GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.5.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Větší počet činžovních domů v několika sousedících ulicích
Byty různých velikostí, převážně 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství nebo ve stejných domech.
Občanská vybavenost je velmi dobrá. Služby jsou dostupné přímo v této městské čtvrti.

Stav domu/ů

Solidní
Převážná většina domů v této lokalitě je v dobrém stavu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých domech se topí tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / Obec
Objekty jsou majetkem OKD, a.s. a částečně majetkem města.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Jedná se o starou městskou zástavbu. Mnohé romské rodiny lze považovat za „starousedlíky“. Žijí v lokalitě již několik desítek let.
Nespokojenost místních obyvatel vyvolalo nastěhování rodin z Orlové. S jejich přistěhováním se údajně rozmohla drobná trestná činnost.
Problém představuje přeplněnost bytů. V některých případech žije v bytě velikosti 2+1 i 16 osob.
Lokalita se stává „špatnou adresou“ a majoritní obyvatelstvo se sem již nechce stěhovat.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.
Několik rodin z lokality odjelo do Irska za prací.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

63 467

Odhad počtu romských obyvatel lokality

601 – 700

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

46 %

Od 16 do 60 let

42 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

93 %

Střední bez maturity

6 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

22,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob trvale pracuje. Někteří pracují příležitostně (někdy „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně je zde zastoupena lichva a krádeže.
Prodej drog, narkomanie, gamblerství a alkoholismus se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 526

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %
V posledních letech dochází k nárůstu počtu romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Jsou partnery Sdružení Romů Severní Moravy v projektu Equal „Romcentrum“. V jeho rámci jsou provozovány pracovní dílny, je zprostředkováváno zaměstnání a organizovány volnočasové aktivity pro děti. V budoucnu mají vytipovávat žáky posledních ročníků ZŠ a cílenou prací s nimi jim pomoci udržet se na středních školách.
Zajišťují pravidelné doučování žáků v odpoledních hodinách.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
V budoucnu by chtěla škola zažádat na vybavení školy a zřízení kontaktního centra pro komunikaci s rodiči.
MŠMT
OSF

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga.
Jsou zapojeni do programů „Sokrates“ a „Komenius“ (proškolování pedagogů, výlety).
V rámci ŠVP – disponibilní hodiny pro výuku romštiny
Jsou partnery Sdružení Romů Severní Moravy v projektu Equal „Romcentrum“ (provozují keramickou, košíkářskou a drátkovací dílnu).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. O předložení projektu ani neuvažují.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Je zpracováván komunitní plánu, v němž je zakotvena romská problematika v kategorii „Lidé v obtížných životních situacích – Romské menšiny“.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 4 TSP (od 2003).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti např. s přípravou projektu „Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě se zaměřením na komunikační dovednosti" či se SROP v projektu „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“.

Nestátní neziskové organizace

Lačho lav
Bratranců Veverkových 2805

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. Vzhledem k personálnímu zajištění NNO je příprava projektu nereálná.

Sdružení Romů Severní Moravy Karviná
Palackého 607

Aktivity a projekty:
Provozují Romcentrum – kulturní a společenské centrum.
Organizují volnočasové aktivity.
Fungují také jako romská pracovní agentura.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktickou zkušenost s EQUAL (projekt Romcentrum).
Různé další zdroje.

Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Projekt „Terne čhave – Mladí lidé“ (projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže). Cílem projektu je vybudování funkční sítě poskytovatelů specifických sociálních služeb v kraji určených především uživatelům ohroženým sociální exkluzí v důsledku života v prostorově segregovaných lokalitách.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Praktické zkušenosti mají s OP RLZ.

Drom
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt