové družstvo Krušnohor, část Mostecká bytová a. s. (zřízená městem) a část realitní kanceláře.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Domy byly postaveny v letech 1987 – 1988. Stěhovali se sem hlavně lidé z okolních vesnic, které padly za oběť těžbě uhlí. Další obyvatelé se přistěhovávali za rodinnými příslušníky nebo jim byty byly přiděleny na žádost. V době privatizace bytového majetku odkupují byty realitní kanceláře, které sem nastěhovávají neplatiče a problémové občany.
Byla zde zaznamenána migrace do různých lokalit v ČR i do zemí EU.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

67 815

Odhad počtu romských obyvatel lokality

401 – 450

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

15 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěny

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

21,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob je trvale zaměstnáno na šachtách, u technických služeb, v MŠ.
Několik osob pracuje na VPP v občanském sdružení Dživas.
Mnozí muži pracují příležitostně „načerno“ (výkopy, zednické, pokrývačské a natěračské práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu nebo dovozem použitého nábytku a elektrospotřebičů z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a lichva.
Problémem je vysoká kriminalita mládeže obecně (tedy nejen romské) – krádeže, prodej a užívání drog.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 686
Škola s rozšířenou výukou matematiky a jazyků

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Věnují se prevenci sociálně patologických jevů.
Působí zde 3 speciální pedagogové (nápravy poruch učení, např. logopedie).
Doučování zajišťují individuálně odpoledne po výuce.
Organizují placené volnočasové aktivity (kroužky, PC učebna).
Pro děti před nástupem do školy organizují program „Školička před školičkou“, v jehož rámci se děti během několika odpolední seznamují se školou.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MŠMT

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Připravují komunitní plánování. V jeho rámci funguje pracovní skupina pro etnické menšiny. Komunitní plán bude vycházet z „Akčního plánu rozvoje města Mostu“, ve kterém byla zohledněna i problematika sociálně vyloučených Romů.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 1998)

Aktivity a projekty

Od roku 2004 zde působí TSP (na půl úvazku).
Podporují činnost NNO.
Podíleli se na vzniku Klubu pro národnostní menšiny (působí v lokalitě C).
Společně s Úřadem práce a dalšími subjekty se podíleli na vzniku o. p. s. Dům Romské kultury (viz níže).
Realizují projekt „Romský klub pro děti ZŠ“, v jehož rámci organizují volnočasové aktivity a doučovací klub pro děti.
Uvažují o zřízení tzv. rotačního fondu – finanční částky, která by mohla pomoci NNO a dalším subjektům, podávajícím projekty na ESF překlenout dobu než získají dotaci.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ (volnočasové aktivity) a SROP (Komunitní plán).
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Phare 2003

Nestátní neziskové organizace

Dům Romské kultury o. p. s.
Zlatnická 5/184

Aktivity a projekty:
Provozují Školicí a vzdělávací centrum. V jeho rámci organizují 12 rekvalifikačních kurzů, poskytují poradenství.
Z absolventů rekvalifikačních kurzů zformovali stavební skupinu, která vedle komerčních zakázek provádí obnovu a údržbu majetku města Most.
Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR provozují od roku 2004 Středisko pro výkon alternativních trestů, kde si odsouzení odpykávají své tresty ve formě obecně prospěšných prací.
Rekonstruují objekt bývalého nákupního střediska v lokalitě A, ve kterém plánují zřídit polyfunkční centrum (poradensko – informační centrum, Muzeum romské historie a kultury, prodejní galerie a knihovna, keramické, truhlářské, zámečnické a textilní dílny, ubytovna pro rekvalifikační internátní kurzy, učebny atd.). Objekt rekonstruuje stavební skupina DRK.
Organizují společenské a kulturní akce.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ a EQUAL.
MŠMT
Ústecký kraj
Město Most
Úřad práce Most
Phare 2003

Občanské sdružení Komunitní centrum Chánov
Zlatnická 183

Aktivity a projekty:
Zajišťují TSP v lokalitě A.
Zajišťují předškolní výchovu (centrum „Klubíčko“) a doučování.
Organizují kulturní akce.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s globálním grantem.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
Město Most
Úřad práce Most

Romské občanské sdružení Dživas
Zlatnická 180/5

Aktivity a projekty:
V rámci VPP organizují úklidové práce v lokalitě A. Přijímají jednorázové zakázky od podnikatelů.
Pořádají rekvalifikační kurzy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Úřad práce

Oblastní Charita Most
Petra Jilemnického 2457

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum pro děti a mládež „Sovička“, v jeho rámci funguje předškolní klub (určený dětem od 4 do 6 let) a odpolední klub nabízející volnočasové aktivity a doučování (pro děti do 15 let).
Zajišťují terénní sociální práci v sociálně slabých rodinách v Chomutově, Mostě a Oseku.
Spravují azylové domy pro muže a ženy v Oseku a Duchcově.
Realizují projekt „Asistenční centra pracovní reintegrace sociálně vyloučených osob v Euroregionu Krušnohoří – l. etapa – nezaměstnané matky“ (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti např. s OP RLZ, SROP.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
MPSV
MŠMT
Phare

O. s. Sdružení Romů města Mostu
Budovatelů 2957

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnávají Romy na VPP.
Organizují kulturní a společenské akce.
Nabízejí volnočasové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
Úřad práce Most
Vlastní zdroje

Most k naději o. s.
Petra Jilemnického 1929

Aktivity a projekty:
Provádějí protidrogovou prevenci a terénní práci s uživateli návykových látek v Mostě, Bílině, Litvínově a Oseku.
Provozují kontaktní centrum.
Realizují program reedukace zaměřený na zaměstnávání znevýhodněných osob.
Realizují projekt „Labirynth“ (probační program umožňující alternativní výkon trestu).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Jiný subjekt

Úřad práce Most

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Memento“, jehož cílem je podpora tvorby a udržení pracovních míst pro mladé osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Realizují standardní celokrajský projekt „Příprava na práci v Ústeckém kraji“.
Jsou partnery v projektech Domu romské kultury, o. p. s. a Sdružení pro probaci a mediaci v justici.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s EQUAL a OP RLZ.