GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.12.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní dům s malometrážními byty
Dům má 6 vchodů, z toho 1 je výhradně romský.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům je ve slepé ulici, ale je součástí zástavby.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v sousedních vchodech.
Většina základních služeb je dostupná cca 4 – 15 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Bezvadný
Dům je po rekonstrukci (fasáda, střecha).
Má pouze částečně poničené společné prostory.
Byty trpí, protože v nich žijí až třígenerační rodiny.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých případech je WC pouze na chodbě a byt má pouze topení na pevná paliva.

Vlastník nemovitosti

Obec
Dům je ve vlastnictví města.
Je využíván institut zvláštního příjemce.
V 1 případě byla nařízena exekuce (obyvatelé však zatím nebyli nevystěhováni).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Lokalita vznikla v 90. letech z důvodu rekonstrukce domů v centru města. Romům byly v lokalitě přidělovány byty.
Rodiny se postupně rozrůstaly.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

28 475

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna
Cca 8 velkých třígeneračních rodin.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0

Střední s maturitou a vyšší

0

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

89 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují, většinou „načerno“ (pomocné stavební a výkopové práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či rozebíráním autovraků.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, základní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 155

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
V roce 2005 realizovali dvoudenní cyklus přednášek a praktických dílen „Boj s plíživým nepřítelem“, jehož tématem byla prevence sociálně patologických jevů (cyklus byl realizován ve spolupráci s Policií ČR, Odborem péče o děti a mládež MU Šumperk, O.s. Pontis, Pedagogicko – psychologickou poradnou KÚ Olomouc).
Od ledna 2006 realizují ve spolupráci s pedagogicko – psychologickou poradnou projekt „Prevence šikany“.
Mají podaný projekt „Otevřené dveře“, který je zaměřený na děti předškolního věku a jejich rodiče. V rámci něj je poskytováno poradenství pro rodiče, nabízeny aktivity zaměřené na adaptaci a rozvoj osobnosti, komunikační a sociální dovednosti a rozvoj mimoškolních zájmů.
Škola využívá výstupy a metodiku projektu Aisis, o. s. – „Škola pro všechny“.
Organizují řadu volnočasových aktivit (kroužků), kterých se účastní i některé děti z lokality.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 690

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty ani aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době je zpracováván komunitní plán, ve kterém jsou zahrnuty i menšiny (reflexe problematiky sociálně vyloučených romských obyvatel nebyla detailněji specifikována).

Funkce romského poradce

Ne (zajištěním integrace příslušníků romské menšiny je však pověřena pracovnice sociálního odboru)

Aktivity a projekty

Od roku 2005 zde působí 1 TSP.
Jsou zřizovatelem Pontis o. p. s. (viz níže).
Pořádají rekvalifikační kurzy pro romské asistenty.
Realizují projekt „Návrat do práce“, který je určen dlouhodobě nezaměstnaným a účastní se ho i Romové.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s SROP (projekt komunitního plánování).

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Savore
Jesenická 61

Aktivity a projekty:
Od roku 1999 zajišťují podporu rozvoje romské komunity: vzdělávací, volnočasové a komunitní aktivity (pro děti, mládež, rodiny).
Provozují též občanskou poradnu.
V roce 2003 realizovali ve spolupráci s Úřadem práce projekt rekvalifikace Romů.
Účastní se projektu Step by step „Podpora rozvoje romských NNO“.
Financování:
MŠMT
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (Program Předcházení sociálnímu vyloučení 2006)
Olomoucký kraj
Město Šumperk
Různé nadační zdroje

Pontis o. p. s.
Gen. Krátkého 3a

Aktivity a projekty:
Pontis je zřízen městem k realizaci sociálních služeb.
V současnosti má 16 středisek, z nichž především nízkoprahové centrum Klub Rachot se dostává do kontaktu s některými příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit.
Provozují též K-centrum, jehož klienty je z části romská mládež z města.
Realizují též projekt podporovaného zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů (bez kvalifikace).
Financování:
MV ČR
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (Program Předcházení sociálního vyloučení 2006)
Olomoucký kraj
Město Šumperk
Nadační zdroje a sponzoři.

Jiný subjekt

Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vila Doris
17. listopadu 2

Aktivity a projekty: Realizují dva projekty v rámci SROP:
i) „Komunitní centrum pro rozvoj lidských zdrojů – Programy vzdělávání“ – programy mají zabránit zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoci jim dosáhnout zaměstnání.
ii) „Komunitní centrum pro rozvoj lidských zdrojů – Program sociální integrace“ – zřízení poradny a realizace seminářů o místních etnických skupinách a následného praktického workshopu s cílem sblížení majority s menšinami.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají četné praktické zkušenosti.