GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.1.1 Praha 3

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednotlivé činžovní domy v rámci městské čtvrti
Kategorie bytů jsou různé, často 3. a 4. kategorie.
V některých případech se jedná o holobyty.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je velmi dobrá.

Stav domu/ů

Špatný
Holobyty jsou hygienicky závadné, technický stav neodpovídá standardu.
Stav ostatních bytů je o něco lepší.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava / Část standardní výbavy chybí
V některých domech není k dispozici topení, v některých chybí teplá voda.
V případě neplacení poplatků dochází k odpojení elektřiny.
V některých bytech chybí teplá voda.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby
V obecních bytech představuje neplatičství velký problém. Bytový odbor shání neplatičům byty nižších kategorií na Žižkově.
Ze 60 sociálních bytů je Romům ročně přiděleno cca 20 bytů.
Z restituovaných domů Romové často odchází za odstupné na ubytovnu nebo mimo Prahu (často do měst v severních Čechách). Pokud obyvatelé neplatí, následuje soudní exekuce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Většinou se jedná o „starousedlíky“, kteří sem přišli po válce.
Další migrační vlna ze Slovenska proběhla v 70. letech, jednalo se o migraci za pracovními příležitostmi (stavební práce). Po povodních v roce 2002 přišlo několik romských rodin z Karlína za příbuznými.
Ojediněle sem migrují Romové ze Slovenska. Nejedná se však o masový jev.
Bylo zaznamenáno několik případů migrace do jiné sociálně vyloučené lokality v rámci ČR, především z důvodu nižších životních nákladů.
Dochází k migraci do zahraničí, některé rodiny se vracejí zpět do Čech.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

70 646

Odhad počtu romských obyvatel lokality

2 001 – 2 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

94 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

3,60 %
Jedná se o celkovou míru nezaměstnanosti v Hlavním městě Praze.

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách.
Jedna úklidová firma přijímá velký počet Romů.
Někteří jsou trvale či příležitostně zaměstnáni.
Někteří trvale či příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jsou zde významně zastoupeny krádeže, lichva, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Ojediněle se zde vyskytuje prostituce.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %
Převážná většina dětí z lokality chodí na základní školu A, dále jsou v lokalitě další 3 školy, kam jednotlivě také chodí romští žáci. Vzhledem k nízkému počtu žáků však tyto školy dále neuvádíme.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 276
Škola má speciální třídy.

Odhad podílu romských žáků na škole

81 – 90 %
Převažují romští žáci, příp. děti cizinců. Odliv žáků z většinové společnosti zaznamenán cca od roku 2000.

Existence přípravného ročníku

Ano

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Působí zde 5 asistentů pedagoga. Na škole je tato funkce zavedena desátým rokem.
Na škole zaveden „Celodenní program pro školu s převahou žáků z odlišného socio-kulturního prostředí“ (projektové období: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2005). V rámci projektu jsou zajišťováni kvalifikovaní odborníci pro práci s dětmi. Stěžejní aktivitou je příprava žáků na SŠ. (V roce 2005 bylo 95 % vycházejících žáků přijato na SŠ včetně SOU)
Doučování je v současnosti zajišťováno ve spolupráci s R – Mosty v rámci projektu EQUAL „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících vyloučeným romským komunitám v Praze rovnoprávný přístup na trhu práce“.
Skupinové doučování ČJ, MAT, AJ se koná cca 10x za měsíc.
Na škole vznikl „Kabinet speciálních vzdělávacích potřeb“, jenž slouží k nápravě specifických poruch učení a logopedii
Škola nabízí volnočasové a zájmové aktivity (cca 70 kroužků; romské děti se účastní ve velké míře).
Pořádají osvětové a preventivní programy pro žáky a jejich rodiče, které se zaměřují na zdravý životní styl, sociální klima třídy a komunikaci.
Jsou partnerskou organizací v projektu „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících vyloučeným romským komunitám v Praze rovnoprávný přístup na trhu práce“ (EQUAL).
Jsou projektovým partnerem v rámci projektu „Počítačová gramotnost“, který je zaměřen na rodiče s dětmi, pořádá různě zaměřené PC kroužky.
Realizují projekt „Tandem“ – trénink týmové spolupráce učitelů a asistentů pedagoga (Nová škola, o.p.s.). Tréninkem prošla jedna dvojice (učitel a asistent pedagoga).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají bohaté praktické zkušenosti s přípravou projektů, a to vč. zdrojů ESF (JPD 3, EQUAL)
MŠMT
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřad Městské části Praha 3
Další zdroje

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace existuje (na období 2005 – 2008).
Partnery realizace jsou úřad práce, Magistrát Hlavního města Prahy, Slovo 21, Romea, R – Mosty.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 1989 při Magistrátu Hlavního města Prahy, od roku 1994 spadá poradce pod Prahu 3).

