GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.3.1.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Brno]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Staré činžovní domy v několika sousedících ulicích
Byty různé velikosti většinou 3. a 4. kategorie (výjimečně i 1. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Lokalita je poměrně obtížně vymezitelná, neboť se jedná o konkrétní objekty v dané čtvrti a nikoliv o celou čtvrť.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Jedná se o městskou čtvrť, jejíž občanská vybavenost je na standardní úrovni. Většina služeb je dostupná přímo v lokalitě.

Stav domu/ů

Solidní
Technický stav jednotlivých domů je různý. Některé jsou ve velmi špatném technickém stavu, jiné jsou na standardní úrovni.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Většinou jsou byty vybaveny vafkami, někde elektrickými přímotopy. Několik domů má dálkové vytápění. Někde se topí tuhými palivy.
Elektřina je často instalována „načerno“.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby a firmy
Většina Romů bydlících v soukromých domech nemá nájemní smlouvy. Ti, kteří užívají městských bytů, mají smlouvu buď na dobu neurčitou (starousedlíci) nebo určitou.
Institut zvláštního příjemce není příliš využíván.
V současné době bylo vydáno mnoho soudních příkazů k vystěhování neplatičů.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ i řízeného sestěhovávání
Jedná se lokalitu, v níž lze nalézt jak více-generační rodiny žijící zde již desítky let, tak nově přistěhované rodiny (z vlastního či cizího rozhodnutí).
Řada domů byla městem odprodána soukromým majitelům, kteří se následně snaží byty v získaném objektu uvolnit, zrekonstruovat a výhodně pronajmout.
V lokalitě žije několik rodin ze Slovenska.
Rodiny, kterým se v minulosti podařilo získat byt v jiné části města patří k výjimkám. Dochází spíše k migraci mezi jednotlivými lokalitami v rámci Brna.
Některé rodiny emigrovaly do zahraničí (Velká Británie, Irsko, Kanada).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

367 729

Odhad počtu romských obyvatel lokality

3 001 – 5 000

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

40 – 50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

5 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik obyvatel je trvale zaměstnáno, několik jich pracuje příležitostně. Přes léto pracuje více než polovina mužů (výkopové a pomocné stavební práce), většinou však „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významněji jsou zde zastoupeny prostituce, prodej drog, lichva a krádeže, stejně jako gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

30 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Vybrané třídy pracují podle modifikace vzdělávacího programu Základní škola pro specifické potřeby dětí se sociálním nebo kulturním znevýhodněním
Celkový počet žáků: 385

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %
V létě 2004 byla škola sloučena s jinou. V důsledku toho ze školy odešlo cca 180 neromských dětí.

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1996)

Aktivity a projekty

5 asistentů pedagoga (2 na 1.stupni a 3 na 2. stupni)
Realizují projekt „Bachtale čhave“ (Program MŠMT na podporu romské integrace), jehož cílem je zapojení rodičů předškolních dětí do vzdělávacího procesu a příprava dětí na vstup do 1. třídy.
Doučování je zajišťováno v rámci projektu „Škola s celodenním programem“ a v rámci činnosti školního klubu učiteli a asistenty pedagoga.
Volnočasové aktivity (letos je otevřeno 13 kroužků; dále zde fungují tzv. kluby pro děti, které nechtějí pravidelnou činnost, ale rády by někdy opustily ulici a zašly do školy relaxovat, sportovat, studovat.
Projekt „Žij zdravě“
Projekt „Tvorba školního vzdělávacího programu“ (Step by Step ČR, o.s.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti zatím nemají. Pro školu je také náročné zajistit dofinancování.
Přípravu a vedení projektů vnímají jako příliš komplikovanou.
Dotace od MŠMT

SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání)

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 700

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
V létě 2005 byla škola sloučena s jinou. V důsledku toho ze školy odešlo cca 80 neromských dětí.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

5 asistentů pedagoga
Volnočasové aktivity (několik kroužků organizovaných asistenty pedagoga).
Doučování zajišťují asistenti pedagoga.
Podporuje komunitní vzdělávání, kurzy pro asistenty pedagogů (Nová škola, o. p. s.)
Liga komunitních škol
Projekt „Škola pro všechny“ (Aisis)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola (modifikace vzdělávacího programu ZŠ pro specifické potřeby sociálně znevýhodněných skupin)
Celkový počet žáků: 228

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

4 asistenti pedagoga
Funguje zde nízkoprahový klub Křenka.
Volnočasové aktivity (Na škole působí hudební skupina.)
Plánují projekt na vytvoření komunitního centra.
V rámci projektu „Lačhi buťi“ (Phare 2003) provozují kurzy pro dospělé (Práce na počítači pro dospělé, Angličtina pro dospělé, Počítače pro rodiče s dětmi, Angličtina pro rodiče s dětmi, Internet pro veřejnost)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Phare 2003
Dotace MŠMT

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

3 asistenti pedagoga.
Jsou zapojeni v projektu „VIP kariéra“.
Spolupracují s DROMem, IQ Roma Servisem, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Institutem pedagogicko psychologické poradny.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Byli zapojeni v EQUAL (projekt skončil v létě 2005).

