GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.11.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ulice v rámci panelového sídliště, panelové domy, byty 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Romové žijí v jednotlivých domech, nejsou separováni, jen jich zde žije více např. v jednom vchodě 4 rodiny. Sociálně nevyloučení bydlí ve stejných či okolních domech.
Základní občanská vybavenost je dostupná v rámci sídliště.

Stav domu/ů

Bezvadný
Většina domů je zateplených, mají nové omítky, někde jsou plastová okna.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Domy spravuje soukromá firma.
Vyskytuje se zde problém s neplatičstvím.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (na 3 měsíce), která se prodlužuje podle platební morálky. Institut zvláštního příjemce je využíván. Dlužníci jsou vystěhováváni do lokality A (bydlení pro neplatiče).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
V průběhu 50. a 60. let obsazování panelové zástavby Romy pracujícími v elektrárnách, továrnách a okolí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

17 731

Odhad počtu romských obyvatel lokality

501 – 600

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

25 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

78 %

Střední bez maturity

20 %

Střední s maturitou a vyšší

2 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří pracují trvale v elektrárně, v nemocnici, v textilním průmyslu či v průmyslové zóně.
Působí zde 3 romské firmy, které zaměstnávají Romy na stavební a výkopové práce, elektromontáže a v pohostinství.
Několik osob pracuje na VPP.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Několik osob si přivydělává dovozem automobilů z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prodej a užívání drog, krádeže a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

21 – 30 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 118

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 3 speciální pedagogové.
Pořádají besedy s městskou policií, lékaři, preventivní programy.
Doučování zajišťují každodenně.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky: keramický, sportovní, vaření, stolní tenis). Děti z lokality je využívají.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 490
Na škole jsou třídy s rozšířenou výukou přírodopisu a tělesné výchovy.

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Jedna učitelka absolvovala školení multikulturní výchovy.
Zajišťují doučování (využívá asi polovina dětí) a nápravu specifických vývojových poruch učení (dyslexie, dysgrafie).
Organizují volnočasové aktivity (kroužky: angličtina, kopaná, PC). Děti z lokality je využívají.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V současné době se zpracovává komunitní plán. Hotový by měl být v červnu 2006. V jeho rámci pracuje skupina pro národnostní menšiny a pro osoby se závislostí.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Od letošního roku zde působí jeden TSP.
Pořádají víkendové pobytové akce pro děti (v rámci sociálně – právní ochrany dětí).
Město plánuje vybudování nízkoprahového centra.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni (Spolupracují s Asistenční agenturou Most.). Mají praktické zkušenosti se SROP (projekt na komunitní plánování).

Nestátní neziskové organizace

Lepší zítřek o. s.
Husova 1297 (sídlo)
Goldvinova 1340 (komunitní centrum)

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum, v jehož rámci zajišťují doučování a volnočasové aktivity (účastní se 25 – 45 dětí denně).
Zajišťují TSP (především v lokalitě B).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
Ústecký kraj
Město Kadaň.
NROS

Občanské sdružení Světlo Kadaň
Husova 1325

Aktivity a projekty:
Poskytují pomoc drogově závislým a jejich rodinám.
Poskytují sociální poradenství a psychologickou pomoc, streetwork.
V roce 2004 prováděli ve spolupráci s Partners Czech monitoring drogově závislých v romské populaci.
Pořádají besedy na zvláštních školách.
Realizují projekt „Vzdělávání a následné zaměstnávání lidí ze sociálně znevýhodněných skupin“ (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají praktické zkušenosti s OP RLZ a SROP.
MŠMT
MPSV
Ústecký kraj

Nadační fond Charita Kadaň
Komenského 1185

Aktivity a projekty:
Od roku 1993 pracují se sociálně slabými. Usilují o snižování neplatičství.
Příležitostně organizují aktivity pro děti.
Financování:
Město Kadaň

O. s. Romano Rat
Chomutov

Aktivity a projekty:
Od roku 2004 zajišťují TSP v lokalitě A.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Partners Czech

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.