Aktivity a projekty

Realizují projekt „Pomoc dětem z jiného sociálního prostředí“, v jehož rámci organizují tábory a přednášky.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů v rámci ESF.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – Společnost při ČT, o. p. s.
Vítkova 24

Aktivity a projekty:
Působí zde 6 TSP (působnost: Žižkov, Smíchov, Karlín, Libeň).
Realizují komplexní sociální práci s rodinou.
Zajišťují sociálně právní poradenství a socioterapii.
Realizují projekt „Terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách“ (JPD 3).
Realizují projekt „Praktická podpora mediální, multikulturní a globální rozvojové výchovy ve školních vzdělávacích programech pražských středních škol a učilišť“ (JPD 3). 
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají bohaté praktické zkušenosti. Z prostředků tohoto fondu financují i některé své aktivity (JPD 3).
MPSV
Rada vlády pro záležitosti romské komunity (Program předcházení sociálního vyloučení v roce 2006)
Magistrát Hlavního města Prahy,
Phare
Další zdroje

Teen Challenge
28. Pluku 15

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 pořádají volnočasové aktivity pro mladší děti. V jiných částech Prahy se věnují drogové problematice.
Provozují Centrum dětí a mládeže Teen Challenge (Chlumova 15).
Doučování je pořádáno pravidelně každý den. Poskytována je pomoc při psaní domácích úkolů a přípravě do školy.
Primárně prevenční programy sociálně – patologických jevů (drogy, alkoholismus, šikana, záškoláctví, kriminalita).
V provozu je biblické vyučování, kdy jsou děti seznamovány s biblickými příběhy, křesťanskými hodnotami a principy, s Bohem.
Pro dospívající je realizována výchova v oblasti sexuality a vztahů s lidmi opačného pohlaví.
Pořádají výchovně vzdělávací akce (ekologické programy v Toulcově dvoře, výstavy, expozice v muzeích, divadlo, atd.)
Nabízejí volnočasové aktivity (sport, hry, výtvarná činnost, zpěv, divadlo, vaření, atd.)
Probíhá také seznamování s romskými tradicemi a kulturou.
V rámci sdružení jsou k dispozici hygienické služby (sprcha, čištění zubů).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
NROS (Pomozte dětem)
Vlastní veřejné sbírky
Další zdroje

R – Mosty
Havlíčkovo náměstí 300

Aktivity a projekty:
Provozují romské komunitní centrum, v rámci kterého nabízejí volnočasové aktivity pro děti a sociální poradenství, zajišťují TSP.
Jsou partnery v projektu „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících vyloučeným romským komunitám v Praze rovnoprávný přístup na trhu práce“ (EQUAL) – pracovní dílny pro romské ženy.
Realizují projekt „R – Mosty – budování kapacit organizace“ (Globální grant).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů.
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Další zdroje

Husitské centrum
(zřizovatel: Pražská diecézní církev československá husitská)
Bělehradská 13

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub Husita, poskytují poradenství, zajišťují TSP.
Organizují volnočasové aktivity ve vybraných pražských ZŠ a MŠ.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřad Městské části Praha 3
Církev československá husitská
NROS – Pomozte dětem

Sdružení pro mimoškolní aktivity SPORT
Havlíčkovo nám. 11

Aktivity a projekty:
Provozují „Box klub Žižkov“, v rámci kterého organizují sportovní volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. Nemají kapacity na přípravu projektu.
Klub nečerpá peníze z grantů ani dotací, funguje na základě dobrovolnictví. Mají symbolický pronájem za 1, - Kč na rok od města a energii hradí Sokol.

Občanské sdružení Palaestra
Americká 6

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro děti a dospělé. Nabízí kroužek boxu a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
MPSV
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Úřad Městské části Praha 2

Armáda spásy
Biskupcova 36

Aktivity a projekty:
Provozují PC hernu a komunitní centrum.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů v rámci ESF.
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřady vybraných pražských městských částí a další
nadační zdroje
sponzoři
církevní zdroje

