GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.10.4 Lokalita D

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita D

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Uzavřený blok 7 drážních činžovních domů ze 30. let.
Celkem 51 bytových jednotek 1. – 3. kategorie
Romové bydlí i v okolních domech.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v okolních domech téže ulice.
Většina základních služeb je dostupná v centru města (cca 5 – 10 minut chůze).

Stav domu/ů

Bezvadný / Solidní
Sklepní prostory jsou ve špatném stavu. Je třeba provést deratizaci.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Většina bytů je vybavena sociálním zařízením i koupelnou.
Není zde zaveden plyn, topí se dřevem. Někteří obyvatelé si na vlastní náklady pořídili přímotopy.
V případě neplatičství, je odpojen přívod elektřiny do objektu, často pak dochází k nelegálnímu odběru elektřiny.

Vlastník nemovitosti

Obec
Blok domů je v majetku města.
Neplatičství je řešeno dohodou, výjimečně je využíván institut zvláštního příjemce. Neplatičství však není považováno za výrazný problém.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Část obyvatel lokality tvoří starousedlíci (bývalí zaměstnanci ČD), většina Romů sem přišla v posledních letech za levnějším bydlením.
Byly zde zaznamenány dlouhodobé návštěvy příbuzných ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

46 938

Odhad počtu romských obyvatel lokality

901 – 1 000

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

75 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob trvale pracuje, několik dalších příležitostně pracuje na smlouvy na dobu určitou (v podniku Kazeto).
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva a krádeže, výjimečně též gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 350

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 4 asistenti pedagoga, kteří pomáhají při komunikaci s rodinami žáků, zajišťují doučování.
V roce 2001 realizovali projekt „Škola pro všechny“ (OSF).
V rámci projektu „Zvyšování informační gramotnosti příslušníků romské komunity a tvorba výukových programů s aktivní participací Romů“ pomáhali žáci 8. a 9. dospělým Romům vzdělávat se na PC.
Zapojují se též do multikulturních programů.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 620

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (kapacita: 270 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Od roku 2002 realizují program „Soužití“ (zaměřený na podporu integrace romské komunity). Za priority programu je stanoveno řešení bytové problematiky, vzdělávání, volnočasové aktivity a zlepšování komunikace.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2001, necelý půl úvazek, kumulovaná funkce)

Aktivity a projekty

Působí zde 2 TSP.
Organizují akce pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Dále pak spoluprácují s městskou policií v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
Podporují NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají s OP RLZ a SROP (projekty však nejsou zaměřeny primárně na řešení romské problematiky).

Nestátní neziskové organizace

Oblastní charita Přerov
9. května 82

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum Lačho Jilo v lokalitě A, v jehož rámci je zajišťováno doučování dětí, volnočasové aktivity (odpolední klub), přednášky v oblasti drogové a zdravotní prevence.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti v celorepublikovém měřítku.
MŠMT
Olomoucký kraj
Město Přerov

Romale
Husova 9

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum pro mládež v lokalitě A, které poskytuje sociální asistenci, poradenství a volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Armáda spásy
Dr. Skaláka 9

Aktivity a projekty:
Provozují dvě komunitní centra v Přerově, z čehož 1 se nachází v lokalitě B. Toto centrum nabízí programy zaměřené na děti předškolního a školního věku (volnočasové aktivity, kroužky, doučování a pomoc při psaní domácích úkolů, organizování výletů, táborů apod.).
Ve druhém centru (Jižní čtvrť, ul. 9. května) organizace nabízí programy i pro dospělé a seniory.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MPSV
MŠMT
Olomoucký kraj
Město Přerov

K - centrum Kappa Help
Kosmákova 44

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové zařízení, které zajišťuje drogovou prevenci, přednášky ve školách a streetwork.
Mají terénní sociální pracovníky (jejich klientelu tvoří z velké části Romové).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů.

Donator o. p. s.
B. Němcové 1652

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Centrum informační vzdělanosti handicapovaných osob v regionu města Přerov“ zaměřený na zvýšení vzdělanosti u Romů, a to formou získání základního, rozšířeného a speciálního vzdělání v oblasti IT.
Financování:
SROP – ESF

Jiný subjekt

Gymnázium Jakuba Škody
Komenského 29

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s městem připravují projekt „Jiný pohled“, zaměřený na přiblížení tradiční romské kultury studentům středních škol.
Financování:
MŠMT
Město Přerov