Základní škola E

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, základní škola
Celkový počet žáků: 112 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

2 asistenti pedagoga
Spolupracují s DROMem, IQ Roma Servisem, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, Institutem pedagogicko psychologické poradny.
V současnosti nerealizují žádný projekt.
Součástí vyučování „předprofesní příprava“ – exkurze na učiliště, k různým zaměstnavatelům

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola F

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 685

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Na léta 2001 – 2004 byla přijata Koncepce sociální pomoci „Vize soužití“, jejíž jedna část byla věnována „romské problematice“.
Koncepce měla spíše deklarativní charakter.
V březnu 2006 bylo zahájeno komunitní plánování.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

V rámci grantového programu podporují několik NNO.
2 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají četné, a to z různých programů financovaných z ESF. V rámci magistrátu funguje „Projektová implementační jednotka“ – příprava projektů.
TSP financováni z Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

DROM
Bratislavská 41

Aktivity a projekty:
DROM je příspěvkovou organizací Brna – sever, paralelně zřízen DROM o. p. s. – toto řešení umožňuje realizaci širšího spektra aktivit.
Nabízí širokou škálu činností:
Nízkoprahový klub (průměrná denní návštěvnost je 50 dětí a mladých) a komunitní centrum.
Volnočasové aktivity (taneční soubor, hudební kroužek, práce na PC, výtvarná dílna, rukodělné práce, fotbal, posilováni aj.
Sociálně-právní poradenství
Doučování pro žáky ZŠ, SŠ a SOU.
Projekt „Sastipen“ (školení zdravotně sociálních pracovníků v sociálně vyloučených lokalitách).
Projekt „Mikrobus“ na podporu zaměstnanosti.
Dvoustupňový vzdělávací program pro TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ, EQUAL.
Nadace Via

IQ Roma servis
Hybešova 41

Aktivity a projekty:
Provozují centrum komunitní a sociální práce ( 6 TSP, sociálně – právní poradenství).
Realizují zaměstnanecký program (v partnerství s ÚP).
Ve spolupráci se školami zajišťují doučování a přípravu na přijímací zkoušky.
Nabízejí volnočasové aktivity (Cirkus Le Grando – žonglování, herní ekvilibristika, jednokolky, akrobacie; klub pro dívky; výtvarná dílna, taneční kroužek, street dance, divadlo, filmový klub) Připravují projekt „EEG BIOFEEDBACK“, který je zaměřen na zlepšování pozornosti, sebe-řízení a výkonnosti mozku skrze hraní PC her. V současnosti se vybavuje místnost.
Poskytují vzdělávání dalším subjektům.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informování.
Zkušenosti mají s OP RLZ a EQUAL.
Dotace od MPSV

Phare

Společenství Romů na Moravě, o. p. s.
Francouzská 84

Aktivity a projekty:
Organizace má síť poboček po celé Moravě.
Od roku 2003 zajišťují TSP a sociálně-právní poradenství.
Provozují komunitní centra, programy předškolní výchovy, volnočasové aktivity.
Zajišťují doučování (včetně přípravy a asistence studentů Pedagogické fakultu MU
Vydávají periodikum Romano Hangos. Pořádají hudební festival.
Spolupracují s Kabinetem multikulturní výchovy.
Projekt „Dostupnost bydlení“
Projekt MPSV „Mámy a tátové – pojďte k nám“
Monitoring případů diskriminace
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají. V současnosti chystají projekt do OP RLZ.
Dotace od MPSV.

Ratolest, o. s.
Milady Horákové19

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub „Pavlač“.
Podílejí se na projektu „Lačhi Buťi“ (zprostředkovávají rekvalifikační kurz manikúry).
Ve spolupráci se ZŠ organizují kurzy na PC, doučování, exkurze.
Pořádají poradenství pro klienty a jejich rodiče (pomoc s vyhledáváním zaměstnání).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Zkušenosti mají s SROP a globálním grantem NROS.
Phare
Nadace Vodafone
Dotace od MPSV

Magistrát

Petrov (Sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze)
Petrov 5

Aktivity a projekty:
Volnočasové aktivity pro romské děti v Dětském domě Zábrdovice (otevřen i volně příchozím)
Financování:
Dotace od Rady vlády pro záležitosti romské komunity (program „Předcházení sociálního vyloučení“)
MŠMT
MPSV

Statutární město Brno

Armáda spásy, o. s.
Körnerova 1

Aktivity a projekty:
V rámci činnosti komunitního centra je organizován každé odpoledne program pro děti, který začíná doučováním, na které navazují volnočasové aktivity (vaření, výtvarná činnost, biblický kroužek, zeměpisný kroužek). Dále pořádány programy pro dospělé a seniory.
Pořádány jsou kurzy anglického jazyka a kurz práce na PC.
Financování:
Vlastní zdroje
Dotace od MPSV

Jiný subjekt

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Kabinet multikulturní výchovy

Aktivity a projekty:
Kurz pedagogicko – psychologické přípravy pro budoucí asistenty pedagogů (absolventi získají osvědčení akreditované MŠMT).
Projekt „Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce“
Organizují doučování žáků doma i ve školách (projekt „Domácí učitel“; zapojeno cca 60 studentů), provozují přípravné ročníky.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s EQUAL.
Dotace od MŠMT

Centrum praktických studií Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

Aktivity a projekty:
„Asistent do rodiny“ – posilování ohrožených rodin (příprava do školy, výchovné problémy, vztahy v rodině, chod domácnosti, poradenství)
Financování:
ESF, MŠMT

Úřad práce Brno – venkov

Aktivity a projekty:
Projekt „Příprava na práci v Jihomoravském kraji“ Financování: O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ aj.