O. s. Slovo 21
Blanická 4

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce“. Projekt je zaměřen na celoživotní vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze, skončí v roce 2008. Na projektu spolupracují s těmito partnery: Magistrát hl.m. Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, Občanské sdružení Romea, ZŠ Havlíčkovo náměstí - Praha 3 a Městská část Praha 3. Zapojeni jsou i mezinárodní partneři.
Realizují projekt “Pale o vudar – Otevřít dveře“ Příprava romských studentů na přijímací řízení na vysoké školy“ formou kurzů v Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě a Olomouci.
Projekt Ženská romská skupina Manushe (založena 2000): V rámci dlouhodobého programu „Edukace, sebevědomí, emancipace" romská ženská skupina pořádá vzdělávací a osvětové akce (letní školu pro romské ženy, workshopy, školení pro podnikatelky a romské ženy působící v NNO, kurzy PC, realizovala kampaň mamografie).
Dalšími aktivitami sdružení jsou organizování mezinárodních setkání (Mezinárodní letní romská škola Jdeme dlouhou cestou, Mezinárodní setkání pořadatelů romských festivalů), prezentace romské kultury v zahraničí a ediční činnost.
V současnosti realizují také projekt zaměřený na posilování kapacity organizace (Globální grant).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností (EQUAL, OP RLZ, Globální grant).
MPSV, MŠMT, MV ČR, MZV ČR, MK ČR
OSI Budapest – Roma Participation Program, a další…

Romodrom, o. s.
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Vězeňský (pracovní) program Vinařice“ zaměřený na předcházení recidivě osoby opouštějící vězení a práce s jeho rodinou tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti a tím i pro jeho rodinu (JPD 3).
Realizují projekt „Jedeme“ zaměřený na posílení kapacit organizace (Globální grant).
Ve spolupráci se sdružením Sananim se zabývají řešením drogové problematiky.
Organizují volnočasové aktivity (letní tábor, jednorázové akce, zprostředkování možnosti navštěvovat bezplatně zájmové kroužky).
Za využití dobrovolníků zajišťují předškolní přípravu a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřady vybraných pražských městských částí
Sponzorské dary
Další zdroje

Nová škola, o. p. s.
Na Poříčí 30

Aktivity a projekty:
V rámci programu Podpora komunitního vzdělávání realizují od ledna 2006 projekt „Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní komunity“. Zahrnuje výběr a zavedení funkce koordinátora komunitního vzdělávání na osmi základních školách v Praze, vyškolení koordinátora komunitního vzdělávání, vytvoření plánu rozvoje komunitního vzdělávání na každé ze škol, vytvoření sítě pro výměnu zkušeností mezi školami.
V rámci programu Rozlety realizují od ledna 2006projekt „Rozlety – podpora žáků se sociokulturně znevýhodněného prostředí při přechodu ze základní na střední školy“ Projekt je určen romským dětem, dětem cizinců a dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, zahrnuje pomoc při výběru školy, přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, prohloubení znalostí českého jazyka, matematiky a angličtiny. Zapojují dobrovolníky.
Od roku 1997 vyhlašují literární a výtvarnou soutěž Romano Suno – cílem je dát dětem, které umějí romsky, možnost uplatnění této schopnosti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
státní rozpočet
Hlavní město Praha

Step by Step
Učňovská 100

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora profesního rozvoje znevýhodněných skupin prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, dalšího vzdělávání a následného zaměstnání“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Scio, o. p. s.
Pobřežní 34

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Internetové kluby Čh@ve“ zaměřený na podporu počítačové gramotnosti romských žáků 2. stupně ZŠ.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Dženo
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „ROTA – romská informační a mediální síť“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Sdružení pro probaci a mediaci v justici
Sokolská 26

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Systém mentoringu v trestní justici“ (projekt je realizován ve vybraných městech celé ČR).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

O. s. Athinganoi
U Královské Louky 5

Aktivity a projekty:
Realizují projekty zaměřené na romské studenty, osvětu, poskytování informací, vzdělávání.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
OSF
NROS

Romea, o. s.
Žitná 49

Aktivity a projekty:
Vyvíjejí aktivity v oblasti vzdělávání, médií, informovanosti (vydávají měsíčník Romano Voďi, spravují Romský informační server).
Organizují mediální kurzy pro příslušníky romské menšiny.
Provozují internetovou burzu práce.
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenost v projektu EQUAL coby partnerská organizace.
MK ČR
MŠMT
MI ČR
Magistrát Hlavního města Prahy
Sponzoři a další

Jiný subjekt

DDM Praha 3 – Klub otevřených dveří
Na Balkáně 100

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub, v rámci kterého nabízejí volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Magistrát Hlavního města Prahy

European Consulting Company s. r. o.
Nad Rokoskou 2a

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Osvojení informační gramotnosti pro příslušníky romské komunity v Praze“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Evangelická akademie VOŠ
Hrusická 7

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Komplexní rozvoj vzdělání pro znevýhodněné skupiny“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Ekumenická síť pro aktivity mladých
U Nás 9

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Ohrožená mládež, Romové, dětské domovy, ústavy, nucená prostituce“ – sociální, psychologický, ekonomický a integrační projekt (bez další specifikace).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.